Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2007

Uchwała Rady Gminy - 31 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 75 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 31 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 76 - w sprawie zaciągniecia kredytu
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 74 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 71 - w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 72 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i odprowadzanie scieków
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 70 - w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2008 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 69 - w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 73 - w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Wislica z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi dzialalnosc pozytku publicznego
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 68 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 listopada 2007 r.
Uchwała nr 67 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/214/06 z dnia 16.02.2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 14 listopada 2007 r.
Uchwała nr 65 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomosci w drodze darowizny
Uchwała Rady Gminy - 14 listopada 2007 r.
Uchwała nr 64 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 listopada 2007 r.
Uchwała nr 66 - w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 27 września 2007 r.
Uchwała nr 57 - w sprawie powołania zespołu opiniujacego kandydatów na ławników
Uchwała Rady Gminy - 27 września 2007 r.
Uchwała nr 56 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 31 sierpnia 2007 r.
Uchwała nr 55 - w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci
Uchwała Rady Gminy - 31 sierpnia 2007 r.
Uchwała nr 54 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 19 lipca 2007 r.
Uchwała nr 48 - w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XVII/96/04 z dnia 27. 05. 2004 roku odnosnie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wiślica na lata 2004 - 2006,2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 19 lipca 2007 r.
Uchwała nr 49 - w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XVII/95/04 z dnia 27. 05. 2004 roku odnosnie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wiślica na lata 2004 - 2006,2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 19 lipca 2007 r.
Uchwała nr 50 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Rady Gminy - 19 lipca 2007 r.
Uchwała nr 53 - w sprawie wyrazenia zgody na utworzenie Spólki Związku w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnościa
Uchwała Rady Gminy - 19 lipca 2007 r.
Uchwała nr 51 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w miejscowościach Koniecmosty i Jurków w przedmiocie zmiany granic
Uchwała Rady Gminy - 19 lipca 2007 r.
Uchwała nr 47 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 19 lipca 2007 r.
Uchwała nr 52 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartosci punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami)
Uchwała Rady Gminy - 17 maja 2007 r.
Uchwała nr 43 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 17 maja 2007 r.
Uchwała nr 44 - w sprawie zmiany Statutu EZGOK z siedziba w Rzedowie
Uchwała Rady Gminy - 17 maja 2007 r.
Uchwała nr 46 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SZOZ w Wiślicy za 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 17 maja 2007 r.
Uchwała nr 45 - w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/29/03 z dnia 28.04.03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wislica
Uchwała Rady Gminy - 26 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 36 - w sprawie udzielelenia absolutorium Wójtowi Gminy Wislica z wykonania budżetu gminy za 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 26 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 38 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 26 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 39 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomosći stanowiacej własność Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 26 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 40 - w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XVII/96/04 z dnia 27.05.2004 roku odnośnie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wiślica na lata 2004-2006,2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 26 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 41 - w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały Nr XVII/96/04 z dnia 27.05.2004 roku odnośnie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wiślica na lata 2004-2006,2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 26 kwietnia 2007 r.
Uchwała nr 42 - w sprawie zmiany do uchwały Nr III/19/2006 Rady gminy w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2007 r.
Uchwała nr 30 - w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2007 r.
Uchwała nr 31 - akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2007 r.
Uchwała nr 32 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowych
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2007 r.
Uchwała nr 33 - w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2004 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 maja 2004 roku w sparwie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy wiślica na lata 2004 -2006, 2007 - 2013"
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2007 r.
Uchwała nr 34 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. odnosnie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2007 r.
Uchwała nr 35 - w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVI/218/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomosci, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2007 r.
Uchwała nr 23 - w sparwie rozpatrzenia skargi na działalnosć Wójta Gminy
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2007 r.
Uchwała nr 24 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2007 r.
Uchwała nr 25 - w sparwie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2007 r.
Uchwała nr 26 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXIII/244/06 z dnia 26.10.2006 r. odnosnie Statutu Ekologicznego Zwiazku Gospodarki Odpadami komunalnymi z siedziba w Rzędowie
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2007 r.
Uchwała nr 27 - w sprawie poboru opłaty skarbowej oraz opłaty za wydanie dowodu osobistego w drodze inkasa na czas nieokreślony, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2007 r.
Uchwała nr 28 - w sparwie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2004 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 27 m,aja 2004 roku w sparawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Wiślica na lata 2004 - 2006, 2007 - 2013"
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2007 r.
Uchwała nr 29 - w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2007 na zadanie pn "Ruch technologiczny oczyszczalni ścików w miejscowości Jurków - w ramach projektu Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja Gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji oczyszczalni i wodocia
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2007 r.
Uchwała nr 30 - w sprawie zaciagniecia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2007 r.
Uchwała Rady Gminy - 15 lutego 2007 r.
Uchwała nr 22 - w sparwie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wislicy na 2007 rok

PDFXV.75.07.pdf (608,49KB)

PDFXV.76.07.pdf (46,41KB)

PDFXIV.74.07.pdf (269,95KB)

PDFXIV.71.07.pdf (128,27KB)

PDFXIV.72.07.pdf (32,81KB)

PDFXIV.70.07.pdf (60,60KB)

PDFXIV.69.07.pdf (31,46KB)

PDFXIV.73.07.pdf (152,99KB)

PDFXIV.68.07.pdf (937,03KB)

PDFXIII.67.07.pdf (51,74KB)

PDFXIII.65.07.pdf (51,94KB)

PDFXIII.64.07.pdf (488,17KB)

PDFXIII.66.07.pdf (41,44KB)

PDFXI.57.07.pdf (21,16KB)

PDFXI.56.07.pdf (558,40KB)

PDF55 2007.pdf (29,38KB)

PDF54 2007.pdf (667,32KB)

PDFIX.48.07.pdf (31,91KB)

PDFIX.49.07.pdf (30,11KB)

PDFIX.50.07.pdf (39,10KB)

PDFIX.53.07.pdf (372,23KB)

PDFIX.51.07.pdf (181,52KB)

PDF47 2007.pdf (336,93KB)

PDFIX.52.07.pdf (57,34KB)

PDFVIII.43.2007.pdf (457,99KB)

PDFVIII.44.2007.pdf (32,51KB)

PDFVIII.46.2007.pdf (27,75KB)

PDF45 07.pdf (32,06KB)

PDFVII.36.07.pdf (22,08KB)

PDFVII.38.07.pdf (483,05KB)

PDFVII.39.07.pdf (42,01KB)

PDFVII.40.07.pdf (509,94KB)

PDFVII.41.07.pdf (429,41KB)

PDFVII.42.07.pdf (80,65KB)

PDFVI.30.07.pdf (1,43MB)

PDFVI.31.07.pdf (197,66KB)

PDFVI.32.07.pdf (52,62KB)

PDFVI.33.07.pdf (177,77KB)

PDFVI.34.07.pdf (159,69KB)

PDFVI.35.07.pdf (59,25KB)

PDFV.23.07.pdf (233,19KB)

PDFV.24.07.pdf (24,50KB)

PDFV.25.07.pdf (70,40KB)

PDFV.26.07.pdf (26,87KB)

PDFV.27.07.pdf (62,76KB)

PDFV.28.07.pdf (958,82KB)

PDFV.29.07.pdf (25,66KB)

PDFV.30.07.pdf (23,79KB)

PDFV.22.2007.pdf (78,35KB)