Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2004

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 68 - W sprawie: wyrażenia opinii o możliwości realizacji zabudowy jednorodzinnej na terenach zabudowy zagrodowej na działkach nr 1131/1 w Chotlu Czerwonym i nr 229/18 w Szczytnikach gm. Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 143 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 144 - W sprawie: średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy ,oraz wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 145 - W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 146 - W sprawie: określenia wysokości stawek, terminów płatności, zasad ustalania poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 147 - W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 148 - W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 149 - W sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny, oraz informacji o lasach.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 150 - W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Uchwała Rady Gminy - 15 grudnia 2004 r.
Uchwała nr 151 - W sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w Wiślicy.
Uchwała Rady Gminy - 12 listopada 2004 r.
Uchwała nr 136 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 12 listopada 2004 r.
Uchwała nr 137 - W sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wiślica na lata 2004-2006, 2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 12 listopada 2004 r.
Uchwała nr 138 - W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnymdla Gminy Wiślica na lata 2004-2006.
Uchwała Rady Gminy - 12 listopada 2004 r.
Uchwała nr 139 - W sprawie objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych dwóch gipsowych pagórków położonych na działce Nr 9/5 w miejscowości Górki Gmina Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 12 listopada 2004 r.
Uchwała nr 140 - W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym GMINY WIŚLICA.
Uchwała Rady Gminy - 12 listopada 2004 r.
Uchwała nr 141 - W sprawie: zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała Rady Gminy - 12 listopada 2004 r.
Uchwała nr 142 - W sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych "EKOROL" w Kielcach.
Uchwała Rady Gminy - 29 października 2004 r.
Uchwała nr 50 - W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego gminy.
Uchwała Rady Gminy - 22 września 2004 r.
Uchwała nr 132 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 22 września 2004 r.
Uchwała nr 133 - W sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku .
Uchwała Rady Gminy - 22 września 2004 r.
Uchwała nr 134 - W sprawie zmiany uchwały Nr.XVI/90/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. odnośnieuchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rpowiązywania Problem6w Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2004 r.
Uchwała Rady Gminy - 22 września 2004 r.
Uchwała nr 135 - W sprawie: zmiany uchwały Nr.II/6/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. odnośnie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczą¬cego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 120 - W sprawie uchwalenia "PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINYWIŚLICA na lata 2004 - 2011"
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 118 - W sprawie :zasad i trybu udzielania pomocy uczniom w formie dożywiania.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 117 - W sprawie :utworzenia środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Hołudzy.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 116 - W sprawie: utworzenia środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Chotlu-Czerwonym .
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 115 - W sprawie: utworzenia środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Skotnikach-Dolnych .
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 114 - W sprawie: utworzenia środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Wiślicy.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 113 - W sprawie: zmiany do uchwały Nr XV/76 2004 r. z dnia 24.03.2004 r.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 121 - W sprawie uchwalenia
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 122 - W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 124 - W sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Turystyki
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 125 - W sprawie zatwierdzenia
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 126 - W sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Wiślica.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 127 - W sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Gorysławice.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 128 - W sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Chotel Czerwony.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 129 - W sprawie zatwierdzenia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" uchwalonego przez zebranie wiejskie wsi Jurków.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 130 - W sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wiślica na lata 2004-2006, 2007-2013.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 131 - W sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 112 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 25 sierpnia 2004 r.
Uchwała nr 123 - W sprawie stanowiska dotyczącego przeniesienia siedziby Regionalnej Dyrekcji
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 111 - W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004 .
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 110 - w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacja zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania z
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 109 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 108 - W sprawie; zmiany załącznika Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/98/04 z dnia 27.05.04 r. i załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/97/04 z dnia 14.06.2004 r.
Uchwała Rady Gminy - 14 czerwca 2004 r.
Uchwała nr 107 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 97 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości położonych w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 96 - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 95 - w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego dla
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 102 - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 98 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 100 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, działającego w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 101 - w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 103 - w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 104 - w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości punktu dla pracowników Samorządowego Biura Obsługi Oświaty.
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 105 - w sprawie uchwalenia
Uchwała Rady Gminy - 27 maja 2004 r.
Uchwała nr 106 - w sprawie: likwidacji Samorządowego Biura Obsługi Oświaty w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 21 maja 2004 r.
Uchwała nr 99 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 oraz rok Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 87 - W sprawie: O przystąpieniu do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wiślica na lata 2004-2006,2007-2013
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 85 - W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 84 - w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 91 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Brzeziu
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 88 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Gorysławicach
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 89 - W sprawie o przystąpieniu do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Wiślica na lata 2004-2006 oraz po roku 2006
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 90 - w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 94 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości położonych w Szczytnikach
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 86 - W sprawie: zmiany do uchwały Nr XV176 2004 r. z dnia 24 .03.2004
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 92 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 27 kwietnia 2004 r.
Uchwała nr 93 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości położonych w Wiślicy
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2004 r.
Uchwała nr 77 - W sprawie; uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2004 r.
Uchwała nr 78 - w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2004 r.
Uchwała nr 79 - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym "BUSKO I", w Gminie Wiślica
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2004 r.
Uchwała nr 80 - w sprawie: wyrażenia opinii Rady Gminy Wiślica do projektu uchwały Rady
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2004 r.
Uchwała nr 82 - w sprawie: ustalenia diet dla sołtysów.
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2004 r.
Uchwała nr 83 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego przejęcia nieruchomości położonych w Gorysławicach
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2004 r.
Uchwała nr 81 -
Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2004 r.
Uchwała nr 76 - W sprawie; uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Rady Gminy - 25 lutego 2004 r.
Uchwała nr 75 - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nr IV/29/98 z dnia 29.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie.
Uchwała Rady Gminy - 25 lutego 2004 r.
Uchwała nr 74 - w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie W i ś l i c a na 2004 rok
Uchwała Rady Gminy - 25 lutego 2004 r.
Uchwała nr 73 - w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wiślicy na 2004 r.
Uchwała Rady Gminy - 25 lutego 2004 r.
Uchwała nr 72 - w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej


