Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE WIŚLICA W 2011r.

NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU W GMINIE WIŚLICA W 2011r.

Na podstawie Uchwały Nr III/20/10 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia  2010r. w sprawie

określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Wiślica.

 

 

WÓJT GMINY WIŚLICA

ogłasza

nabór wniosków o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2011r. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

 

1.      Podmiotami mogącymi ubiegać się o dofinansowanie są uczestnicy współzawodnictwa sportowego w rozumieniu ustawy o sporcie, mający swoją siedzibę na terenie Gminy Wiślica.

2.      Realizacja  przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.

3.      Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu proponuje się przeznaczyć z budżetu gminy w 2011r. środki finansowe w wysokości: 40.000,00 zł.   

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w kwoty.

Wniosek  powinien być  kompletny i sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku  nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2011Wójta Gminy Wiślica z dnia 01 marca 2011r. i powinien  zawierać min.:

a) nazwę, dokładny adres, dane kontaktowe podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

b) termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników;

c) dane o posiadanej kadrze trenersko - instruktorskiej, jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

d) wykaz zawodników posiadających aktualną licencję wydaną przez właściwy związek sportowy lub podmiot go reprezentujący (imię i nazwisko zawodnika, numer licencji, karty zgłoszenia, inny dokument potwierdzający posiadane przez zawodnika uprawnienia) oraz aktualną licencję (opłatę, koncesję, wpisowe) dopuszczającą klub do udziału jego reprezentantów
w zawodach sportowych organizowanych w roku, którego wniosek dotyczy;

e) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym udziału środków własnych klubu w realizacji wnioskowanego zadania;

f) wysokość środków otrzymanych w roku poprzednim z budżetu gminy  (zamieścić we wniosku w pkt III, ppkt 3);

g) wskazanie numeru rachunku bankowego klubu;

h) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania klubu

i) informację o istotnych postanowieniach, które zastaną wprowadzone do umowy o udzielnie dotacji

4. Do wniosku należy  dołączyć:

a) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru właściwego dla danego klubu (ważność wypisu do 3 miesięcy licząc do dnia zakończenia naboru wniosków
o dotację) oraz statut;

b) informację o wcześniejszej działalności klubu, w zakresie którego dotyczy wniosek                          o dofinansowanie zadania, status prawny posiadanej bazy (własność klubu, umowa użyczenia, najmu, dzierżawy);

c) sprawozdanie finansowe tj. bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdanie merytoryczne za rok poprzedni;

d) wszystkie dokumenty stanowiące wniosek oraz jego załączniki muszą być złożone
w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane czytelnie lub opatrzone pieczęcią imienną wraz z datą potwierdzenia przez uprawnione przez klub osoby - zgodnie ze statutem,  KRS (innym rejestrem).

5.               Druk wniosku wraz ze wzorem umowy jest dostępny w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wiślica, oraz w wersji elektronicznej na stronach: www.ug.wislica.pl, www.bip.wislica.pl.

Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Wislica.

 1. Realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia po przyznaniu dofinansowania odbędzie się na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą Wiślica,  a dotowanym podmiotem w której zostanie określony termin obowiązywania umowy oraz  warunki i zobowiązania obu stron związane z realizacją przedsięwzięcia.  Dotowany podmiot zobowiązany będzie do składania  sprawozdań z wydatkowania otrzymanych oraz własnych środków na drukach sprawozdania określonego w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia, który stanowił będzie załącznik do umowy.
 2. Jako koszty kwalifikowane finansowane z dotacji będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione przez podmiot wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Koszty poniesione w terminie przed podpisaniem umowy, zgodnie z protokołem uzgodnień lub z wnioskiem, mogą stanowić jedynie koszty własne.
 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy  złożyć:

·           w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie od 01.03. 2011 r. do dnia

15. 03. 2011r. do godz. 08:00 włącznie z adnotacją: „Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu”  nazwa podmiotu składającego wniosek.

·           w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica  ul. Okopowa 8 na sekretariacie  lub przesłać pocztą na adres: 28 – 160  Wiślica , ul. Okopowa 8, Urząd Gminy Wiślica z adnotacją na kopercie jw.

      O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Wnioski złożone  po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dofinansowanie  przedsięwzięć realizowanych w 2011r. w zakresie rozwoju sportu powołana zostanie przez Wójta Gminy Komisja w drodze Zarządzenia.
 2. Złożone wnioski przed ich rozpatrzeniem przez Komisję będą weryfikowali pod względem formalnym (zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu) pracownicy Urzędu Gminy.
 3. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

a)      niewypełnienia wszystkich punktów formalnych oferty,

b)      złożenie oferty po terminie,

c)      złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,

d)       złożenie oferty niezgodnie z ogłoszeniem konkursu,

e)      złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie,

f)        złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,

 1. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja dokona ich oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym, zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą Załącznik Nr 1 do Regulaminu Zarządzenia Nr 4/2011 Wójta Gminy Wiślica.
 2. Decyzję w sprawie przyznania podmiotowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Wójt Gminy.
 3. W przypadku przyznania podmiotowi dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, dotowany podmiot dokona protokolarnie weryfikacji kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku z wyszczególnieniem w nim zakresu wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą przez podmiot finansowane lub dofinansowywane z przyznanej dotacji. Protokół uzgodnień stanowić będzie załącznik do umowy.
 4. Informację o wyborze, odrzuceniu  lub unieważnieniu postępowania w całości lub w części ogłasza się na stronie internetowej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w terminie do 22 marca 2011 roku.
 5. Umowę o udzielenie dotacji zawiera się z klubem, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni po upływie terminu wywieszenia ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 6. Złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
 7. Wykaz podmiotów, którym przyznano oraz nie przyznano dofinansowania zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiślica  oraz w wersji elektronicznej na stronach: www.ug.wislica.pl, www.bip.wislica.pl.

DOCWzory druków (180,00KB)