Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE - Numer sprawy : OR.210.2.2012

Numer sprawy : OR.210.2.2012
2012-08-09
OGŁOSZENIE O NABORZE

Znak: OR.210.2.2012

Wiślica, 2012-08-09

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Wiślica, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

urzędnicze w Urzędzie Gminy Wiślica.

1. Stanowisko pracy - referent na stanowisku ds. socjalnych i sprawozdawczości w

Referacie Organizacyjnym.

2. Wymagania niezbędne:

a) co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,

b) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust 1 i ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach

samorządowych,

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera,

b) prawo jazdy kat. B

c) dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks

postępowania administracyjnego, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, o

dostępie do informacji publicznej, o systemie oświaty, kodeks pracy, o statystyce

publicznej oraz ustaw związanych z zakresem wykonywanych obowiązków na

stanowisku.

4. Zakres obowiązków na stanowisku, w szczególności:

1) prowadzenie wszystkich spraw związanych z rozliczaniem kierowców zatrudnionych w

Urzędzie,

2) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

3) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

4) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz dokumentacji z tym związanej,

5) prowadzenie aktów prawnych wydawanych przez Wójta /zarządzeń, dyspozycji/ i ich

publikacja na BIP,

6) publikacja na BIP oświadczeń majątkowych pracowników i kierowników jednostek

organizacyjnych,

7) prowadzenie wszystkich spraw z zakresu sprawozdawczości wynikających z zadań

referatu nie przypisanych do innych stanowisk,

8) ewidencja w zakresie gospodarowania mieniem ruchomym Urzędu oraz prowadzenie

wszystkich spraw związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników,

9) prowadzenie wszystkich spraw socjalnych pracowników we współpracy z Komisją

Socjalną, i prowadzenie jej dokumentacji zgodnie ustawą i stosownym zarządzeniem

Wójta,

10) prowadzenie czasu pracy pracowników,

11) prowadzenie spraw z zakresu pracy w gospodarstwie rolnym,

12) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

13) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w

warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę

upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Miejsce pracy : Praca w budynku Urzędu, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica – I piętro.

Bezpieczne warunki pracy. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku. W

budynku brak urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym poruszanie się pomiędzy

piętrami – to jest brak: windy, platformy, podnośnika. Ciągi komunikacyjne

uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku, na parterze i piętrze

toaleta nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko

pracy: Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, przemieszczeniem się

wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.

6. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru

dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiślica określonego rozporządzeniem

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia

przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz

sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z 1996 Nr 62, poz. 286 z późn.

zm.) – załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub

przestępstwo skarbowe - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

g) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

h) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczeń,

i) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i

umiejętności,

j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z

dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: ul.

Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu

elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: urzad@ug.wislica.pl lub pocztą na adres

Urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta na stanowisku ds.

socjalnych i sprawozdawczości w Referacie Organizacyjnym” w terminie do dnia 20

sierpnia 2012 r. do godz. 15.00 – decyduje data faktycznego wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie testu i rozmowy

kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia

umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której

mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na

stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby

przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej (bip.ug.wislica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy

Wiślica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z

uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), dla swojej ważności

wymagają autoryzacji (muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie

oraz powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.

zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z

2008r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Wynik:PDFwyniki_20120824090204.pdf (28,92KB)