Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Numer sprawy : OR.210.1.2012

Numer sprawy : OR.210.1.2012
2012-07-02
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Znak: OR.210.1.2012

Wiślica, 2012-07-02

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wiślica, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wiślica.

1. Stanowisko pracy - referent na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy.

2. Wymagania niezbędne:

a) co najmniej wykształcenie wyższe drugiego stopnia na kierunku geodezja i kartografia,

b) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust 1 i ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach

samorządowych,

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera,

b) prawo jazdy kat. B

c) dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw związanych z zakresem wykonywanych obowiązków na stanowisku.

 

3. Zakres obowiązków na stanowisku, w szczególności:

 

1) w zakresie gospodarki wodnej, wykonywanie zadań z zakresu przepisów ustawy - Prawo wodne, określających zadania i kompetencje gminy, w szczególno­ści w zakresie orzekania w sprawach naruszenia stosunków wodnych na gruncie, nadzór nad spółkami wodnymi, wykonywanie przepisów o melioracjach wodnych,

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami, prowadzenie spraw związanych z gospo­darowaniem nieruchomościami stanowią­cymi własność gminy, m.in.:

      a)   dotyczących tworzenia i gospodarowa­nia gminnym zasobem nieruchomości,

      b)  ustalenie  sposobu  i  terminów zagos­podarowania nieruchomościami grun­towymi, związanych z obrotem tj. sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczeniem,

      c)   przygotowanie stosownych projektów uchwał rady w wyżej wymienionych sprawach,

      d)   prowadzenie spraw związanych z wy­konywaniem prawa pierwokupu nieru­chomości,

      e)   aktualizacja opłat rocznych z tytułu użyt­kowania wieczystego nieruchomości,

2) prowadzenie spraw z zakresu komunaliza­cji mienia gminy,

3)  przygotowanie   informacji  dla rady o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymoga­mi ustawy o finansach publicznych,

4)   przygotowanie projektu podziału nieru­chomości,

5)   podejmowanie działań mających na celu tworzenie   zasobów  gruntów   i   gospodarowania   nimi –  zgodnie  z  zasadami  aktualnymi  w przepisach  obowiązującego prawa,

6)   obrót  nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki,

7)  wydzierżawienie,  sprzedaż  o oddawanie nieruchomości w użytkowanie  wieczyste  w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej,

8)   oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,

9)   prowadzenie spraw z zakresu zlecania wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

10) ustalanie opłat za oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie,

11) podawanie  do  publicznej  wiadomości  wykazów  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży i wydzierżawienia,

12) prowadzenie rejestru nieruchomości, budynków i budowli stanowiących własność gminy,

13) kontrola  wykorzystania  gruntów  rolnych  zgodnie  z  ich przeznaczeniem oraz decydowanie o wyłączeniu ich z produkcji rolnej – przygotowanie decyzji w tym zakresie,

14) przygotowanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów,

15) oznaczanie  nieruchomości – budynków  numerami porządkowymi,

16) prowadzenie spraw  związanych z realizacja ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

17) sporządzanie  okresowych informacji o stanie mienia komunalnego,

18) prowadzenie spraw związanych z podziałem   nieruchomości, 

19) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,

20) prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i przyrody w zakresie inwestycji gminnych,

21) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,

22) realizacja  zadań  obronnych  określonych  w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Miejsce pracy : Praca w budynku Urzędu, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica. Bezpieczne warunki pracy. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku. Ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku, na parterze toaleta nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.

4. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej

b) list motywacyjny

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru

dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiślicy określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

g) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

h) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczeń,

i) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

J) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: urzad@ug.wislica.pl lub pocztą na adres Urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy” w terminie do dnia 18 lipca 2012 r. do godz. 15.00 - data faktycznego wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.ug.wislica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy

Wiślica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE,
  2. Oświadczenie w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1.   Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

2.   Imiona rodziców ...................................................................................................................

3.   Data urodzenia ......................................................................................................................

4.   Obywatelstwo .......................................................................................................................

5.   Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .................................................................

...............................................................................................................................................

6.   Wykształcenie .......................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7.   Wykształcenie uzupełniające ................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia

nauki w przypadku jej trwania)

8.   Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ..............................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane

stanowiska pracy)

9.   Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10.  Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-3 są zgodne z dowodem osobistym seria ..............

nr ............................... wydanym przez ...............................................................................

lub innym dowodem tożsamości .........................................................................................

..............................................................................................................................................

........................................  .........................................................................

(miejscowość i data)                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisany/a           ...................................................................................................................

                                                                                          (imię i nazwisko)

zamieszkały/a                       ...................................................................................................................

                                                                                              (adres zamieszkania)

legitymujący/a się dowodem osobistym ......................................................................................

wydanym przez    ...................................................................................................................

 

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

 

oświadczam

 

że spełniam wymogi określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) to jest:

 

-  jestem obywatelem polskim,

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- cieszę się nieposzlakowaną opinią,

- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

...........................................                                                   ..........................................

        (miejscowość, data)                                                                                  (podpis)

 

Wynik :

 

Numer sprawy : OR.210.1.2012
2012-07-02
OGŁOSZENIE

Znak Or.210.1.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Wiślica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica do zatrudnienia na stanowisku pracy referenta na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy został/a wybrany/a Pan/i Anna Piotrowska  zamieszkały/a w Kuchary 39

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła merytoryczną selekcję kandydata w przedmiotowym postępowaniu, przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, której celem było sprawdzenie wymogów postawionych w ogłoszeniu o naborze . Komisja wskazała Panią Annę Piotrowską do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jako kandydatkę, która spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu,  ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego oraz ustaw związanych z wykonywaniem czynności na w/w stanowisku.

 

                                                                      

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak