Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2003

Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 72 - W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Wiślicy.

RTF72.rtf (6,59KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 71 - W sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2003r.z dnia 16 grudnia 2003 r., dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz określenia wzorów wykazów środków transportowych na 2004 r.

RTF71.rtf (8,14KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 70 - W sprawie zmiany uchwały Nr XII/59/2003 r. z dnia 16 grudnia 2003r. dotyczącej dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

RTF70.rtf (7,73KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 69 - W sprawie zmiany uchwały Nr XII/63/2003 r. z dnia 16 XII 2003r. dotyczącej opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzermego.

RTF69.rtf (8,07KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 67 - W sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Wiślicy Nr.II/6/2002 z dnia 29 listopada 2002 r. ustalającej warunku pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

RTF67.rtf (189,86KB)


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 59 - W sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

RTF59.rtf (11,78KB)


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 58 - W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, oraz określenia wzorów wykazów środków transportowych na 2004 rok.

RTF58.rtf (17,72KB)


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 57 - W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości na 2004 rok.

RTF57.rtf (14,36KB)


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 56 - W sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r. przyjmowanej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2004 rok oraz wzorów informacji i deklaracji w sprawie podatku rolnego.

RTF56.rtf (7,97KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 60 - W sprawie podatku od posiadania psów , terminów płatności i sposobu jego poboru.

RTF60.rtf (10,96KB)


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 61 - W sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

RTF61.rtf (7,01KB)


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 62 - W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wiślicy Nr IV/29/98 z dnia 29.12.1998 r. w sprawie szczególnych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie

RTF62.rtf (10,69KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 63 - W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

RTF63.rtf (10,53KB)


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 64 - W sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek leśny, oraz informacji o lasach na 2004 rok.

RTF64.rtf (6,78KB)


Uchwała Rady Gminy - 16 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 65 - W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Wiślicy.

RTF65.rtf (10,42KB)


Uchwała Rady Gminy - 29 października 2003 r.
Uchwała nr 52 - W sprawie: zaciągnięcia kredytu na 2003r.

RTF52.rtf (6,29KB)


Uchwała Rady Gminy - 29 października 2003 r.
Uchwała nr 53 - W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY WIŚLICA.

RTF53.rtf (10,19KB)


Uchwała Rady Gminy - 29 października 2003 r.
Uchwała nr 54 - W sprawie udziału Gminy Wiślica w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli.

RTF54.rtf (10,23KB)


Uchwała Rady Gminy - 29 października 2003 r.
Uchwała nr 55 - W sprawie wyboru ławników do SĄDÓW POWSZECHNYCH.

RTF55.rtf (33,77KB)


Uchwała Rady Gminy - 3 września 2003 r.
Uchwała nr 49 - W sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w Jurkowie pod budowę oczyszczalni ścieków.

RTF49.rtf (8,13KB)


Uchwała Rady Gminy - 3 września 2003 r.
Uchwała nr 48 - W sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/27/2003 r. z dnia 19.03.2003rok.

RTF48.rtf (7,24KB)


Uchwała Rady Gminy - 3 września 2003 r.
Uchwała nr 47 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

RTF47.rtf (13,94KB)


Uchwała Rady Gminy - 3 września 2003 r.
Uchwała nr 46 - W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

RTF46.rtf (14,46KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 8 lipca 2003 r.
Uchwała nr 45 - W sprawie dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

RTF45.rtf (9,92KB)


Uchwała Rady Gminy - 8 lipca 2003 r.
Uchwała nr 44 - W sprawie: zmiany do uchwały Nr VI/27/2003 r. z dnia 19.03.2003 rok.

RTF44.rtf (7,53KB)


Uchwała Rady Gminy - 8 lipca 2003 r.
Uchwała nr 43 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

RTF43.rtf (16,48KB)


Uchwała Rady Gminy - 8 lipca 2003 r.
Uchwała nr 42 - W sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Wiślica.

RTF42.rtf (7,70KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 8 lipca 2003 r.
Uchwała nr 41 - W sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Koniecmostanowiącej własność Polskich Koleji Państwowych.

RTF41.rtf (9,07KB)


Uchwała Rady Gminy - 3 czerwca 2003 r.
Uchwała nr 40 - W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania, oraz wartości punktu dla pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum na terenie gminy Wiślica.

RTF40.rtf (12,65KB)


Uchwała Rady Gminy - 3 czerwca 2003 r.
Uchwała nr 39 - W sprawie: zmiany uchwały Nr.V/21/03 z dnia 30.01.2003 r. odnośnie zatwierdzeGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2003 r.

RTF39.rtf (16,02KB)


Uchwała Rady Gminy - 3 czerwca 2003 r.
Uchwała nr 38 - W sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów.

RTF38.rtf (8,91KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 3 czerwca 2003 r.
Uchwała nr 37 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

RTF37.rtf (9,65KB)


Uchwała Rady Gminy - 29 kwietnia 2003 r.
Uchwała nr 32 - W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

RTF32.rtf (11,63KB)


Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2003 r.
Uchwała nr 35 - W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dwydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatków mieszkaniowych.

RTF35.rtf (10,53KB)


Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2003 r.
Uchwała nr 31 - W sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu za 2002 rok.

RTF31.rtf (7,15KB)


Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2003 r.
Uchwała nr 29 - W sprawie uchwalenia STATUTU GMINY WIŚLICA

RTF29.rtf (7,11KB)

STATUT 

Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2003 r.
Uchwała nr 30 - W sprawie uchwalenia statutów samorządu mieszkańców wsi.

RTF30.rtf (19,04KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2003 r.
Uchwała nr 36 - W sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Koniecmostach stanowiącej własność Polskich Kolei Państwowych.

RTF36.rtf (7,86KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2003 r.
Uchwała nr 33 - W sprawie nawołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

RTF33.rtf (15,39KB)


Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2003 r.
Uchwała nr 34 - W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 07.10.1997 r. o zatwierdzeniu Statutu i Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

RTF34.rtf (13,64KB)


Uchwała Rady Gminy - 19 marca 2003 r.
Uchwała nr 27 - W sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

RTF27.rtf (17,08KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 19 marca 2003 r.
Uchwała nr 28 - W sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Wiślicy z dnia 30 kwietnia 1996 roku Nr XVIII/100/96 dotyczącej utworzenia Samorządowego Biura Obsługi Oświaty i Zdrowia Wiślicy.

RTF28.rtf (9,05KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2003 r.
Uchwała nr 21 - W sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2003 rok.

RTF21.rtf (6,92KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2003 r.
Uchwała nr 22 - W sprawie utworzenia środka specjalnego w Samorządowym Biurze Obsługi Oświaty w Wiślicy

RTF22.rtf (9,39KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2003 r.
Uchwała nr 23 - W sprawie: powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

RTF23.rtf (14,79KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2003 r.
Uchwała nr 24 - W sprawie : powołania sekretarza gminy.

RTF24.rtf (7,14KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2003 r.
Uchwała nr 25 - W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GMINY WISLICA.

RTF25.rtf (53,70KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2003 r.
Uchwała nr 26 - W sprawie powołania Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej.

RTF26.rtf (16,04KB)


Uchwała Rady Gminy - 30 stycznia 2003 r.
Uchwała nr 20 - W sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Wiślicy na 2003 rok.

RTF20.rtf (7,52KB)