Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna BIP

wislica.png

NAZWA
URZĄD MIASTA I GMINY WIŚLICA

STATUS
GMINA

KOD POCZTOWY
28-160

MIEJSCOWOŚĆ
WIŚLICA

KONTAKT
41 369 09 00 (CENTRALA)

BURMISTRZ
mgr JAROSŁAW JAWORSKI


REDAKCJA BIULETYNU
 - Edyta Szostak

 

 

 


Klauzula informacyjna dla klientów Miasta i Gminy Wiślica

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wiślica z siedzibą przy ul. Okopowej 8, 28-160 Wiślica, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  nr tel. 41 369 09 04, adres e-mail: iod@umig.wislica.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminie Wiślica wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z regulacji prawnych-kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne:

  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej Organów Gmin i Związków Międzygminnych,
  • Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wiślica,
  • Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy Wiślica;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, jest Pani/Pan zobowiązany/a do ich podania. W przypadku nie podania danych osobowych, może skutkować odmową realizacji wskazanego wyżej celu.

10) dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO.

 

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez odpowiedni referat.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.