Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RAMACH POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH

 

W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej łącznie złożono 10 ofert, w tym:

  • na część I  Usługi dla dzieci i młodzieży – 5  ofert
  • na część II Usługi dla społeczności lokalnej  4 oferty
  1. września  2008 roku w  Urzędzie Gminy Wiślica  odbyło się posiedzenie Komisji Oceniającej. Komisja w składzie:

1. Jacek Balicki – przewodniczący komisji,

2. Marek Gaweł – sekretarz,

3. Łukasz Curyło – członek,

4. Alina Szostak – członek,

5. Piotr Pituła – członek,

6. Stanisław Bystrzanowski – członek

jednogłośnie podjęła decyzję o unieważnieniu konkursu i jego ponownym powtórzeniu gdyż łączna kwota złożonych ofert na usługi Integracji Społecznej  wynosi  421 982,00 i  tym samym przekracza kwotę objętą planem działania na rok 2008/2009, która wynosi 274 050,00 natomiast budżet JST nie jest w stanie dofinansować takiej kwoty.  Ponadto prawie wszystkie oferty spełniały warunki formalne oraz kryteria techniczne (zgodne z rezultatem oceny). Z uwagi na charakter oferowanych usług – zakres przedmiotowy i podmiotowy, zdaniem komisji nie można przeprowadzić procedury negocjacyjnej celem obniżenia wartości oferowanych usług. Istnieje duże ryzyko, że obniżenie ogólnej wartości oferowanych usług wpłynie na ich jakość i trwałość, a w niektórych przypadkach spowoduje niemożność ich realizacji zgodnie z celami programu oraz zamiarami usługodawców. Komisja podejmując decyzję o unieważnieniu konkursu wzięła także pod uwagę to, że odrzucenie części ofert z uwagi na ograniczone możliwości budżetu programu oraz wybór tylko części zgłoszonych ofert rodziło duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk społecznych zniechęcenia i odrzucenia u znacznej części mieszkańców gminy, którzy bezpośrednio lub pośrednio byli zaangażowani w przygotowanie oferty i jej realizację. W związku z powyższym jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest unieważnienie konkursu i na nowo go ogłoszenie, a przez to umożliwienie wszystkim zainteresowanym spokojne i rzeczowe przeanalizowanie zakresu oferowanych usług (kosztów) w odniesieniu do możliwości finansowych budżetu przedmiotowego programu dla gminy Wiślica. Ponownie przeprowadzona procedura konkursowa umożliwi także komisji oceniającej, jak i Wójtowi Gminy Wiślica podjęcie właściwych decyzji celem optymalnego wykorzystania przyznanych środków zgodnie z założeniami przedmiotowego programu.