Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projektowanie Aktów Normatywnych

Podejmowanie uchwał

Sprawy będące przedmiotem obrad Sesji Rada rozstrzyga w formie uchwał.

Uchwały mają postać odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole sesji bez obowiązku sporządzania odrębnego dokumentu.

Rada gminy, w trybie przewidzianym dla uchwał, może podejmować:
  1)  apele - zawierające prawnie nie wiążące wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
  2)  oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
  3)  deklaracje - zawierające zobowiązania do określonego postępowania.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
  1)  radnym w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego składu rady,
  2)  wójtowi gminy,
  3)  komisjom rady,
  4)  klubom radnych.
Z inspiracją wykonywania inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie, do podmiotów określonych w ust. 1, mogą występować organizacje społeczne, polityczne, stowarzyszenia i organizacje zawodowe działające na terenie gminy oraz mieszkańcy poprzez postulaty zgłaszane na spotkaniach z radnymi.
Prace związane z inicjatywą uchwałodawczą koordynuje wójt gminy, podejmując w tym celu działania niezbędne do prawidłowego opracowania uchwały, a zwłaszcza zapewniając zaopiniowanie przez komisje rady.
Opracowane projekty uchwał przedkłada się przewodniczącemu rady.
Projekty uchwał kierowane pod obrady winny być zaopiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

Uchwały rady gminy powinny zawierać:
  1)  datę, tytuł i kolejny numer,
  2)  podstawę prawną,
  3)  dokładną merytoryczną treść uchwały,
  4)  określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
  5)  termin wejścia, w życie i ewentualnie czas jej obowiązywania,
  6)  w przypadkach koniecznych - uzasadnienia.
Uchwały numeruje się uwzględniając: numer sesji (cyfry rzymskie), kolejny numer uchwały (cyfry arabskie) i rok podjęcia.
Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołem i materiałami z sesji stanowisko ds. obsługi rady.
W trybie określonym ustawą Wójt przedkłada uchwały rady Wojewodzie lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej z zakresu objętego ich nadzorem.
Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył.

Tryb głosowania                                                                                                            
1. Rada gminy podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi    inaczej.
2. Głosowanie przeprowadza się jawnie, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
3. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
4. Głosowanie jawne przeprowadza się przez podniesienie ręki.
5. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane
"za", "przeciw" i "wstrzymujące się" porównując liczbę głosujących z liczbą radnych
obecnych na sesji.
6. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" głosowanie powtarza się.
7. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć wiceprzewodniczącego.      
8. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad.