Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.11.2013 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.11.2013
2013-09-13
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 18.09.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.11.2013

                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - USŁUGI

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312556-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Wiślica: Usługi udzielania kredytu

2013/S 181-312556

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wiślica ul. Okopowa 8

Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Osoba do kontaktów: Marek Gaweł

28-160 Wiślica

POLSKA

Tel.:  +48 413792106

E-mail:

Faks:  +48 413792128

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wislica.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.ug.wislica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego oraz kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wiślica.

Kod NUTS PL332

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

(DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest Zadanie Nr 1 - zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 046 229,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych, oraz Zadanie Nr 2 zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 505 368,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

UWAGA!!!

Udzielenie kredytu nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa, założenia lub przeniesienia przez Zamawiającego rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi bankowej Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 046 229,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Kredyt konsolidacyjny uruchomiony zostanie poprzez dokonanie spłat kredytów i wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Wiślica w bankach i kwotach według zestawienia,

które stanowi - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

1) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31.05.2033 roku, spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane będą w latach 2015 do 2033 roku w 206 ratach kapitałowych, począwszy od 28.02.2015 r. Ostatnia rata kredytu do 31.05.2033 roku. Spłata kapitału według zestawienia/harmonogramu, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 27.02.2015 roku.

2) Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych od dnia udzielenia kredytu. Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

3) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z:

- stałej w okresie kredytowania marży banku,

- i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31.08. 2013 tj. 2,62 % .

Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.

Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

3) Zamawiający zastrzega sobie:

- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

4) Możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące w przypadku zmiany kondycji finansowej Zamawiającego,

5) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu.

6) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności

na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.

7) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 15.11.2013 r.

2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 505 368,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 od dnia zawarcia umowy do 30.12.2033 roku.

1) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2015 do roku 2033 w 50 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/spłat który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ

- Okres karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu - do 30.05.2015 roku. spłata rat kapitałowych na koniec każdego miesiąca według zestawienia/harmonogramu spłat rat kapitałowych. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M, powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy o kredyt. Kredyt zostanie uruchomiony w transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych każdorazowo

z dwudniowym wyprzedzeniem, ostatnia transza kredytu zostanie uruchomiona najpóźniej do dnia 30.12.2013 roku. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.

- Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych od dnia udzielenia kredytu. Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanego kredytu.

W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia

dodatkowych kosztów

2) Koszt kredytów składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu.

Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu

3) Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji oraz innych roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego,

b) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (wówczas ulegnie zmianie harmonogram, wysokość rat i termin spłaty kredytu.

c) możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

d) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące w przypadku zmiany kondycji finansowej Zamawiającego.

Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.

Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31.08. 2013 tj. 2,62 % ..

4) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia

o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r.

5) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.

6)Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

7) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 15.11.2013 r.

Szacunkowa wartość bez VAT: 5 677 511 PLN II.2.2)   

Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 15.11.2013. Zakończenie 30.12.2033

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1

Nazwa: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.

1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 046 229,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Kredyt konsolidacyjny uruchomiony zostanie poprzez dokonanie spłat kredytów i wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych przez Gminę Wiślica w bankach i kwotach według zestawienia,

które stanowi - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

1) Okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31.05.2033 roku, spłaty rat kredytu (kapitału) dokonywane będą w latach 2015 do 2033 roku w 206 ratach kapitałowych, począwszy od 28.02.2015 r. Ostatnia rata kredytu do 31.05.2033 roku. Spłata kapitału według zestawienia/harmonogramu, który stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 27.02.2015 roku.

2) Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych od dnia udzielenia kredytu. Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu.

W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

3) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z:

- stałej w okresie kredytowania marży banku,

- i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31.08. 2013 tj. 2,62 % .Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

3) Zamawiający zastrzega sobie:

- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu

Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,

- możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

4) Możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące w przypadku zmiany kondycji finansowej

Zamawiającego,

5) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu.

6) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.

7) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 15.11.2013 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000

3) Wielkość lub zakres

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 046 229,00 zł Szacunkowa wartość bez VAT: 5 371 401 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.11.2013. Zakończenie 31.5.2033

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2

Nazwa: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.

1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 505 368,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2013 od dnia zawarcia umowy do 30.12.2033 roku.

1) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2015 do roku 2033 w 50 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/spłat który stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ

- Okres karencji w spłacie rat kapitałowych kredytu - do 30.05.2015 roku. spłata rat kapitałowych na koniec każdego miesiąca według zestawienia/harmonogramu spłat rat kapitałowych. Kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M, powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy o kredyt. Kredyt zostanie uruchomiony w transzach w zależności od potrzeb Zamawiającego określonych każdorazowo z dwudniowym wyprzedzeniem, ostatnia transza kredytu zostanie uruchomiona najpóźniej do dnia 30.12.2013 roku. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.

- Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych od dnia udzielenia kredytu. Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanego kredytu.

W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów

2) Koszt kredytów składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu

3) Zamawiający zastrzega sobie:

a) możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji oraz innych roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego,

b) możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (wówczas ulegnie zmianie harmonogram, wysokość rat i termin spłaty kredytu.

c) możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

d) możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące w przypadku zmiany kondycji finansowej

Zamawiającego.

Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 31.08. 2013 tj. 2,62 % .

4) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.

5) Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.

6) Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

7) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do

dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 15.11.2013 r.

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000

3) Wielkość lub zakres

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 505 368,00 zł. Szacunkowa wartość bez VAT: 306 110 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

Rozpoczęcie 15.11.2013. Zakończenie 30.12.2033

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)          Wymagane wadia i gwarancje:

Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 2 w wysokości:

1) dla Zadania Nr 1 w wysokości: 54 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych.

2) dla Zadania Nr 2 w wysokości: 3 100,00 zł, słownie: trzy tysiące sto złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy Wiślica, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku:

37848000042002006002840005 tytułem wadium - Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego oraz kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica Zadanie Nr …. .

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 25.10.2013 r. do godz. 08:00. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego – przelewu.

6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamówienie jest finansowane jest z budżetu gminy Wiślica, płatności na zasadach określonych w SIWZ.

III.1.3) Forma pra

Polska-Wiślica: Usługi udzielania kredytu
 


Specyfikacja :

ZOBACZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DZ.URZED.UNII EUROPEJSKIEJ

Pytania:

PYTANIA II ODPOWIEDZI
Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK