Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.9.2013 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.9.2013
2013-07-08
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wybór Instytucji Wspomagającej Zarządzanie projektem, usługi w zakresie promocji projektu i szkolenia w ramach projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
Numer ogłoszenia: 265148 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Instytucji Wspomagającej Zarządzanie projektem, usługi w zakresie promocji projektu i szkolenia w ramach projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Wspomagającej Zarządzanie (IWZ), która jednocześnie będzie podmiotem realizującym promocję projektu i szkolenia beneficjentów w ramach projektu: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Do zadań Instytucji Wspomagającej Zarządzanie (IWZ) będzie należało zarządzanie, kontrola i nadzór nad realizacją Projektu w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz, przeprowadzenie szkoleń beneficjentów oraz promocję projektu a w szczególności: A. Bieżące Zarządzanie Projektem, w tym, doradzanie Instytucji Realizującej w odniesieniu do: 1. organizacji i zarządzania Projektem; 2. sposobu jego funkcjonowania oraz wymogów związanych z wdrożeniem do realizacji; 3. identyfikacji obszarów problemowych i ryzykownych w implementacji Projektu oraz proponowanie środków zaradczych. 4. monitorowania realizacji Projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie (w tym, w szczególności, monitorowanie i raportowanie postępów fazy realizacji projektu, zgodnie z zapisami Umowy w sprawie realizacji Projektu (zawartej pomiędzy Gminą Wiślica a WWPE), nadzór nad realizacją wskaźników rezultatu i produktu projektu; monitoring postępów w realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzoną i zweryfikowaną dokumentacją oraz zatwierdzonymi harmonogramami; sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów; kontrola przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót; przygotowywanie raportów z realizacji Projektu, realizacja zadań dotyczących monitorowania operacyjnego postępów Projektu); B. Opracowanie dokumentów formalnych i wsparcie postępowań zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, dotyczących wyłonienia wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw. Dokumenty dotyczące postępowania muszą być wykonane zgodnie z wszystkimi dokumentami stanowiącymi dokumentację aplikacyjną o dofinansowanie i zatwierdzoną przez Instytucję Pośredniczącą (Władza Wdrażająca Programy Europejskie), oraz umową o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-26-077/11-00 zawartą pomiędzy Gminą Wiślica a Instytucją Wdrażającą; Dokumentacja przetargowa dotycząca postępowań przetargowych musi zostać opracowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. W szczególności Wykonawca wykona: a) usługi polegające na opracowaniu dokumentów wymaganych Prawem Zamówień Publicznych niezbędnych do wyłonienia Wykonawcy Wykonawców robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj , w tym: - ogłoszenie o zamówieniu; - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym: programem funkcjonalno-użytkowym; - oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia; - wzory umów z wykonawcą/wykonawcami; dla następujących kontraktów: Kontrakt Nr 1 -na wykonawcę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (tryb zaprojektuj - wybuduj). Wykonawca odpowiedzialny będzie za opracowanie dokumentacji projektowej i budowę infrastruktury (zaprojektuj - wybuduj) gwarantującej dostęp do Internetu dla grupy docelowej zgodnej z opisem działania 8.3 oraz umożliwiającej udostępnienie mieszkańcom Gminy szerokopasmowego Internetu w świetlicach i pracowniach Internetowych. b) usługi polegające na opracowaniu dokumentów wymaganych Prawem Zamówień Publicznych niezbędnych do wyłonienia Wykonawców usług i dostaw, w tym: - ogłoszenie o zamówieniu; - Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, - oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. -wzory umów z Wykonawcami/Wykonawcami dla następujących kontraktu: Kontrakt Nr 2 - na Operatora Wykonawczego i dostawę sprzętu komputerowego Operator wykonawczy odpowiedzialny będzie za: - zakup hurtowego dostępu do Internetu oraz dostarczenie go do uprawnionych gospodarstw domowych oraz jednostek sektora publicznego; - dostawa i dystrybucja sprzętu komputerowego, zobowiązany będzie do dostarczenia go do uprawnionych gospodarstw domowych oraz jednostek sektora publicznego (beneficjentom ostatecznym); - administrowanie podległą infrastrukturą, bieżące utrzymanie łączy internetowych (remonty, modernizacja, naprawa); - kontrola i bieżące serwisowanie wydanych zestawów komputerowych w zakresie sprzętu, oprogramowania, oplombowania zestawów; - udzielenie wsparcia użytkownikom w sprawach związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem; - ubezpieczenie sprzętu komputerowego; - podpisanie z użytkownikami indywidualnymi umów cywilno prawnych na użytkowanie sprzętu; - nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału); - odpowiedzialność za odzyskanie sprzętu w razie nieprawidłowego użytkowania przez beneficjentów końcowych (odpowiedzialność majątkowa); - opieka i odnawianie zasobów sprzętowych.; c)Szczegółowy zakres dot. Wymagań w ramach poszczególnych kontraktów określony został w Dokumentacji aplikacyjnej projektu. d) usługi w zakresie przygotowania oraz udziału w postępowaniu przetargowym, tj: - przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania do SIWZ wykonawców biorących udział w postępowaniu; -w przypadkach problemowych zapewnienie konsultacji z biegłymi o odpowiednich kwalifikacjach; -zapewnienie pomocy prawnej dla Gminy Wiślica przy rozstrzyganiu sporów dot. środków ochrony prawnej, w szczególności poprzez przygotowania propozycji odpowiedzi na pisma i odwołania (instytucji rozstrzygających spory np. do Krajowej Izby Odwoławczej) C. Wykonywanie usług administracyjno - rozliczeniowych, w tym: 1. monitoring i raportowanie budżetu projektu, zgodnie z układem wymaganym przez WWPE; 2. realizacja obowiązków administracyjno-rozliczeniowych i działań promocyjnych, związanych z Projektem (zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiślica, a WWPE), w tym przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami Instytucji Wdrażającej; 3. uzgodnienie z Instytucją Wdrażającą wzorów wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji projektu; 4. ocena przekazanych przez wykonawcę na etapie podpisania umowy i w trakcie realizacji zadania harmonogramów (finansowego i rzeczowego); 5. koordynacja działań prowadzonych w ramach realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk i zagrożeń; 6. monitoring postępów w realizacji projektu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją oraz zatwierdzonymi harmonogramami; 7. przygotowywanie wymaganych harmonogramów przez Instytucję Pośredniczącą; 8. kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót; 9. przygotowywanie raportów z realizacji inwestycji i wniosków o płatność (zgodnie z warunkami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Gminą Wiślica, a Instytucją Wdrażającą); 10. opracowywanie dokumentów potwierdzających konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych (Protokoły Konieczności, propozycje umów dot. ww zakresu) 11. akceptacja proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych podwykonawców; 12. opiniowanie poprawek do szczegółowej dokumentacji technicznej; 13. odbiór od wykonawców rozliczeń wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami; 14. weryfikacja, analiza i zatwierdzanie faktur wystawionych przez wykonawców pod względem merytorycznym i finansowym oraz współpraca w tym celu ze służbami finansowymi Instytucji Wdrażającą; 15. przygotowywanie dokumentów finansowych niezbędnych do sporządzenia wniosku o płatność; 16. przygotowywanie raportów rozliczeniowych Wykonawcy stanowiących podstawę do wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy; 17. dokonanie rozliczenia końcowego wykonawców poszczególnych Kontraktów w tym: skompletowanie dokumentacji powykonawczej, przygotowanie protokołów odbioru końcowego itp.; 18. dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych, przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazanie następujących dokumentów do Zamawiającego m.in. takich jak: wniosek o płatność końcową, raport końcowy, dowody OT, PT; 19. przygotowanie projektu do kontroli zewnętrznych; 20. rozliczenia Projektu zgodnie z wytycznymi i wymogami WWPE; 21. doradztwo w sprawie koniecznych kwestii dotyczących prawa, finansów i doradztwa związanych ściśle z Projektem. D. Usługi w zakresie nadzoru nad realizacją zadań określonych w 4-ech Kontraktach: a. sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji projektowych zaprojektowanych przez wykonawcę; b. sprawdzanie kwalifikacji osób zatrudnionych przez wykonawcę; c. sprawdzanie jakości usług, dostarczanych lub stosowanych przez wykonawcę urządzeń i materiałów oraz wykonywanych robót (w tym kontrola świadectw i certyfikatów wymaganych kontraktem); d. w razie konieczności odbywanie badań i inspekcji w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów; e. kontrola terminu ważności ubezpieczeń zatrudnionych osób; f. kontrola prawidłowości wykonywania robót budowlanych pod względem zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, umową z wykonawcą, szczegółowymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną g. przedkładanie Gminie Wiślica wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych; h. organizowanie i prowadzenie narad technicznych, koordynacyjnych i innych spotkań; i. udział w spotkaniach organizowanych przez Gminę Wiślica; j. udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Gminie Wiślica; k. kontrola i potwierdzenie, iż Wykonawca dostarcza materiały i sprzęt wymienione w umowie; l. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych robót, dostaw i usług; m. zapewnienie osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którego zakres obowiązków określony jest w ustawie Prawo Budowlane, posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe n. obowiązek zawieszenia robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła zagrozić życiu lub zdrowiu bądź spowodować znaczne straty materialne; o. nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie, wystawionych przez Wykonawcę świadectw prowadzonych prób; p. uzgodnienie z Wykonawcą robót, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej; q. zarządzanie całym procesem oddania projektu do użytkowania, r. kontrola, w tym, usługi w zakresie kontroli wykonawców w zakresie aspektów technicznych, zgodności z ofertą, jakości, stosowanych urządzeń i ich funkcjonowania, terminów i dyscypliny; przygotowanie Gminy Wiślica do obowiązkowych kontroli, określonych w umowie w Sprawie realizacji projektu, s. odbiór od Wykonawcy robót budowlanych i przekazanie Zamawiającemu protokołu odbioru oraz kompletu dokumentacji powykonawczej, t. odbiór od Wykonawców usług i dostaw i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz innej dokumentacji związane z odbieranymi usługami lub dostawami, u. obsługę okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi: uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, inspekcję usuwanych wad. E. Usługi w zakresie promocji projektu i szkolenia beneficjentów końcowych Przedmiotowa usługa dotyczy promocji i szkolenia w ramach Projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica. Do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia należy: - realizacja promocji zgodnie z zaleceniami zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. - realizacja szkolenia dla grupy docelowej. Do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia należy w szczególności: Realizacja zadań promocyjnych obejmujących: 1) Opracowanie i umieszczenie Informacji wraz z logotypem UE oraz POIG na stronach internetowych beneficjenta na temat projektu; źródła finansowania i wysokości dotacji. 2) Opracowanie i wykonanie tablicy pamiątkowej z logo UE i POIG. 3) Opracowanie i druk materiałów promocyjnych (plakaty, naklejki i ulotki) w ilości: 200 sztuk. 4) Organizację i przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców Gminy Wiślica. 5) Opracowanie i druk naklejek z logo UE i POIG oraz umieszczenie ich na sprzęcie. 6) Umieszczenie informacji w mediach o zasięgu co najmniej obejmującym obszar projektu: prasa -1 artykuł, radio - emisja jednej audycji. Organizacja i przeprowadzenie 150 godzin szkoleniowych dla grup odbiorców końcowych 1) Zakres szkoleń: obsługa komputera, obsługa Internetu, dostęp do portali informacyjnych, e-aplikacje. 2) Szkolenia skierowane dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych - odrębne wiekowe grupy szkoleniowe. 3) Grupy nie większe niż 20 osobowe, 4) Wymagana liczba przeszkolonych beneficjentów końcowych: a) wymagana liczba dzieci i młodzieży biorących udział w szkoleniu - 230, b) liczba przeszkolonych beneficjentów końcowych na komputerach w gospodarstwach domowych - 70 osób, w tym wymagana liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w szkoleniach opisanych w pkt a i b - 20 osób, 3. W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: 1) Zapewnić wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia szkoleń. 2) Przeprowadzenie szkoleń na terenie Gminy Wiślica, w miejscu dostosowanym do potrzeb osób poruszających się na wózkach. 3) Zapewnić lokal oraz sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem,. Zamawiający dopuszcza możliwość szkolenia dwóch uczestników kursu przy jednym stanowisku komputerowym. 4) Zapewnić catering dla każdego z uczestników i trenera(ów) w czasie trwania szkoleń obejmujący (na jednego uczestnika) co najmniej: - Napoje: herbata, kawa, sok, woda mineralna - co najmniej 200 ml z każdego produktu na osobę, - Suchy prowiant: ciastka, paluszki - co najmniej 100 g z każdego produktu na osobę, - Owoce: jabłka, pomarańcze, banany, kiwi, mandarynki do wyboru - co najmniej 200 g na osobę, - Dodatki: cukier 1 kg , śmietanka do kawy. 5) Zapewnić podczas kursu stałe łącza komputerów z Internetem. 6) Miejsce realizacji szkoleń Wykonawca winien oznakować zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. 7) Zakup podręczników w ilości 300 sztuk, dostosowanych do zakresu i tematyki szkoleń, zawierających opis różnych systemów operacyjnych i programów użytkowych, uwzględniając przy tym różne grupy odbiorców (młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby starsze) oraz ich zaawansowanie w obsłudze komputera. 8) Wykonać szkolenia w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od momentu rozpoczęcia pierwszego dnia szkoleń. 9) Opracować harmonogram szkolenia uwzględniający dzienny czas trwania zajęć nie dłuższy niż 8 godzin wraz z przerwami, rozpoczynających się nie wcześniej niż o godzinie 8:00 i kończących się nie później niż o godzinie 20:00. 