Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.10.2013

Numer sprawy : OR.271.10.2013
2013-09-06
OGŁOSZENIE

Wiślica, dnia 11.10.2013 roku

Znak sprawy: Or.271.10.2013

 

 

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 BEZ WYBORU OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.10.2013. Nazwa zadania: "Dostawa  oleju napędowego grzewczego  do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014”

 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013  r. poz.907 z p. zm.)

Zamawiający informuje o zakończeniu przedmiotowego postępowania bez wyboru oferty w zakresie zadania nr  2 - Dostawa węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

 

Uzasadnienie:

W wyżej wymienionym postępowaniu na zadanie Nr 2 zostały złożone 2 oferty. W dniu 18.09.2013 roku Zamawiający wybrał Wykonawcę: EUROKOMERS Sp. z o.o. 44-351 Turza Śląska, Ul. Bogumińska 77 c na Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. Wyżej wymieniony Wykonawca pismem z dnia 08.10.2013 r. odstąpił od podpisania umowy w zakresie w/w zadania. Wobec powyższego Zamawiający, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp w dniu 09.10.2013 roku wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny Wykonawcy tj: - Firmę Handlowo-Usługowa „DIANA” Szczerek Sławomir, 26-080 Mniów, Wólka Kłucka 201. Wykonawca w dniu 10.11.2013 roku przesłał pismo drogą faksową o rezygnacji z podpisania umowy na w/w zadanie.

W związku z powyższym postanowiono jak powyżej.

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

Wiślica, dnia 09.10.2013 roku

Numer sprawy: Or.271.10.2013

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

w części 2 – Zadania Nr 2: Dostawa węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Działając na podstawie art. 92 ust.1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. w powyższym postępowaniu w części Nr: 2 – Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy  za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Firma Handlowo-Usługowa „DIANA” Szczerek Sławomir, 26-080 Mniów, Wólka Kłucka 201, za cenę 40 106,03 zł brutto.

Uzasadnienie:

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, tj. firma EUROKOMERS Sp. z o.o. 44-351 Turza Śląska, Ul. Bogumińska 77 c pismem przysłanym droga mailową  z dnia 08.10.2013 r. odstąpił od podpisania umowy w zakresie w/w zadania. Wobec powyższego Zamawiający, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Wyłoniony Wykonawca i jego oferta spełniają wymogi formalne.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  15.10.2013  roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro o godzinie 9:00.

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 231ze zm.) w części nr 1 niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawca może, na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, tj. w terminie 5 dni, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie określone na podstawie art. 180 ust. 2.

                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Wiślica, dnia 18.09.2013 roku

Numer sprawy: Or.271.10.2013

  

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Numer sprawy. Or.271.10.2013: Nazwa zadania: "Dostawa  oleju napędowego grzewczego  do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2013/2014”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców dla:

 

I.  CZĘŚĆ Nr: 1 - Zadania Nr 1: Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe „ELEKTRO-BENZ”, 26-500 Szydłowiec, Zdziechów 1

 

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 494 041,80 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena dla Zadania Nr 1.

 

II. CZĘŚĆ Nr: 2 – Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy ofertę złożoną przez Wykonawcę: EUROKOMERS Sp. z o.o. 44-351 Turza Śląska, Ul. Bogumińska 77 c

 

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 39 394,44 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena dla zadania.

 

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 23.09.2013 roku.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

CZĘŚĆ Nr: 1 - Zadania Nr 1: Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy

 

Oferta Nr 3 - „Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe „ELEKTRO-BENZ”, 26-500 Szydłowiec, Zdziechów 1”

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja -100 pkt.

 

Oferta Nr 4 - Petrolis sp. Z o.o. Ul. Władysława Jagiełły 10/204 26-700 Zwoleń

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 93,50 pkt ,

Łączna punktacja - 93,50 pkt.

 

Oferta Nr 5 -  P.H.U ROLMET, Kowalski Frączek Sp.J., 28-500 Kazimierz Wielka, Ul. Kolejowa 130

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 99,34 pkt ,

Łączna punktacja - 99,34 pkt.

 

 

II. CZĘŚĆ Nr: 2 – Zadanie Nr 2: Dostawy węgla kamiennego i miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Oferta Nr 1 -  Firma Handlowo-Usługowa „DIANA” Szczerek Sławomir, 26-080 Mniów, Wólka Kłucka 201

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 98,22  pkt ,

Łączna punktacja  - 98,22 pkt.

 

Oferta Nr 2 - EUROKOMERS Sp. z o.o. 44-351 Turza Śląska, Ul. Bogumińska 77 c

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi Wykonawcami, w zakresie zadań,  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907)

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak