Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tworzą następujące stanowiska zajmowane przez:

1) Kierownik Referatu Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska - mgr Konrad Piwowarczyk   tel. 41/3690 918 /919

2) Inspektor ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej, utrzymania porządku i czystości w gminie - mgr inż. Jacek Błachut   tel. 41/3690 918/919

3) Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa - mgr inż. Monika Jagielnik   41/3690 918 /919

4) Podinspektor  ds.gospodarki odpadami komunalnymi - mgr inż. Marcin Sadowski tel. 41/3690 905 /906

5) Konserwator, inkasent - Robert Nowak

6) Konserwator, inkasent - Jacek Jasiński

7) Konserwator - Wiesław Smuła

8) Konserwator - Sebastian Wójcik

9) Konserwator - Marcin Podsiadło

10) Sprzątaczka - Kazimiera Grońska

11) Robotnik Gospodarczy - Arkadiusz Sagan

Do zadań Referatu GKIOŚ należy:

1. W zakresie realizacji ogólnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i modernizacja systemów infrastruktury komunalnej, usług komunalnych i utrzymania zieleni oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie,
- zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek budżetowych,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oświetlenia n terenie gminy,
-organizacja i nadzór nad gospodarką odpadami w gminie,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie.
2. Zaspakajanie potrzeb społecznych w sferze usług komunalnych.
3. Dokonywanie uzgodnień z innymi podmiotami na terenie gminy w zakresie wspólnego korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej, łącznie z ich partycypacją w kosztach utrzymania tych urządzeń,
4. Prowadzenie spraw związanych z wysokością stawek opłat za wodę i ścieki, odprowadzanie wód deszczowych,
5. Dokonywanie przeglądów stanu technicznego obiektów, budowli i budynków komunalnych pozostających w bezpośrednim zarządzie gminy,
6. Zarządzanie w imieniu gminy infrastrukturą, w tym wodno-kanalizacyjną, w szczególności oczyszczalnią i ujęciem wody w Jurkowie oraz przepompownią w Gorysławicach,
7. Sprawy związane z prowadzeniem targowiska i szaletu, w tym utrzymanie ich w należytym stanie i pobieranie opłat przez inkasentów,
8. Kierowanie pracą konserwatorów, inkasentów, pracowników gospodarczych i sprzątaczek w celu pełnej realizacji zadań.
9. Realizacja wszystkich zadań określonych ustawą o gospodarce komunalnej i ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
10. W zakresie zamówień publicznych współpraca z komisją przetargową,
11. W zakresie inwestycji i usług, kontrola wspólnie z Referatem RS przebiegu robót, odbiory robót zanikających, odbiór końcowy, skompletowanie dokumentacji odbiorczej i dokumentów związanych z użytkowaniem w zakresie infrastruktury komunalnej,
12. Prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie zadań referatu,]
13. Określenie rocznego planu zadań inwestycyjnych, remontowo - konserwacyjnych i kosztów eksploatacji,
14. Utrzymanie mienia komunalnego pozostającego w zasobach gminy,
15. Przygotowanie frontu robót dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych
16. Realizacja zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa.
17. Realizacja zadań z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną
18. Kontrola funkcjonowania oświetlania na terenie gminy,
19. Opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi,
20. Wykonywanie zadań wynikajacych z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy prawo łowieckie,
21. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ochronie roślin uprawnych, ustawie o lasach, ustawie prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody, ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
22. Realizacja zadań dot. organizacji, prowadzenia i aktualizacji spisów rolnych, spisu ludności i mieszkań,
23 Uzgadnianie z właściwymi organami ustanowienia parków, użytków ekologicznych,
24. Wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska,
25. Przyjmowanie zgłoszeń o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska,
26. Koordynowanie gospodarką materiałem nasiennym,
27. Współdziałanie z inspektorem ochrony środowiska,
28. Dbałość o powierzone mienie,
29. Dbałość o stan techniczny obsługiwanych budynków i urządzeń,