Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.11.2013

Numer sprawy : OR.271.11.2013
2013-09-13
OGŁOSZENIE

Wiślica, dnia 31.10.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.11.2013

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: Or.271.11.2013            w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej  progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego oraz kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców w zakresie części/zadań

 

I. CZĘŚĆ Nr: 1 – Zadanie Nr 1 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 046 229,00 zł

WYBRANY WYKONAWCA

Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, ul. Stefana Batorego 1a, 28-100 Busko – Zdrój

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 4 844 545,59 zł oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

II. CZĘŚĆ Nr: 2 - Zadanie Nr 2 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica w kwocie 505 368,00 zł.

WYBRANY WYKONAWCA

Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, ul. Stefana Batorego 1a, 28-100 Busko – Zdrój

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 278 062,84 zł oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

I. CZĘŚĆ Nr: 1 – Zadanie Nr 1 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

Oferta Nr 1Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, ul. Stefana Batorego 1a, 28-100 Busko - Zdrój

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  –  100 pkt ,

Łączna punktacja - 100 pkt.

 

II. CZĘŚĆ Nr: 2 - Zadanie Nr 2 - Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica

Oferta Nr 1Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju, ul. Stefana Batorego 1a, 28-100 Busko - Zdrój

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  –  100 pkt ,

Łączna punktacja - 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 94,ust 2, pkt 1, ppkt a -  Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 07.11.2013 roku.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p.zm)

 

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak