Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut Gminy

UCHWAŁA NR XLIII/316/2018
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica.


Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.) Rada Miejska w Wiślicy uchwala, co następuje:


                                                                                                  § 1.
Uchwala się "Statut Miasta i Gminy Wiślica" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


                                                                                                  § 2.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy Wiślica
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Wiślica.


                                                                                                  § 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica.


                                                                                                  § 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od kadencji Rady Miejskiej w Wiślicy następującej po
kadencji, w której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                            Stanisław Bystrzanowski

 

STATUT do pobrania - pdf

 

 

Gmina Wiślica została utworzona na podstawie uchwały Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 roku w sprawie utworzenia gmin w województwie kieleckim.