RTF68.rtf (7,77KB)

RTF143.rtf (10,05KB)

RTF144.rtf (7,89KB)

RTF145.rtf (14,72KB)

RTF146.rtf (9,83KB)

RTF147.rtf (16,66KB)

RTF148.rtf (9,06KB)

RTF149.rtf (5,96KB)

RTF150.rtf (7,18KB)

RTF151.rtf (6,98KB)

RTF136.rtf (26,95KB)

RTF137.rtf (8,29KB)

RTF138.rtf (9,70KB)

RTF139.rtf (58,88KB)

RTF140.rtf (45,36KB)

RTF141.rtf (12,80KB)

RTF142.rtf (9,31KB)

RTF50.rtf (10,07KB)

RTF132.rtf (24,40KB)

RTF133.rtf (34,98KB)

RTF134.rtf (8,86KB)

RTF135.rtf (13,93KB)

RTF120.rtf (8,12KB)

RTF118.rtf (8,15KB)

RTF117.rtf (7,70KB)

RTF116.rtf (7,79KB)

RTF115.rtf (7,99KB)

RTF114.rtf (8,07KB)

RTF113.rtf (7,04KB)

RTF121.rtf (54,79KB)

RTF122.rtf (8,15KB)

RTF124.rtf (7,41KB)

RTF125.rtf (6,26KB)

RTF126.rtf (7,13KB)

RTF127.rtf (6,20KB)

RTF128.rtf (7,08KB)

RTF129.rtf (7,24KB)

RTF130.rtf (8,19KB)

RTF131.rtf (7,96KB)

RTF112.rtf (23,40KB)

RTF111.rtf (6,69KB)

RTF123.rtf (34,16KB)

RTF110.rtf (32,04KB)

RTF109.rtf (17,81KB)

RTF108.rtf (6,80KB)

RTF107.rtf (16,20KB)

RTF97.rtf (8,22KB)

RTF96.rtf (9,52KB)

RTF95.rtf (8,94KB)

RTF102.rtf (14,43KB)

RTF98.rtf (21,56KB)

RTF100.rtf (8,31KB)

RTF101.rtf (9,04KB)

RTF103.rtf (8,15KB)

RTF104.rtf (11,76KB)

RTF105.rtf (7,84KB)

RTF106.rtf (8,18KB)

RTF99.rtf (8,68KB)

RTF87.rtf (6,90KB)

RTF85.rtf (9,02KB)

RTF84.rtf (6,61KB)

RTF91.rtf (6,62KB)

RTF88.rtf (6,52KB)

RTF89.rtf (7,23KB)

RTF90.rtf (7,89KB)

RTF94.rtf (8,04KB)

RTF86.rtf (8,95KB)

RTF92.rtf (6,31KB)

RTF93.rtf (8,12KB)

RTF77.rtf (6,09KB)

RTF78.rtf (8,53KB)

RTF79.rtf (7,55KB)

RTF80.rtf (8,63KB)

RTF82.rtf (6,79KB)

RTF81.rtf (5,91KB)

RTF76.rtf (21,67KB)

RTF75.rtf (14,78KB)

RTF74.rtf (7,21KB)

RTF73.rtf (8,29KB)

RTF72.rtf (6,27KB)