Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.10.2013 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.10.2013
2013-09-06

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 06.09.2013 roku.
Znak sprawy; OR.271.10.2013

       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014
Numer ogłoszenia: 362844 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.
   Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1.1 oleju napędowego grzewczego na sezon grzewczy 2013/2014 w ilości 133 000 litrów do kotłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160 Wiślica, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica, Muzeum Regionalnego w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego, 28-160 Wiślica
1.2 węgla kamiennego w ilości 54 ton oraz miału węglowego w ilości 7 ton do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wiślica, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 7) ustawy- Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5, 09.11.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja) - w zakresie Zadania Nr 1 -Koncesja na obrót paliwami ciekłymi na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej zamówieniem Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ
3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
4) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 2 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, gdy:
1) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego,
3) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:
Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.
1)      Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 133 000 litrów na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przeprowadzenia postępowania przetargowego do kotłowni olejowej:
1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160 Wiślica w ilości 70 000 litrów,
2) Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica w ilości 30 000,00 litrów,
3) Muzeum Regionalnego w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ilości 3 000 litrów, 4) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego, 28-160 Wiślica w ilości - 30 000 litrów,
O parametrach: wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, gęstość w 15o C (kg/m3) - max. 860, skład frakcyjny: do temp. 250o C destyluje %(V/V) - max 65, skład frakcyjny: do temp. 350o C destyluje %(V/V) - min.85, lepkość w temp. 20o C (mm2/s) - max. 6,00, temperatura zapłonu (oC) - min.56, zawartość siarki %(m/m) - max. 0,10, temperatura płynięcia (oC) - max. -20, pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej-%(m/m) - max.0,30, zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max. 24, pozostałość po spopieleniu %(m/m) - max.0,01, zawartość wody (mg/kg) - max.200, barwa wizualna - czerwona,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA:
Dostawa węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy.
1)      Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w ilości 54 ton oraz miału węglowego w ilości 7 ton do:
1) Urzędu Gminy w Wiślicy do kotłowni przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica w ilości 30 ton węgla kamiennego,
2) Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wislica w ilości 18 ton węgla kamiennego i 7 ton miału węglowego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania przetargowego,
3) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy w ilości: 6 ton węgla kamiennego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania przetargowego. O parametrach: - węgiel orzech II - uziarnienie 50-25mm ,typ 31.1 i 31.2- o wartości 30 000 KJ/kg, - miał węglowy - o wartości powyżej 22 000 KJ/kg, Zawartość popiołu (Ar%) - 11,1 - 11,9, Zawartość wilgoci(Wtr%) - 10,0 do 12,0, Zawartość siarki (Str%) - do 0,61 - 0,75.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

                                                   Wójt Gminy Wiślica
                                                mgr inż. Stanisław Krzak

DOKUMENTY:

Specyfikacja: PDFSIWZ_OPAL_2013_2014.pdf (255,58KB)