Niesłyszący

Karta Dużej Rodziny

 KARTA DUŻEJ RODZINY
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć wniosek o wydanie karty.
Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie.
Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.
Pełną listę partnerów programu można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
Mieszkańcy gminy Wiślica wnioski o Kartę Dużej Rodziny mogą składać od 16 czerwca 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62  w godzinach urzędowania Ośrodka.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty, a w szczególności:
1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o postanowieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.