Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OTWARTY KONKURS OFERT

                                                                                                                            Wójt Gminy Wiślica
                                                                                                                               ul. Okopowa 8    
  działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm. )

                                                            OGŁASZA
                   Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2005 r.

I.Konkurs ofert dotyczy następujących zadań:
1)„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu”, polegające na:
- szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,
- organizowaniu imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- bieżącym utrzymaniem i poprawą stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
2) Środki przeznaczone na realizację tego zadania stanowi kwota 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych ).
3) O udzielanie dotacji mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań gminy.
4) Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2005 r., miejsce realizacji zadania: obiekty sportowe stowarzyszenia LKS „GRÓD” Wiślica, obiekty szkolne lokalnych placówek oświatowych.
5) Termin składania ofert: 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w sekretariacie Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
6) Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od terminu określonego w punkcie 5 w trybie § 3 uchwały rady Gminy Wiślica Nr XXI/133/04 z dnia 22.09.2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji przedmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
II.
1) Ze zgłoszonych ofert  na realizację powyższych zadań zostaną wybrane oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy.
2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, kościelne i wyznaniowe osoby prawne
 i jednostki organizacyjne – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.
3) Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy        i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,    ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania    (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 III.   Oferty należy składać w terminie do 06.03.2005 r.w Urzędzie Gminy w Wiślicy ,ul. Okopowa  8, pok. nr 9

IV. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:
1) ocena możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,
2) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
V.  Na realizację w/w zadań w roku 2003 i 2004 nie wydatkowano dotychczas środków w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.
VI. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu  08.03.2005 r., o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Wiślicy pok. nr 13.   Konkurs ma charakter jawny.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:
3792106 w 26 lub w pok. nr 13
 

                                                                                              Wójt  Gminy Wiślica
                                                                                        mgr inż. Stanisław Krzak