Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE

Numer sprawy :
2011-11-10
OGŁOSZENIE O NABORZE
            OR.210.1.2011                                                                                                                           
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Wójt Gminy Wiślica, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wiślica.
1. Stanowisko pracy referenta na stanowisku ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
2. Wymagania niezbędne:
a) co najmniej wykształcenie wyższe drugiego stopnia w jednym z wymienionych kierunków: inżynieria środowiska, leśnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, zootechnika,
b) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust 1 i ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
c) dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, oraz ustaw związanych z zakresem wykonywanych obowiązków,
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera,
b) prawo jazdy kat. B
3. Zakres obowiązków na stanowisku, w szczególności:
1)      wykonywanie zadań wynikających z ustaw:
a)o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym wydawanie decyzji zapobiegających degradacji użytków rolnych, w szczególności erozji, spraw związanych z rekultywacją nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i używania innych gruntów,
b) o ochronie roślin uprawnych, w tym przekazywanie informacji wojewódzkiemu inspektorowi o przypadkach występowania lub podejrzenia o wystąpieniu organizmów kwarantannowych, prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, cho­robami i chwastami,
c) o lasach, w tym opiniowanie wniosków w sprawach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zalesiania gruntów, informowanie właścicieli lasów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu Urządzenia lasu, opiniowanie wniosków właścicieli lasów w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sadzonek drzew i krzewów leśnych na ponowne zalesienie,
d) prawo ochrony środowiska, w tym wydawanie decyzji w sprawach zwykłego korzystania ze środowiska, przygotowywanie wystąpień Wójta do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań będących w jego kompetencji w związku ze stwierdzeniem przypadków naruszenia przepisów ustawy o ochronie środowiska, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
e) o ochronie przyrody, w tym wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów i naliczanie opłat z tego tytułu, wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, prowadzenie procedury wynikającej z ustawy w przypadku odkrycia na terenie gminy szczątków roślin lub zwierząt, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w przypadkach określonych przez ustawę,
f) o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym wydawanie zezwoleń na uprawę maku, sprawowanie nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych.
2)      realizacja zadań dot. organizacji, prowadzenia i aktualizacji spisów rolnych, spisu ludności i mieszkań oraz wyborów do izb rolniczych – koordynowanie wykonania zadań w tym zakresie,
3)      opracowywanie projektów Gminnego Programu Ochrony Środowiska,
4)      uzgadnianie z właściwymi organami ustanowienia parków, użytków ekologicznych wraz z ustaleniem ich granic na obszarze gminy,
5)      wymierzanie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska i prowadzenie ich rejestru,
6)      przyjmowanie zgłoszeń o nadzwyczajnym zagrożeniu środowiska,
7)      współdziałanie z instytucjami, organizacjami rolniczymi i innymi w zakresie wspierania programów mających na celu rozwój obszarów wiejskich,
8)      opracowanie ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z Urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości z zakresu hałasu i wibracji,
9)      koordynowanie gospodarką materiałem nasiennym, współdziałanie z inspekcją nasienną,
10) współdziałanie z inspektoratem ochrony roślin,
11) udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
12) realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.”
4. Wymagane dokumenty:
a) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom)
d) kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiślicy określonegorozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
g) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczeń,
h) kopie    dokumentów    potwierdzających    wykształcenie,    dodatkowe    kwalifikacje    i umiejętności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres:  lub pocztą na adres Urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko. Referenta na stanowisku ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie do dnia 25 listopada 2011 r. - data faktycznego wpływu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej (bip.ug.wislica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Wiślica.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn .zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

 

 
                                                                                                Wójt Gminy Wiślica
                                                                                       mgr inż. Stanisław Krzak
 

Wynik

Numer sprawy : OR.210.1.2012
2012-07-02
OGŁOSZENIE

Znak Or.210.1.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Wiślica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica do zatrudnienia na stanowisku pracy referenta na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy został/a wybrany/a Pan/i Anna Piotrowska  zamieszkały/a w Kuchary 39

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła merytoryczną selekcję kandydata w przedmiotowym postępowaniu, przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, której celem było sprawdzenie wymogów postawionych w ogłoszeniu o naborze . Komisja wskazała Panią Annę Piotrowską do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jako kandydatkę, która spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu,  ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego oraz ustaw związanych z wykonywaniem czynności na w/w stanowisku.

 

                                                                      

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

                                                                                       

                                                                                        

                     

Wiślica, dnia 25.07.2012 r.