Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Załatwianie spraw - Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Wiślicy informuje, że w przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu w sobotę lub w niedzielę, prosimy o kontakt pod numerem tel. 41 3690 916.


Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego.

 2. Prowadzenie spraw z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 3. Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.

 4. Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów wyznaniowych.

 5. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

 6. Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego (ślubów cywilny).

 7. Rejestracja małżeństw.

 8. Rejestracja zgonów.

 9. Rejestracja urodzenia dziecka.

10. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

11. Wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach ich braku oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi.

12. Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

13. Wydawanie decyzji na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca.

14. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego (odpisy skrócone i zupełne urodzenia, małżeństwa, zgonu).

15. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego na formularzach wielojęzycznych.

16. Wydawanie decyzji dotyczących sprostowania błędu, uzupełnienia lub odtworzenia  treści aktu stanu cywilnego.

19. Wydawanie decyzji o wpisaniu do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.

21. Sporządzanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

22. Organizowanie uroczystości z okazji jubileuszów długoletniego pożycia małżeńskiego.

23. Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS.

24. Organizowanie uroczystości udzielania ślubów.

25. Powiadamianie innych podmiotów i jednostek organizacyjnych o zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego.

27. Obsługa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego.

28. Współpraca z Urzędami Stanu Cywilnego.

29. Współpraca z Placówką Straży Granicznej w Kielcach dotycząca cudzoziemców.

30. Prowadzenie elektronicznego rejestru aktów stanu cywilnego przy wsparciu aplikacji „ŹRÓDŁO”.

31. Migracja archiwalnych aktów stanu cywilnego przy wsparciu aplikacji „ŹRÓDŁO”.

32. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Burmistrza.

 

USC -   przedmiot opłaty

opłata

od sporządzenia aktu małżeństwa

84 zł

za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC

1000 zł

od sporządzenia odpisu aktu zupełnego aktu stanu cywilnego

33 zł

za wydanie odpisu zupełnego po wpisie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

50 zł

za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu danych

39 zł

za wydanie odpisu zupełnego po uzupełnieniu brakujących danych

39 zł

za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego

39 zł

od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

22 zł

od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną  do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

38 zł

od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24 zł

za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

38 zł

zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu

39 zł

od pełnomocnictwa

17 zł

od innych czynności urzędu stanu cywilnego

11 zł

zmiana imion i nazwisk

37 zł

od sporządzenia testamentu urzędowego

22 zł

poświadczenie zgodności od każdej strony

5 zł