Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Kierownik Muzeum Regionlnego w Wiślicy

Numer sprawy :
2009-03-19
Nabór na stanowisko Kierownik Muzeum Regionlnego w Wiślicy

Wójt Gminy Wiślica
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Kierownika Muzeum Regionalnego w Wiślicy

1.    Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: 

a)    posiadać wykształcenie  wyższe - magisterskie,
b)    posiadać udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy,
c)    dysponować wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną, 
d)    dysponować umiejętnością organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
e)    posiadać znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych,
f)    posiadać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim dobry stan zdrowia.

2.    Oferty kandydatów  powinny zawierać: 
g)    pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Kierownika Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z motywacją,
h)    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
i)    uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje, 
j)    uwierzytelnione odpisy świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających posiadany staż pracy, 
k)    dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć 
w tym zakresie,
l)    koncepcję programową dotyczącą prowadzenia Muzeum Regionalnego w Wiślicy, 
m)    oświadczenie o niekaralności,
n)    aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym, 
o)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  zawartych  w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego.  

3.    Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Muzeum Regionalnego w Wiślicy ” należy składać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w terminie do dnia  24.04.2009r. , do godz. 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu –07.05.2009r. Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów w dniu  30.04.2009r.  godz. 9.00 , w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta.
4.    Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Muzeum Regionalnego w Wiślicy – w tym celu należy skontaktować się ze Skarbnik Gminy – Haliną Sokołowską – tel. 41 379 21 06, w. 30.
5.    Dodatkowych informacji o konkursie udziela Sekretarz Gminy – Jacek Balicki – tel. 41 379 21 06,      w. 23.
6.    Regulamin konkursu oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiślicy: www.ug.wislica.pl. 
Wójt Gminy Wiślica
        mgr inż. Stanisław Krzak

PDF19032009_regulam-konkursu.pdf (87,67KB)

 
Numer sprawy : OR.210.1.2012
2012-07-02
OGŁOSZENIE

Znak Or.210.1.2012

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Wójt Gminy Wiślica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica do zatrudnienia na stanowisku pracy referenta na stanowisku ds. gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy został/a wybrany/a Pan/i Anna Piotrowska  zamieszkały/a w Kuchary 39

Uzasadnienie dokonania wyboru:

Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła merytoryczną selekcję kandydata w przedmiotowym postępowaniu, przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, której celem było sprawdzenie wymogów postawionych w ogłoszeniu o naborze . Komisja wskazała Panią Annę Piotrowską do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku jako kandydatkę, która spełnia wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu i wykazała się dobrą znajomością zagadnień z zakresu,  ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego oraz ustaw związanych z wykonywaniem czynności na w/w stanowisku.

 

                                                                      

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak