Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze - Rolnictwo, Gospodarka Mieniem Komunalnym ...

Numer sprawy :
2007-02-13
Ogłoszenie o naborze - Rolnictwo, Gospodarka Mieniem Komunalnym ...

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Wiślicy

ogłasza nabór referenta

na stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki mieniem komunalnym w Referacie Rozwoju Strategicznego Gminy.

 

1.         Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

a.         niezbędne :

-          posiadać obywatelstwo polskie,

-          posiadać wykształcenie wyższe techniczne w specjalności geodezyjnej,

-          cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-          nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

-          korzystać z praw publicznych,

b.        dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów:

-          dobra znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego i prawa samorządowego,

-          znajomość obsługi komputera,

-          posiadanie prawa jazdy kat. B

2.         Zakres zadań wykonywanych na stanowisku , na które przeprowadzany jest nabór:

-          Wykonywanie zadań związanych z gospodarką mieniem komunalnym wynikających z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prawo geodezyjne i kartograficzne,

-          Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w zakresie dotyczącym gminy wynikających z ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie roślin uprawnych o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o przeciwdziałaniu narkomanii,

-          Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie dotyczącym gminy wynikających z ustaw: o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, prawo łowieckie, prawo ochrony środowiska,

-          realizacja zadań dotyczących organizacji prowadzenia i aktywizacji spisów rolnych, koordynowanie wykonania zadań w tym zakresie.

 

3.         Wymagane dokumenty:

a)         list motywacyjny,

b)        życiorys,

c)        kserokopie świadectw pracy,

d)        kwestionariusz osobowy,

e)        kserokopie dokumentów  potwierdzających posiadane wykształcenie,

f)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

g)        oświadczenie kandydata o niekaralności,

h)        oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.

4.         Dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie  opisanej „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki mieniem komunalnym” w terminie od 13 lutego do 27 lutego 2007 r. do godz. 15.00  osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy - lub za pośrednictwem poczty. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

5.         Rekrutacja prowadzona jest dwustopniowo:

a)         wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie , czy kandydat spełnia wymogi formalne  określone w ogłoszeniu  o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

b)        merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i polega na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

6.         Termin wstępnej selekcji –  do 02 marca  2007 roku. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o jej wynikach w Biuletynie  Informacji Publicznej. O terminie rekrutacji merytorycznej (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

7.         Z przebiegu rekrutacji sporządza się protokół, zamieszczając w nim listę kandydatów poczynając od najlepszego.

8.         Z kandydatem  wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek pracy na okres próbny. Po umowie na czas próbny, jeśli nie będzie zastrzeżeń , co do pracy zatrudnionego, zostanie z nim nawiązana umowa na czas  nieokreślony. Jeżeli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania stosunku pracy, stosunek pracy nawiązuje się z kolejną osobą spośród kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.

9.         Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy.

10.      Inne informacje: Odrzuconych ofert nie odsyłamy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-41) 379 21 06 w. 23.

PDFLISTA KANDYDATOW ROLN.pdf (35,70KB)

 

Numer sprawy :
2008-07-17
OGŁOSZENIE

                                                Wiślica, dnia 26.08.2008r.

 

 

Znak: Or.1110/7/08

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

KIEROWNIKA MUZEUM REGIONALNEGO

W WIŚLICY

 

 

            Urząd Gminy w Wiślicy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Kierownika Muzeum Regionalnego w Wiślicy nie  wybrano kandydata.

 

 

                                                                      Z up.Wójta

                                                                    Sekretarz Gminy

                                                                      mgr Jacek Balicki