Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.7.2013. (wynik)

Numer sprawy : OR.271.7.2013.
2013-07-04
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 262988-2013 z dnia 2013-07-05 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wiślica

Ogłoszenie nr 292536-2013 z dnia 2013-07-24 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wiślica

Ogłoszenie nr 318516-2013 z dnia 2013-08-07 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wiślica

Ogłoszenie nr 350014-2013 z dnia 2013-08-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wiślica

 


 

Wiślica, dnia 29.08.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.7.2013

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 350014 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259986 - 2013 data 04.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, fax. 041 3792128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: ZAŁ.I.

W ogłoszeniu jest: W ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH dla CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi w pkt 3) jest Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014..

W ogłoszeniu powinno być: W ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH dla CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi w pkt 3) powinno być Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.

                                                                       Wójt Gminy Wislica

                                                                     mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

Wiślica, dnia 07.08.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.7.2013

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 259986-2013 z dnia 2013-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiślica
Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego do projektu Budowa Centrum Edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjno-sportowego w Wiślicy: - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej...
Termin składania ofert: 2013-08-05

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 318516 - 2013; data zamieszczenia: 07.08.2013

Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259986 - 2013 data 04.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, fax. 041 3792128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro.

 

                                                                                          Wójt Gminy Wiślica

                                                                                     mgr inż. Stanisław Krzak

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 262988-2013 z dnia 2013-07-05 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wiślica

Ogłoszenie nr 292536-2013 z dnia 2013-07-24 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Wiślica

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ug.wislica.pl

 

Wiślica, dnia 24.07.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.7.2013

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 292536 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
 

Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259986 - 2013 data 04.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, fax. 041 3792128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro.

 

                                                                                          Wójt Gminy Wiślica

                                                                                     mgr inż. Stanisław Krzak

 

Wiślica, dnia 05.07.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.7.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 262988 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259986 - 2013 data 04.07.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, fax. 041 3792128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.
Numer ogłoszenia: 259986 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego do projektu Budowa Centrum Edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjno-sportowego w Wiślicy: - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby Gminy Wiślica w zakresie budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym obejmującego następujący zakres: 1. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczna o wymiarach 42x22 m(brutto) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. 2. wykonanie piłkochwytów, 3. wykonanie chodników, ciągi komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej z kostki betonowej o gr. 8 cm ułożonej na podbudowie. 4. wyposażenie boiska wielofunkcyjnego, dostawa i montaż urządzeń sportowych, 5. oświetlenie boiska wielofunkcyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 9a do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10a do SIWZ, - przedmiarze - załącznik nr 11a do SIWZ. Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzji i postanowieniu - załącznik nr 12a do SIWZ: - Starosty Buskiego - pozwolenie na budowę, - Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - postanowienie Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp. Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przewidziane w projekcie pn.: Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych: pawilon archeologiczny, grodzisko, podziemie Bazyliki, Rynek w Wiślicy.- zadanie Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi Zakres robót: 1.Wymiana nawierzchni chodników utwardzonych masą asfaltową na brukowaną. Wymiana latarni oświetleniowych. Uporządkowania terenów zielonych. Rozbiórka i montaż nowej wiaty przystankowej. Prace dotyczą parku przy ulicy Rynek w Wiślicy. Lokalizacja: Wiślica, ul. Rynek, działka nr 431. 2. Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonego płytkami betonowymi 50 x 50 x 7 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Behaton. Lokalizacja: Wiślica, ul. Targowa, działka nr 430 3. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okopowej kostką brukową betonową wibroprasowaną Lokalizacja: Wiślica, ul. Okopowa, działka nr 923 4. Utwardzenie nawierzchni ulicy Plac Solny kostką brukową betonową wibroprasowaną. Lokalizacja: Wiślica, ul. Plac Solny, działka nr 434/1, 389/1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 9b do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10b do SIWZ, - przedmiarze - załącznik nr 11b do SIWZ. Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzjach/zgłoszeniach - załącznik nr 12b do SIWZ: - Starosty Buskiego - zgłoszenie robót budowlanych, - Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 45.11.13.00-1, 45.11.26.00-1, 45.23.32.62-3, 45.11.27.10-5, 45.23.62.50-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.33.30-1, 45.23.32.52-0, 45.23.33.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 2 w wysokości: 1) dla Zadania Nr 1 w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złoty. 2) dla Zadania Nr 2 w wysokości: 11 000,00 zł, słownie: jedenaście tysięcy złoty. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy Wiślica, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku: 37848000042002006002840005 tytułem wadium - Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi Zadanie Nr. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej przed terminem składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla zadania Nr 1 Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy boiska sportowego o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 9 metrów wraz z podbudowami o nawierzchni syntetycznej/sztucznej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dla zadania Nr 2 Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której zakres obejmował utwardzenie terenów kostką brukową o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2 w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

 • Dla Zadania Nr 1: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował Kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dla zadania Nr 2 Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował Kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. UWAGA!!! W przypadku składania oferty łącznie na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 Zamawiający dopuszcza dysponowanie 1 kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Dla Zadania Nr 1 Wykonawca powinien wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy boiska sportowego wraz z podbudowami o wymiarach nie mniejszych niż 18 x 9 metrów o nawierzchni syntetycznej/sztucznej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Dla zadania Nr 2 Wykonawca powinien wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował utwardzenie terenów kostką brukową o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2 oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zadanie Nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym 1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu umowy lub terminów wykonania poszczególnych etapów określonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 1) konieczności wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub robót dodatkowych lub zamiennych opóźniających lub wstrzymujących realizację robót zasadniczych - termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu, 2) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji - termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu, 3) działania siły wyższej - termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu, 4) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków atmosferycznych, termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu, 5) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia podziemnego, itp., termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu. 2. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, o jakim mowa w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia powyższych okoliczności. 3. Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 3.1. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji; 3.2.wprowadzenia rozwiązań zamiennych niezbędnych z punktu widzenia realizacji całości zamówienie, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. ukryte wady projektowe ujawnione na etapie realizacji inwestycji, rozbieżności w stosunku do założeń projektowych) polegające np. na zamianie technologii wykonania danego elementu, jego parametrów, materiałów użytych do jego wykonania 3.3. urzędowych zmian w obowiązujących przepisach, podatkowych, w tym zmiany w podatku VAT. Zadanie Nr 2 - Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi 1. wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, 1.2. wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki Umowy (termin, zakres, wartość Umowy). 2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach, gdy: 2.1.opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy. Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas trwania zaistniałych okoliczności - do czasu ustąpienia tych okoliczności; 2.2. wystąpią roboty dodatkowe lub zamienne; 2.3. wystąpią na nieruchomości zdarzenia niemożliwe do przewidzenia wcześniej; 2.4. wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania (np.: zmieniające pozwolenie na budowę); 2.5. wystąpią niezależne od Wykonawcy opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych, których nie można uzyskać od innych producentów (dostawców.). 3. Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia różnic w obmiarach w stosunku do przedmiarów robót. 4. Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku: 4.1. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy, na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji; 4.2.wprowadzenia rozwiązań zamiennych niezbędnych z punktu widzenia realizacji całości zamówienie, których nie można było wcześniej przewidzieć (np. ukryte wady projektowe ujawnione na etapie realizacji inwestycji, rozbieżności w stosunku do założeń projektowych) polegające np. na zamianie technologii wykonania danego elementu, jego parametrów, materiałów użytych do jego wykonania 4.3. urzędowych zmian w obowiązujących przepisach, podatkowych, w tym zmiany w podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie Nr 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowymInwestycja realizowana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Wdrażanie lokalnych strategii z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - G 5, Zadanie Nr 2 - Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Oś priorytetowa 4, w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa,.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego do projektu Budowa Centrum Edukacyjno-dydaktyczno-rekreacyjno-sportowego w Wiślicy: - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na potrzeby Gminy Wiślica w zakresie budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na istniejącym boisku asfaltowym obejmującego następujący zakres: 1. budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczna o wymiarach 42x22 m(brutto) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. 2. wykonanie piłkochwytów, 3. wykonanie chodników, ciągi komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej z kostki betonowej o gr. 8 cm ułożonej na podbudowie. 4. wyposażenie boiska wielofunkcyjnego, dostawa i montaż urządzeń sportowych, 5. oświetlenie boiska wielofunkcyjnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 9a do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10a do SIWZ, - przedmiarze - załącznik nr 11a do SIWZ. Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzji i postanowieniu - załącznik nr 12a do SIWZ: - Starosty Buskiego - pozwolenie na budowę, - Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - postanowienie Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przewidziane w projekcie pn.: Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej, prace remontowe obiektów zabytkowych: pawilon archeologiczny, grodzisko, podziemie Bazyliki, Rynek w Wiślicy.- zadanie Rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi Zakres robót: 1. Wymiana nawierzchni chodników utwardzonych masą asfaltową na brukowaną. Wymiana latarni oświetleniowych. Uporządkowania terenów zielonych. Rozbiórka i montaż nowej wiaty przystankowej. Prace dotyczą parku przy ulicy Rynek w Wiślicy. Lokalizacja: Wiślica, ul. Rynek, działka nr 431. 2. Wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonego płytkami betonowymi 50 x 50 x 7 cm na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu Behaton. Lokalizacja: Wiślica, ul. Targowa, działka nr 430 3. Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Okopowej kostką brukową betonową wibroprasowaną Lokalizacja: Wiślica, ul. Okopowa, działka nr 923 4. Utwardzenie nawierzchni ulicy Plac Solny kostką brukową betonową wibroprasowaną. Lokalizacja: Wiślica, ul. Plac Solny, działka nr 434/1, 389/1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 9b do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10b do SIWZ, - przedmiarze - załącznik nr 11b do SIWZ. Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzjach/zgłoszeniach - załącznik nr 12b do SIWZ: - Starosty Buskiego - zgłoszenie robót budowlanych, - Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1, 45.11.26.00-1, 45.23.32.62-3, 45.11.27.10-5, 45.23.62.50-7, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1, 45.23.31.20-6, 45.23.33.30-1, 45.23.32.52-0, 45.23.33.40-4.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  mgr inż. Stanisław Krzak

 •  

   

   

 • Wójt Gminy Wiślica
 


Specyfikacja :

ZOBACZ

MODYFIKACJA

MODYFIKACJA 07.08.2013

MODYFIKACJA 29.08.2013

Pytania:

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: Or. 271.7.2013. Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

            Zgodnie z art. 38 ust1 i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie: z dnia 07.08.2013 roku

1. Proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej wykonanej metodą natrysku posiadającej certyfikat IAAF, kartę techniczną, atest higieniczny oraz certyfikat na zgodność z normą PN EN 14877:2008 wystawiony przez akredytowane laboratorium CST Global.

 

 

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: Or. 271.7.2013. Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

            Zgodnie z art. 38 ust1 i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

 

Pytanie:

1. Zwracam się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących kolorystyki. W opisie technicznym wskazano, że nawierzchnia poliuretanowa winna być wykonana w kolorze czerwonym (RAL 3016) natomiast w dokumentacji graficznej wskazano na dwa kolory RAL 3016 i 6011. Dodatkowo wskazujemy, że nie należy określać kolorystyki nawierzchni poliuretanowej poprzez wskazanie konkretnego RAL. Ze względów technologicznych nie jest możliwe uzyskanie konkretnego odcienia w palecie RAL, a jedynie odcienia zbliżonego do konkretnego RAL. Związane jest to przede wszystkim z wpływem warunków atmisferycznych występujących w trakcie wykonywania nawierzchni, a w szczególności nasłonecznieniem i wilgotnością. Dlatego też, aby uniknąć zarzutu świadczenia niemożliwego do spełnienia opisuje się kolorystykę poprzez wskazanie „zbliżony do RAL…”.

2. Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie grubości warstwy ET. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 1 Pzp Zamawiający ma obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie jasnych określeń, umożliwiającym wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego dokonanie rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej. W związku z powyższym wskazać należy, że niejednoznaczne określenie grubości warstwy stabilizującej narusza tę dyspozycję. Zamawiający bowiem podaje, że warstwa typu ET winna mieć grubość 30-50 mm.

3. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien wykonać bieżnię. Jeśli tak, to proszę o określenie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej oraz kolorystyki.

4. Informuję iż specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych opisująca wymogi Zamawiającego odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawiera parametry techniczne przepisane z tabeli zamieszczonej w Rekomendacji Technicznej ITB konkretnego wyrobu. Są to parametry nawierzchni sportowej wskazanego producentafirmy HEMET. Eliminują one możliwość zaoferowania praktycznie wszystkich produkowanych na świecie wysokiej jakości nawierzchni poliuretanowych typu EPDM, przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne, posiadających odpowiednie dokumenty (spełnienie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB), z wyjątkiem produktu którego parametry przedstawia Zamawiający. Podanie minimalnych wymagań dotyczących parametrów technicznych na podstawie konkretnego wyrobu sprawia wrażenie, że wszystkie inne nawierzchnie niż nawierzchnia, której parametry podał Zamawiający, nie powinny być stosowane na zewnętrznych obiektach sportowych.

Warto zaznaczyć, że Instytut Techniki Budowlanej – podmiot uprawiony do przeprowadzania badań i oceny materiałów budowlanych - wydając aprobaty lub rekomendacje techniczne w żaden sposób nie zdefiniował minimalnych wartości dla poszczególnych parametrów, co mogłoby uprawniać Zamawiającego do wybiórczej klasyfikacji wartości parametrów.

Porównując wszystkie dostępne nawierzchnie typu zamawianego, wg parametrów ITB, łatwo zauważyć zróżnicowanie w wartościach poszczególnych parametrów. Nie oznacza to jednak, że wyroby, których wartości parametrów (wg ITB) są inne, charakteryzują się gorszymi właściwościami.

Parametry podawane w dokumentach ITB są tylko wymaganiami dla konkretnych wyrobów. Nie istnieje żadna klasyfikacja jakości wyrobów, które uzyskały dokumenty ITB. Wydanie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB oznacza, że ITB pozytywnie ocenia przebadany konkretny produkt, co jest równoznaczne, że jest on zgodny z obowiązującymi normami. Zwracam uwagę, że aprobaty techniczne i rekomendacje techniczne ITB są dokumentami dobrowolnymi a nie obowiązkowymi. To powoduje, że powoływanie się przez Zamawiającego na minimalne parametry techniczne przepisane z dokumentu dobrowolnego jest zupełnie bezzasadne i nielogiczne.

Jedynym dokumentem odniesienia regulującym właściwości techniczne i eksploatacyjne nawierzchni poliuretanowych w Europie jest norma PN EN 14877. Jednocześnie stosownie do treści art. 30 ust.1 Pzp Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm. Utrzymanie dotychczasowych, niezasadnych – jak wskazano powyżej – wymogów formułujących w stosunku do nawierzchni poliuretanowej konkretne parametry oraz ich wartości, nie tylko ogranicza ale eliminuje z niniejszego postępowania konkurencyjność, naruszając fundamentalną zasadę systemu zamówień publicznych – sformułowaną w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Naruszenie to, w przypadku jego nie usunięcia, obarcza niniejsze postępowanie podstawową wadą, powodującą konieczność jego unieważnienia, a w przypadku zawarcia umowy – jej nieważność od samego początku, co stwierdza sąd prawomocnym orzeczeniem, na wniosek organu kontrolującego prawidłowość przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia.

Ze względu na powyższe proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu EPDM, przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, t. j. nawierzchni dla których wydano:

- deklarację zgodności z normą PN-EN 14877:2008

- aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,

- Kartę Techniczną,

- atest higieniczny.

Dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych posiadających ww. dokumenty zapewni Zamawiającemu dobrą jakość nawierzchni a jednocześnie pozwoli uniknąć naruszeń w procedurze przetargowej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 07.08.2013
 
Odpowiedzi:

Wyjaśnienia: z dnia 07.08.2013 roku

Ad.1 Według stanowiska projektanta Zamawiający dopuszcza proponowaną nawierzchnię poliuretanową wykonaną metodą natrysku posiadającą certyfikat IAAF, kartę techniczną, atest higieniczny oraz certyfikat na zgodność z normą PN EN 14877:2008 wystawiony przez akredytowane laboratorium CST Global.

 

Zamawiający  informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 03.09.2013 roku do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2013 roku o godz. 08:10

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

 

Wyjaśnienia:

Ad.1 Należy nawierzchnię boiska wykonać jako dwukolorową – kolory zbliżone do RAL.3016 i 6011 jak na rysunku Nr 2.

Ad.2 Boisko ma być zrealizowane na zasadzie wykorzystania istniejącej  nawierzchni asfaltowej (wraz z podbudową).

W związku z tym, że ta nawierzchnia nie spełnia parametrów idealnie gładkiej podbudowy pod warstwy wierzchnie, warstwa elastyczna typu ET pełnić będzie dwie funkcje:

- jako warstwa elastyczna płyty boiska,

- jako warstwa wyrównawcza – korygująca niewielkie nierówności asfaltu (po grubszym zeszlifowaniu widocznych większych nierówności) – stąd przyjęta grubość 3-5 cm. Oferent w trakcie wizji lokalnej powinien ocenić proporcję różnych grubości warstwy ET.

Ad. 3 Zamówienie nie obejmuje wykonanie bieżni.

Ad. 4 Akceptujemy dopuszczenie wszystkich poliuretanowych nawierzchni typu EPDM dla których wydano:

- deklarację zgodności z normą PN-EN14877:2008

- Aprobata lub Rekomendacje Techniczne ITB

- Karta Techniczna

- atest higieniczny.

 

Zamawiający  informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 20.08.2013 roku do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2013 roku o godz. 08:10

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.


PYTANIA  I ODPOWIEDZI
Protesty:

WYNIK