Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego

Uchwała Nr IV/27/2011
Rady Gminy Wiślica
z dnia 26 stycznia 2011 r
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) i art 167 ust. 1,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o dofinansowaniach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.)
Rada Gminy Wiślica uchwala, co następuje:
§ 1
Likwiduje się zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy zwany dalej Zakładem
§ 2
Majątek pozostający w użytkowaniu Zakładu przechodzi pod zarząd Wójta Gminy i zostanie zagospodarowany na zasadach obowiązujących gospodarowanie mieniem gminnym.

§ 3
1. Zadania wykonywany dotychczas przez Zakład przejmuje do wykonania Urząd Gminy Wiślica.
2. Do wykonywania tych zadań posłuży w szczególności majątek, o którym mowa w § 2.

§ 4
Wszyscy pracownicy Zakładu stają się z dniem likwidacji na mocy art. 23 Kodeksu Pracy pracownikami Urzędu Gminy.

§ 5
Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 marca 2011 r. Do tego dnia powinny zostać zakończone czynności likwidacyjne obejmujące przede wszystkim:
uregulowanie spraw pracowniczych, zamknięcie ksiąg rachunkowych, przekazanie akt i dokumentów do Urzędu Gminy, sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów, uregulowanie wymaganych należności, zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku Wójtowi.

§ 6
Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu przejmuje Gmina Wiślica.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Wójt może powierzyć określone czynności likwidacyjne wskazanym przez siebie likwidatorom.

§ 8
Traci moc uchwała Rady Gminy Wiślica Nr XXII/114/93 z dnia 28 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.