Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut GZGK

Rozdział I -   POSTANOWIENIA OGÓLNE
                                § 1
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy, zwany w dalszej części Zakładem prowadzi działalność na podstawie Uchwały Rady Gminy w Wiślicy Nr XXII/114/93 z dnia 28-06-1993 r.
                                § 2
1. Siedzibą zakładu jest Wiślica.
2. Adres zakładu: ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica.
3. Zakład jest jednostką o strukturze działowej prowadzącą wielobranżową działalność gospodarczą.
                                § 3
1. Zakład został utworzony Uchwałą Rady Gminy w Wiślicy Nr XXII/114/93 z dnia    28-06-1993 r.
2. Zakład:
- działa w oparciu o Statut zakładu zatwierdzony przez organ założycielski,
- jest zakładem budżetowym gminy,
- działalność zakładu prowadzona jest w oparciu o przepisy zawarte w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa budżetowe jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122 poz.1333).
                                § 4
Regulamin zakładu reguluje sposób jego funkcjonowania i organizacji a sprawy nadzoru są regulowane w Statucie.
Rozdział II -   ZAKRES I CEL DZIAŁANIA ZAKŁADU
                                § 5
Zakład obejmuje swoją działalnością Gminę Wiślica, dostarcza wodę dla gminy Opatowiec, oraz zarządza wysypiskiem śmieci.
                                § 6
Zakład na obowiązek wykonywania zadań z zakresu obronności kraju.
Rozdział III -            ZASADY ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI ZAKŁADU
                               § 7
Dyrektor kieruje Zakładem samodzielnie, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki działania Zakładu. Jeden raz w roku składa sprawozdanie Wójtowi ze swej działalności.
                                § 8
Dyrektor podejmuje decyzje przy zachowaniu przepisów obowiązujących zakłady budżetowe oraz wiążących decyzji Wójta Gminy Wiślica.
                                § 9
W zakładzie obowiązują następujące formy zarządzania:
1. Wewnętrzne akty normatywne.
2. Polecenia, pisma ogólne i decyzje bieżące.
3. Polecenia i decyzje bieżące mogą być wydawane ustnie lub pisemnie.
                                § 10
Do wewnętrznych aktów normatywnych zalicza się:
-  regulaminy
-  zarządzenia
-  instrukcje
Prawo wydawania wewnętrznych aktów normatywnych przysługuje Dyrektorowi, a w razie jego nieobecności upoważnionemu jego zastępcy.
                                § 11
1. Czeki weksle i inne dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty obrotu materiałami i towarami jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym oraz wszelkie umowy o charakterze finansowym podpisuje Dyrektor Zakładu i główny Księgowy.
2. Zaciąganie przez Zakład pożyczek, kredytów wymaga zgody Rady Gminy w Wiślicy.
3. Wszelkie inne pisma wychodzące z Zakładu a nieposiadające charakteru i cech wymienionych w pkt. 1 i 2 podpisywane są jednoosobowo przez Dyrektora lub upoważnionego pracownika.
Rozdział IV -  OBOWIĄZKI,   ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW
                                § 12
1. Obowiązki pracowników.
Do podstawowych obowiązków pracownika należy załatwianie spraw określonych w zakresie czynności i wykonywania prac przydzielonych przez Dyrektora Zakładu a w szczególności:
- dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych oraz szczegółowych obowiązków zawartych w indywidualnym zakresie czynności zgodnie z przepisami i w obowiązującym terminie,
- przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP i p. poż. Oraz przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej,
- dbanie o mienie zakładu,
- tworzenie atmosfery zaufania, życzliwości, współpracy i kultury,
- wykazywanie inicjatywy w kierunku usprawnienia pracy.
2. Uprawnienia pracowników.
Pracownicy są uprawnieni w szczególności do:
- otrzymywania wynagrodzenia,
- otrzymywania premii zgodnie z regulaminem premiowania,
- korzystania ze świadczeń w ramach funduszu socjalnego,
- korzystania z urlopu wypoczynkowego,
- otrzymywania narzędzi pracy odzieży roboczej i ochronnej.
3. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność służbową za:
- terminowe i prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych,
- przestrzeganie dyscypliny pracy,
- przestrzeganie przepisów BHP i p. poż..
- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.
Rozdział V -  STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU
                                § 13
Zakład dzieli się na cztery działy
1. dział księgowo-techniczny  
- jedna osoba - Główny Księgowy (na pełny etat).
2. dział inkasencko - eksploatacyjny
- dwie osoby na stanowisku inkasenta konserwatora sieci (na pełny etat),
- dwie osoby na stanowisku maszynisty stacji pomp (na 1/2 etatu).
3. dział utrzymania czystości i porządku
- jedna osoba na stanowisku sprzątaczki, obsługi i pobierania opłaty szaletowej i parkingowej (na pełny etat),
- jedna osoba na stanowisku sprzątaczki (na pełny etat),
- jedna osoba na stanowisku pracownika gospodarczego (na pełny etat).
Rozdział V -  ZAKRESY DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW
                                § 14
Dyrektor Zakładu jest upoważniony do samodzielnego podejmowania decyzji we wszystkich sprawach wchodzących w zakres statutowy działalności Zakładu a w szczególności:
- Wytycza kierunki działalności i rozwoju Zakładu w porozumieniu z organem założycielskim w ramach jego zadań statutowych,
- Ustala roczne plany techniczno - ekonomiczne i kontroluje ich wykonanie,
- Ustala przepisy wewnętrzne określające zasady organizacji pracy,
- Czuwa nad przestrzeganiem w Zakładzie obowiązujących przepisów i norm zwłaszcza norm dotyczących ochrony mienia, tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych, warunków pracy, zasad prawidłowego gospodarowania majątkiem Zakładu,
- Prowadzi politykę kadrową zapewniająca prawidłowe wykonanie zadań statutowych Zakładu, a jednocześnie nie prowadzącą do przerostu zatrudnienia,
- Współdziała z instytucjami kontrolnymi nadzorującymi pracę Zakładu (PIOŚ, RIO, NIK, Urząd Skarbowy, Komisje Rady i inne), oraz realizuje poprzez służby zakładu wykonanie zaleceń pokontrolnych,
- Nadzoruje przestrzeganie przez podległe służby wszystkich obowiązujących Zakład aktów prawnych, głównie Ustawy O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawo wodne,
- Dokonuje czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych zakładu w zakresie działalności w porozumieniu z Wójtem.
- Prowadzi bezpośredni nadzór nad poprawnym, rzetelnym wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
- Ustala właściwy podział pracy między pracowników Zakładu i ustala dla nich zakresy czynności,
- Określa warunki techniczno sanitarne wykonywania nowych przyłączy wodociągowych,
- Udziela pracownikom instrukcji o sposobie wykonywania powierzonych im obowiązków,
- W razie awarii i przestojów podejmuje decyzje pozwalające na utrzymanie optymalnych warunków pracy wodociągu,
- Czuwa nad oszczędnym i racjonalnym zużyciem surowców, materiałów, paliw i energii,
- Ustala plan urlopów,
- Opracowuje plan wydatków socjalnych
                                § 15
Zakres działania Głównego Księgowego obejmuje całokształt spraw związanych z prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Zakładu a w szczególności:
- Prowadzenie rachunkowości Zakładu, oraz jego gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Analizowanie wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Zakładu,
- Kontrolowanie przeprowadzanych operacji gospodarczych, oraz sposobu ich dokumentowania,
- Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Zakładu, a dotyczących w szczególności:
- zakładowego planu kont
- instrukcji obiegu dokumentów
- zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji
- instrukcji kasowej
- Bieżące prowadzenie księgowości, oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
- Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości podatków i sprawozdawczości,
- Nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń spornych, oraz spłaty zobowiązań,
- Wystawianie upomnień
- Zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych przez zakład,
- Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych i płacowych,
- Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS i US
- Terminowe i prawidłowe prowadzanie rozliczeń finansowych,
- Prowadzenie spraw ekonomicznych Zakładu tj.:
- sporządzanie kalkulacji wody i śmieci
- sporządzanie planów finansowych
- Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych,
- Sporządzanie sprawozdań finansowych Rb - 30, oraz bilansu rocznego
- Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) i ochronie informacji niejawnych.
- Wydawanie warunków technicznych do projektowania gospodarki wodnej i związanej ze śmieciami,
- Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej,
- Wykonywanie wszystkich spraw związanych z odbiorem nowych sieci i obiektów gospodarki wodnej i związanej z odpadami stałymi,
- Prowadzenie kontroli ciągłej i wyrywkowej gospodarki wodnej i związanej z odpadami stałymi wśród odbiorców usług prywatnych i instytucjonalnych,
- Zawieranie nowych umów, oraz uaktualnianie starych na wszelkie usługi komunalne,
- Współdziałanie z Urzędem Dozoru Technicznego nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń dozorowych,
- Prowadzenie i uaktualnianie dokumentacji dozorowej,
- Prowadzenie nadzoru nad jakością wody,
- Prowadzenie wymaganej dokumentacji, oraz sporządzanie wymaganej sprawozdawczości dotyczącej gospodarki wodnej i śmieciowej,
- Zabezpieczenie pracowników działów: inkasencko - eksploatacyjnego,  utrzymania czystości i porządku przed, wypadkami i utratą zdrowia, oraz właściwego stanu BHP i P.POŻ.
- Opracowywanie planów i nadzór nad przeprowadzaniem remontów instalacji i obiektów wodociągowych, oraz wysypiska śmieci,
- Prowadzenie dokumentacji urządzeń eksploatacyjnych,
- Nadzór nad rejestracją miesięcznych odczytów zużycia energii elektrycznej i poboru wody,
- Ewidencjonowanie gospodarki śmieciowej na składowisku odpadów w Wiślicy,
- Bieżąca analiza wielkości produkcji i sprzedaży wody,
- Prowadzenie ewidencji materiałów przyjętych na stan magazynu, oraz magazynu części zużytych,
- Nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych,
- Prowadzenie obsługi kasowej Zakładu zgodnie z instrukcją kasową,
- Wykonywanie innych czynności nie objętych niniejszym regulaminem, a zleconych przez Dyrektora.
                                § 16
Dział inkasencko - eksploatacyjny zajmuje się:
- Odczytywaniem wodomierzy i zbieraniem opłat za dostarczoną wodę,
- Zbieraniem opłat za odbiór odpadów stałych,
- Dokonywaniem odbioru nowo wykonanych przyłączy,
- Wykonywaniem konserwacji i remontów sieci wodociągowej,
- Szybką lokalizacją i usuwaniem awarii sieci wodociągowej,
- Wykonywaniem innych czynności nie objętych niniejszym regulaminem, a zleconych przez Dyrektora.
                                 § 17
Dział utrzymania czystości i porządku zajmuje się:
- Zamiataniem ulic, alejek parkowych, chodników i placów,
- Zakładaniem, utrzymaniem i konserwacją terenów zielonych oraz miejsc pamięci narodowej,
- Wykonywaniem wszelkich prace związanych z poprawą wizerunku i estetyki Wiślicy,
- W okresie zimowym zajmuje się odśnieżaniem Wiślicy,
- Utrzymaniem i eksploatacją szaletu publicznego, placu targowego i parkingowego w Wiślicy,
- Pobieraniem opłaty szaletowej, targowej i parkingowej,
- Wykonywaniem innych czynności nie objętych niniejszym regulaminem, a zleconych przez Dyrektora.
-
Rozdział VI -  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
                                 § 18
Na podstawie niniejszego regulaminu Dyrektor Zakładu opracuje szczegółowe zakresy czynności dla wszystkich podległych mu pracowników.
                                 § 19
Za prawidłowe określenie obowiązków w sposób zapewniający pełną realizację zadań wynikających z niniejszego regulaminu odpowiada Dyrektor Zakładu.
                                 § 20
Zmian regulaminu dokonuje w zależności od potrzeb Dyrektor Zakładu.
                                 § 21
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2004 roku.

                                            DYREKTOR
                                 mgr Konrad Piwowarczyk