Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA WÓJTA GMINY WIŚLICA

Wiślica dnia 2004 – 01 -22 Znak: RS – 7331/ 8/ 2004 I N F O R M A C J A Wójta Gminy Wiślica Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 62 , poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r., z późn.zm. / podaję do publicznej wiadomości że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w obrębie terenu gminy Wiślica dla przedsięwzięcia polegającego na: -„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, oczyszczalni ścieków, przepompowni, linii energetycznych zasilających oczyszczalnię i przepompownie, sieci wodociągowej do oczyszczalni, drogi dojazdowej do oczyszczalni wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi w miejscowościach: Wiślica, Gorysławice, Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów Wawrowice, Szczerbaków i Szczytniki gm. Wiślica – na terenie /działkach/ określonych w załącznikach graficznych – orientacja w skali 1:25 000 oraz mapach sytuacyjno–wysokościowych w skali 1 : 1000. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sprawy w Urzędzie Gminy w Wiślicy przy ul. Okopowej nr 8, w Referacie Rozwoju Strategicznego pok. Nr 4, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

           Wójt Gminy

mgr inż. Stanisław Krzak