Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2006

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 21 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2006 r. Rady Gminy w Wislicy z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie okreslenia wysokosci stwek od nieruchomosci na 2007 rok, oraz w sparwie uchwały Nr III/13/2006 r. Rady Gminy w Wiślicy z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie
Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 20 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 10 - w sprawie zmian w budzecie gminy na 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 11 - w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 12 - w sparwie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 13 - w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 14 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i odporowadzanie ścieków
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 19 - w sparwie uchwalenia Regulaminu określajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługe lat, motywujacego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikaj
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 15 - w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pozytku publicznego
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 16 - w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wislica na 2007 rok
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 17 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała Rady Gminy - 14 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 18 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/212/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci stanowiacych własność Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 6 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 5 - w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta gminy oraz upoważnienia Przewodniczacego Rady Gminy do dokonywania czynnosći w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Uchwała Rady Gminy - 6 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 7 - w sprawie ustalenia ryczałtu dla Z-cy Przewodniczacego Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 6 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 8 - w sprawie ustalenia diet dla radnych
Uchwała Rady Gminy - 6 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 9 - w sparwie ustalenia diet dla sołtysów
Uchwała Rady Gminy - 6 grudnia 2006 r.
Uchwała nr 6 - w sparwie ustalenia ryczaltu dla Przwodniczacego Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 27 listopada 2006 r.
Uchwała nr 4 - w sparwie powołania Stałych Komisji Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 27 listopada 2006 r.
Uchwała nr 3 - w sprawie ustalenia składu liczbowego Stałych Komisji Rady Gminy w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 27 listopada 2006 r.
Uchwała nr 2 - w sparwie wyboru Z-ca Przewodniczacego Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 27 listopada 2006 r.
Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy
Uchwała Rady Gminy - 14 listopada 2006 r.
Uchwała Rady Gminy - 26 października 2006 r.

Uchwała nr 244 - w sprawie zmiany Ststutu Ekologicznego Zwiazku Gospodarki Odpadami komunalnymi z siedzibą w Rzędowie
Uchwała Rady Gminy - 26 października 2006 r.
Uchwała nr 243 - w sparwie zmiany uchwały Nr V/23/06 z dnia 30.01.2003 r. w sparwie powołania Rady Społecznej Samorzadowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 26 października 2006 r.
Uchwała nr 242 - w sparwie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 17 października 2006 r.
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2006 r.

Uchwała nr 240 - w sparwie zmiany uchwały Nr XXXIV z dnia 15 grudnia 2005 r. odniosnie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w gminie Wiślica na 2006 r.
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2006 r.
Uchwała nr 241 - w sparwie zasad i trybu udzielania ulg w spłaceniu należnosci pieniężnych, innych niż zwiaznych z realizacja inwestycji, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadajacych Gminie Wiślica lub jej jednostkom organizacyjnym
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2006 r.
Uchwała nr 239 - w sparwie zmian w budzecie gminy na 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 29 września 2006 r.
Uchwała Rady Gminy - 22 sierpnia 2006 r.

Uchwała nr 238 - w sprawie zmainy uchwały Nr XXXVI/212/06 z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie wyrazenia zgody na spredaż nieruchomosci stanowiacych własnosć Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 22 sierpnia 2006 r.
Uchwała nr 237 - w sparwie zmian w budzecie gminy na 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2006 r.
Uchwała nr 236 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartosci punktu dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty(nie będacych nauczycielami)
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2006 r.
Uchwała nr 231 - w sparwie zmian w budzecie gminy na 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2006 r.
Uchwała nr 232 - w sprawie podziału gminy Wiślica na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów,oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2006 r.
Uchwała nr 233 - w sparwie nadania Statutu dla Urzędu Gminy w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2006 r.
Uchwała nr 234 - w sparwie określenia zasad odroczenia lub rozkładania na raty należnosci pieniężnych związanych z realizacją inwestycji
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2006 r.
Uchwała nr 235 - w sparwie wyrazenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomosci położonej w Skotnikach Dolnych na drogę dojazdową
Uchwała Rady Gminy - 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 224 - w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartosci punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 225 - w sparwie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadnizcego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartosci punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 226 - w sparwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału wyniku finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy za 2005 rok
Uchwała Rady Gminy - 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 230 - w sparwie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własnosć Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 228 - w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 227 - w sprawie dokonania zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie, którego czlonkiem jest Gmina Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2006 r.
Uchwała Rady Gminy - 22 marca 2006 r.
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.

Uchwała nr 218 - w sparwie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 210 - w sprawie planu pracy Rady Gminy w Wiślicy na 2006 rok
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 211 - w sparwie przyjecia Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarzadowymi oraz Innymi podmiotami prowadzacymi działalnosć pożytku publicznego w roku 2006
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 212 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 219 - w sparwie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomosci położonej w Jurkowie
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 213 - w sparwie uchwalenia Regulaminu określajacego wysokosć stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługe lat, motywujacego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikaj
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 214 - w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 215 - w sparwie regulaminu zbioreowgo zapoatzrenia w wode i zbiorowego odprowadzania scieków w Gminie Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 216 - w sprawie przystapienia Gminy Wiślica do związku miedzygminnego pod nazwą Ekologiczny Zwiazek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedziba w Rzędowie
Uchwała Rady Gminy - 16 lutego 2006 r.
Uchwała nr 217 - w sparwie ustalenia diet dla sołtysów

PDFXXXVI.217.06.pdf (22,84KB)

PDFXXXVI.216.06.pdf (26,75KB)

PDFXXXVI.215.06.pdf (457,32KB)

PDFXXXVI.214.06.pdf (559,26KB)

PDFXXXVI.213.06.pdf (534,59KB)

PDFXXXVI.219.06.pdf (25,77KB)

PDFXXXVI.212.06.pdf (30,94KB)

PDFXXXVI.211.06.pdf (26,46KB)

PDFXXXVI.210.06.pdf (79,86KB)

PDFXXXVI.218.06.pdf (88,94KB)

PDFXXXIX.227.06.pdf (434,96KB)

PDFXXXIX.228.06.pdf (51,86KB)

PDFXXXIX.230.06.pdf (48,72KB)

PDFXXXIX.226.06.pdf (27,36KB)

PDFXXXIX.225.2006.pdf (39,46KB)

PDFXXXIX.224.2006.pdf (60,13KB)

PDFXXXX.235.06.pdf (32,08KB)

PDFXXXX.234.06.pdf (46,61KB)

PDFXXXX.233.06.pdf (109,15KB)

PDFXXXX.232.06.pdf (72,59KB)

PDFXXXX.231.06.pdf (132,53KB)

PDFXXXX.236.06.pdf (37,42KB)

PDFXXXXI.237.06.pdf (218,45KB)

PDFXXXXI.238.06.pdf (48,83KB)

PDFXXXXII.239.06.pdf (129,05KB)

PDFXXXXII.241.06.pdf (99,34KB)

PDFXXXXII.240.06.pdf (174,73KB)

PDFXXXXIII.242.06.pdf (186,26KB)

PDFXXXXIII.243.06.pdf (25,08KB)

PDFXXXXIII.244.06.pdf (91,19KB)

PDFI.1.2006.pdf (18,93KB)

PDFI.2.2006.pdf (19,23KB)

PDFI.3.2006.pdf (23,20KB)

PDFI.4.2006.pdf (40,99KB)

PDFII.6.2006.pdf (29,97KB)

PDFII.9.2006.pdf (23,88KB)

PDFII.8.2006.pdf (25,81KB)

PDFII.7.2006.pdf (30,66KB)

PDFII.5.2006.pdf (72,06KB)

PDFIII.18.2006.pdf (74,88KB)

PDFIII.17.2006.pdf (39,41KB)

PDFIII.16.2006.pdf (32,18KB)

PDFIII.15.2006.pdf (111,47KB)

PDFIII.19.2006.pdf (578,55KB)

PDFIII.14.2006.pdf (231,39KB)

PDFIII.13.2006.pdf (121,75KB)

PDFIII.12.2006.pdf (64,66KB)

PDFIII.11.2006.pdf (29,56KB)

PDFIII.10.06.pdf (103,25KB)

PDFIV.20.2006.pdf (200,54KB)

PDFIV.21.2006.pdf (52,45KB)