Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o na naborze-Kierownik Muzeum Regionalnego

Numer sprawy :
2008-07-17
Ogłoszenie o na naborze-Kierownik Muzeum Regionalnego

Wójt Gminy Wiślica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Kierownika Muzeum Regionalnego w Wiślicy

 

  1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 

a)      posiadać wykształcenie  wyższe - magisterskie,

b)      posiadać udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy (preferowani będą kandydaci z co najmniej 3 letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym),

c)      dysponować wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych pozabudżetowych na działalność kulturalną,

d)      dysponować umiejętnością organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

e)      posiadać znajomość funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość obowiązujących zasad ekonomiczno-księgowych,

f)       posiadać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim dobry stan zdrowia.

 

  1. Oferty kandydatów  powinny zawierać:

g)      pisemne zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko Kierownika Muzeum Regionalnego w Wiślicy wraz z motywacją,

h)      kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

i)        uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje,

j)        uwierzytelnione odpisy świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających posiadany staż pracy,

k)      dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć 
w tym zakresie,

l)        koncepcję programową dotyczącą prowadzenia Muzeum Regionalnego w Wiślicy,

m)    oświadczenie o niekaralności,

n)      aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym,

o)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowy (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)  zawartych w zgłoszeniu na potrzeby postępowania konkursowego. 

 

  1. Oferty wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z adresem kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Muzeum Regionalnego w Wiślicy” należy składać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w terminie do dnia  21.08.2008 r. , do godz. 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 30.08.2008 r.  Postępowanie konkursowe z udziałem kandydatów w dniu 26.08.2008 r. godz. 9.00 , w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta.
  2. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno - finansowymi działalności Muzeum Regionalnego w Wiślicy – w tym celu należy skontaktować się ze Skarbnik Gminy – Haliną Sokołowską – tel. 41 379 21 06, w. 30.
  3. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Sekretarz Gminy – Jacek Balicki – tel. 41 379 21 06, w. 23.
  4. Regulamin konkursu oraz inne dokumenty dotyczące przedmiotowego konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wiślicy: www.ug.wislica.pl.

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                              mgr inż. Stanisław Krzak

PDFkonkurs_muzeum_regulamin_dokumeny.pdf (52,86KB)

Numer sprawy :
2008-07-17
OGŁOSZENIE

                                                Wiślica, dnia 26.08.2008r.

 

 

Znak: Or.1110/7/08

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

KIEROWNIKA MUZEUM REGIONALNEGO

W WIŚLICY

 

 

            Urząd Gminy w Wiślicy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Muzeum Regionalnego w Wiślicy nie  wybrano kandydata.

 

 

                                                                      Z up.Wójta

                                                                    Sekretarz Gminy

                                                                      mgr Jacek Balicki