Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA

                                                                                                                                                                                                                                 Wiślica dnia 2004 – 01 -22

Znak: RS – 7331/ 7/ 2004                                                                                                                  I N F O R M A C J A
                                                                                                                Wójta Gminy Wiślica

Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r., z późn. zm./
                                       podaję do publicznej wiadomości

że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie terenu gmin Busko Zdrój, Wiślica, Pińczów dla przedsięwzięcia polegającego na:
1.Budowie sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia relacji Pęczelice –Hołudza  – Łatanice- Skorocice- Skotniki Dolne – Wola Zagojska wraz z zasilaniem elektrycznym stacji gazowych,
2.Budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych Nr 15194, 15196, 15174, 15197 powiat Buski i Nr 15174 powiat Pińczowski na odcinku Pęczelice – Wola Zagojska.

Granice terenu objętego wnioskiem oraz sposób zagospodarowania terenu przedstawiono mapach zasadniczych w skali 1: 1000 stanowiących załącznik do wniosku.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sprawy w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej nr 8 , w Referacie Rozwoju Strategicznego pok. Nr 4 , w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

                                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak