Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.14.2013

Numer sprawy : OR.271.14.2013
2013-10-23
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 08.11.2013 roku

Numer sprawy: Or.271.14.2013

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.14.2013, Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szczerbaków i Hołudza

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 144 714,42 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  14.11.2013  roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro o godzinie 13:00

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Oferta Nr 1Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A w Kraśniku, ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik – cena oferty – 163 462,47 zł brutto

Ocena punktowa w kryterium ceny – 88,53 pkt ,

Łączna punktacja – 88,53 pkt.

Oferta Nr 2 – Konsorcjum Firm:

- Usługi Koparko-Ładowarką Transport Drogowy, Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -Handlowe „FARMER” Lesław Piotrowski, oś. Sikorskiego 25/7, 28-100 Busko-Zdrój– cena oferty – 145 235,33 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 99,64 pkt ,

Łączna punktacja – 99,64 pkt.

Oferta Nr 3 – Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica  – cena oferty – 144 714,42 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja – 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

                                                                              Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak