Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

Karta typu B - nr 40B/2010

Lp. Decyzje i postanowienia
1 Numer wpisu 40B/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia decyzja w sprawie wycinki drzew gat. jesion wyniosły-2 szt., rosnących na działce nr ewid. 398 w m. Jurków
3 Znak sprawy RS.-7635-18/2010
4 Data wydania 2010-02-10
5 Nazwa organu, który wydał postanowienie/decyzję Wójt Gminy Wiślica
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy  
7 Numer wpisu wniosku, dotyczącego postanowienia/decyzji  
8 Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. (41)3792086 wew. 33,e-mail:urzad@ug.wislica.pl, czas pracy Urzędu 7.00-15.00
9 Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach)  
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy 25A/2010
12 Uwagi