Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Finansowo- Budżetowy

tworzą następujące stanowiska zajmowane przez :

1. Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta i Gminy -HALINA SOKOŁOWSKA - tel. (0-41) 3690 908
2. Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat - EWA CZERW - tel. (0-41) 3690 907
3. Podinspektor ds. wymiaru podatku  opłat - MAŁGORZATA SYRKIEWICZ - tel. (0-41) 3690 905 / 906
4. Referent ds. księgowości budżetowej - AGNIESZKA BYSIECKA - tel. (0-41) 3690912 / 913
5. Podinspektor ds. księgowości budżetowej -BOŻENA  ZUCHOWICZ - tel. (0-41) 3690912 / 913
6. Referent  ds. księgowości podatkowej - MONIKA MADEJ - tel.(0-41) 3690 905 / 906
7. Podinspektor ds. obsługi finansowej gospodarki komunalnej i rozliczeń VAT - EWELINA JASIKOWSKA - tel. (0-41) 3690 912 / 913
8. Podinspektor ds. obsługi oświaty - EDYTA  SUŁEK - tel.  (0-41) 3690 912 / 913
9. Referent ds.obsługi oświaty - IZABELA PISARSKA - tel. (0-41) 3690 912 / 913
10.Referent ds. obsługi oświaty - MAŁGORZATA CEPIL - tel. (0-41) 3690 912 / 913
 


Do zadań Wydziału Finansowo- Budżetowego należy:
Zadania ogólne:

1) Przygotowanie projektu budżetu gminy i jego realizacja,
2) Analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi,
3) Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
4) Sprawowanie nadzoru i wykonywanie kontroli gospodarki finansowej urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
5) Analiza skuteczności prowadzonych windykacji,
6) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową i Urzędami Skarbowymi,
7) Czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
8) Informowanie komórek organizacyjnych urzędu i innych jednostek powiązanych z budżetem gminy o zmianach w przepisach prawnych z zakresu finansów publicznych,
9) Prowadzenie szkoleń i instruktażu w zakresie zasad rachunkowości i spraw finansowo – księgowych,

W zakresie zadań związanych z wymiarem podatków i opłat:

1) Wymiar podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach, prowadzenie kontroli w tym zakresie,
2) Załatwianie spraw związanych z umarzaniem należności, odraczaniem terminów spłat i ustalaniem wysokości rat,
3) Wydawanie zaświadczeń w sprawach finansowych,

W zakresie zadań związanych z księgowością budżetową:

1) Prowadzenie obsługi księgowej Urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płacy oraz dokonywanie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.
2) Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania
3) Księgowanie operacji gminnego funduszu ochrony środowiska,
4) Prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych,
5) Czuwanie nad zgodnością opracowanych planów finansowych z uchwalonym budżetem gminy, współpraca z merytorycznymi Referatami i komórkami organizacyjnymi,
6) Opracowywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych,
7) Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i dzierżawy nieruchomości gminnych, oraz windykacja innych opłat należnych budżetowi,
8) Opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji związanych z realizacją budżetu dla potrzeb Rady, Wójta, komisji Rady, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów określonych przepisami prawa budżetowego,
9) Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem jednostek powiązanych z budżetem gminy, w tym dokonywanie zmian w zakresie wzajemnych rozliczeń wynikających z przepisów prawa budżetowego,
10)Wydzielanie środków finansowych wykorzystywanych przez sołectwa na realizację ich zadań oraz prowadzenie obsługi finansowo – księgowej w tym zakresie,
11)Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej zadań zleconych,
12)Przejmowanie dokumentacji finansowo – księgowej jednostek własnych gminy  w przypadku ich restrukturyzacji bądź likwidacji,
13)Rozliczanie inwentaryzacji mienia gminy pozostającego w ewidencji finansowo-księgowej urzędu, aktualizacja wyceny i umorzeń środków trwałych,
14)Opracowywanie i aktualizacja instrukcji zasad prowadzenia rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

W zakresie zadań związanych z księgowością podatkową:

1) Prowadzenie obsługi kasowej, w tym sprzedaż znaków skarbowych
2) Naliczanie opłaty skarbowej z tytułu weksli i prowadzenie rejestru weksli potwierdzonych
3) Prowadzenie księgowości podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od środków transportowych, od osób fizycznych, od osób prawnych i innych podmiotów gospodarczych, w tym rozliczanie sołtysów i inkasentów z należności podatkowych
4) Windykacja należności podatków i opłat lokalnych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz zabezpieczeń na majątku dłużnika,