Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wiślica, dnia 24.04.2013 r.

Znak: OR.III.042.05.2013

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Urząd Gminy Wiślica zaprasza do złożenia oferty cenowej na:
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projektu pn.:  „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”.

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej (szt.1), zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik Nr1 do zaproszenia.
2.   Termin wykonania zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.
3.      Wszelkie koszty związane z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej ponosi Wykonawca.
4.  Kryteria oceny ofert:
- cena - 100 %
5.   Oferta powinna być sporządzona na załączonym druku lub druku samodzielnie sporządzonym przez wykonawcę, którego treść odpowiada treści formularza stanowiącego załącznik do zaproszenia należy złożyć na Sekretariacie Urzędu Gminy Wiślica ulica Okopowa 8,  28 – 160 Wiślica, do dnia 08.05. 2013 r. (włącznie) do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie z opisem:

Oferta na: wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst.
6.  Zaproszenie wraz z załącznikami zainteresowani Wykonawcy mogą pobrać ze strony  http://bip.ug.wislica.pl/ lub uzyskać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Wiślica pok. Nr 13.
7.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty bez podania przyczyny.

                                                                                                                        Wójt Gminy Wiślica
                                                                                                                     mgr inż. Stanisław Krzak
Załączniki:
1.                   Formularz oferty
2.                   Wzór umowy
3.                   Opis przedmiotu zamówienia

                                                                   OFERTA

…………………………………………………
                       (miejscowość, data)
………………………….……………………..
                              (nazwa i adres Wykonawcy)


Oferta na: wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst.

Po zapoznaniu się z warunkami  zamówienia oferuję wykonanie zamówienia za kwotę
brutto:  ……………………  zł
słownie: ……………………
w tym podatek VAT w wysokości …………………. zł
słownie:  ……………………
kwota netto:  …………………… zł
słownie: ……………………

Oświadczam, że akceptuję wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy.

UMOWA NR …./2013

Zawarta w dniu ………. w  Wiślicy pomiędzy  Gminą Wiślica
z siedzibą w Wiślicy  przy ul. Okopowej 8 zwaną dalej Zamawiającym  reprezentowaną przez :
Wójta Gminy Wiślica  -   Stanisława Krzaka
a Wykonawcą:
§ 1.
1.                  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia pn.: Wykonanie  i montaż tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanego przy współfinansowaniu przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 projektu pn.: „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst.”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do umowy.
2.                  Projekt tablicy należy przekazać Zamawiającemu do akceptacji  w ciągu 2 dni od podpisania umowy na adres: awitkowska@ug.wislica.pl
Weryfikacja lub/i akceptacja nastąpi w ciągu 2 dni.
§ 2.
1.                  Z tytułu wykonania zleconej pracy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości:  ………………………… słownie …………………………..
2.                  Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy, tj …………...
§ 3.
1.                  Wypłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania pracy będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez Wykonawcę rachunku/faktury
z uwzględnieniem następujących danych:
Zamawiający :            Gmina Wiślica
             28 – 160 Wiślica ul. Okopowa 8
             NIP:  655 –  184 – 01–  01
Płatnik:                         Gmina Wiślica
             28 – 160 Wiślica ul. Okopowa 8
             NIP: 655 –  184 – 01–  01
2. Termin płatności strony ustalają na 14 dni od daty  doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
3.  Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej umowy bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.
§ 4.
1.                  Strony postanawiają , iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2.                  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego / brutto /
b/ za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia
3.                  Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
4.                   Zamawiający niezależnie od kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu  Cywilnego.
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 6
Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej .
§8
Umowa obowiązuje od dnia podpisania.
§ 9
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
§10
Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                   WYKONAWCA:

……………………………………………                   ……………………………………………
Wójt Gminy Wiślica
……………………………………………
Skarbnik Gminy

                                                                                                                      Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówieniem objęte jest:
1) Wykonanie i montaż  jednej tablicy informacyjnej o wymiarach szer./wys.: 1700 x 2200 mm, jednostronnej z blachy stalowej ocynkowanej. Tablica montowana na konstrukcji stalowej, nogi o wysokości około 4,0 m.
2.   Tablica musi być wykonana z materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia.
3.  Tablica musi zawierać obowiązujący zestaw znaków graficznych, zgodnie
z wytycznymi wynikającymi z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dot. EFRR, EFS oraz FS  i rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR
4.  Tablica musi być wykonana zgodnie z obowiązkami beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
5.      Tekst do umieszczenia na tablicy:
Projekt „e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Beneficjent projektu - Gmina Wiślica
Partnerzy Projektu – Gmina Końskie, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Gmina Staszów, Gmina Ożarów, Gmina Skarżysko - Kamienna.
Wydatki poniesione na zakup sprzętu i wyposażenia umieszczonego na trwałe w Projekcie współfinansowano przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
6.                  Tablica zostanie umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.