10) Wydać każdemu uczestnikowi szkolenia, po jego zakończeniu dyplom pamiątkowy ukończenia szkolenia współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion. 11) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na zakończenie szkolenia oryginał protokołu, na który składają się następujące dokumenty : Imienne listy obecności potwierdzające ukończenie szkolenia wraz z tematami przedmiotowych zajęć szkoleniowych, zawierające informacje o miejscu, dacie i godzinach w jakich odbyło się szkolenie oraz podpisy uczestników i trenera. - Listę z potwierdzeniem odbioru podręczników oraz odbiór cateringu przez uczestników szkolenia - Zdjęcia wykonane podczas szkoleń - dokumentacja fotograficzna na płycie CD zawierająca co najmniej po 6 sztuk zdjęć z każdej grupy i każdego dnia szkoleń, przedstawiające uczestników podczas wykładu, pracy własnej przy komputerze oraz odbioru posiłków w przerwie kawowej. Wszystkie przygotowane dokumenty powinny być oznakowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007- 2013 (POIG), Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.11.00.00-9, 72.22.00.00-3, 79.31.40.00-8, 71.24.20.00-6, 72.81.00.00-1, 72.42.00.00-0, 80.53.31.00-0, 72.41.30.00-8, 71.31.60.00-6, 79.34.22.00-5, 30.21.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Busko/o Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: wadium na Wybór Instytucji Wspomagającej Zarządzanie Numer sprawy: OR.271.9.2013 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do 24.07.2013 r. do godz. 08:00 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych. U W A G A!!! W przypadku: - Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu, - Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniężna należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj:. a) jednej usługi dotyczącej realizacji zadań nadzoru nad realizacją procesu budowy infrastruktury teleinformatycznej o wartości tej infrastruktury co najmniej 400.000 PLN, w technologii bezprzewodowej; b) jednego szkolenia lub jednego cyklu szkoleń, w liczbie co najmniej 30 godzin każde, dla co najmniej 50 uczestników każde (w tym osoby niepełnosprawne oraz dzieci), z zakresu: obsługa komputera, obsługa Internetu, dostęp do portali informacyjnych, e-aplikacji; c) jednej usługi obejmującej promocję projektu, w skład której wchodziło m.in.: informacja na stronach internetowych na temat projektu; źródła finansowania, wykonanie tablicy pamiątkowej, druk materiałów promocyjnych, informacja w mediach: prasa, radio, telewizja, Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: a) specjalistę do spraw zamówień publicznych z co najmniej trzyletnie doświadczenie w przygotowywaniu postępowań przetargowych. Zamawiający wymaga aby osoba ta odpowiadała za wykonanie co najmniej dwóch zamówień publicznych, przy czym wartość szacunkowa zamówienia nie może być niższa niż 400 000,00 zł (netto) każde, b) osobą posiadającą, co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z prowadzeniem szkoleń z zakresu obsługi komputera i dostępu do Internetu, posiadającą kwalifikacje z zakresu powadzenia zajęć dydaktycznych i szkoleniowych na poziomie zgodnym lub równoważnym z uprawnieniami trenera / egzaminatora ECDL c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, e) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca powinien wykazać co najmniej 3 usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj:. a) jednej usługi dotyczącej realizacji zadań nadzoru nad realizacją procesu budowy infrastruktury teleinformatycznej o wartości tej infrastruktury co najmniej 400.000 PLN, w technologii bezprzewodowej; b) jednego szkolenia lub jednego cyklu szkoleń, w liczbie co najmniej 30 godzin każde, dla co najmniej 50 uczestników każde (w tym osoby niepełnosprawne oraz dzieci), z zakresu: obsługa komputera, obsługa Internetu, dostęp do portali informacyjnych, e-aplikacji; c) jednej usługi obejmującej promocję projektu, w skład której wchodziło m.in.: informacja na stronach internetowych na temat projektu; źródła finansowania, wykonanie tablicy pamiątkowej, druk materiałów promocyjnych, informacja w mediach: prasa, radio, telewizja, oraz załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 3) Projekt umowy- parafowany przez wykonawcę 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie: 1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2) terminu z powodu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 3) terminu z powodu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z wydłużającymi się terminami realizacji zadań Projektu; 4) zmianą sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 5) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 2. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

                                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                                                   mgr inż. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK