Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA WÓJTA GMINY WILICA

    I N F O R M A C J A

    Wójta Gminy Wiślica

 

                    Stosownie do art. 53  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska              / Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r., z późniejszymi zmianami /

 

 

podaję do publicznej wiadomości

 

                      że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje                     o środowisku i jego ochronie zamieszczono raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :

  -„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, oczyszczalni ścieków, przepompowni, linii energetycznych zasilających oczyszczalnię i przepompownie, sieci wodociągowej do oczyszczalni, drogi dojazdowej do oczyszczalni wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi w miejscowościach : Wiślica, Gorysławice, Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów Wawrowice ,Szczerbaków i Szczytniki gm. Wiślica – na terenie / działkach / określonych  w załącznikach graficznych –orientacja w skali 1:25 000 oraz mapach sytuacyjno–wysokościowych w skali 1: 1000. 

 

         Zainteresowani mogą zapoznać się  z „Raportem...” w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej nr 8 , w Referacie Rozwoju Strategicznego pok. Nr 5 , w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji oraz w tym terminie składać wnioski i uwagi .

 

 

                                                                                             WÓJT  GMINY

 

                                                                                       mgr inż. Stanisław  Krzak