Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.8.2013 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.8.2013
2013-07-04
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci
Numer ogłoszenia: 260458 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci. Przyjmuje się, że liczba dni nauki w roku szkolnym 2013/2014 i tym samym liczba dni wykonania usługi uczniów wynosi 187 dni. 1. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 dotyczy: Porannego dowozu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowego odwozu dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Łatanice (dojazd do posesji Państwa Woźniaków nr domu 73a) - Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (dojazd do posesji Pana Klimka), Wiśniówki (obok przetwórni), Chochół (przystanek autobusowy) Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 22 osoby. 1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). 1.2 Popołudniowy odwóz dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:15: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 2.Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 dotyczy: Porannego dowozu dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy wraz z opiekunem dzieci. Trasa: Łatanice - Hołudza - Gluzy - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 62 osoby. 2.1. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 3. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 3 dotyczy: Porannego dowozu dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci. Trasa: Kocina - Ostrów - Wawrowice - Kuchary- Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 8 km ilość dzieci na trasie około - 51 osób. 3.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 4. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 4 dotyczy: Porannego dowozu dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci. Trasa: Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 13 km ilość dzieci na trasie około - 55 osób. 4.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 5. Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 5 dotyczy: Porannego dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dowożonych dzieci. Trasa : Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 18 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 19 osób, - Przewóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec - 48 osoby - (docelowo). Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). 6. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy: Popołudniowego odwozu dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice. Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 13:25, długość trasy około 16 km, liczba dzieci na trasie około - 32 osób (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości: Skotniki Górne i Skorocice. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. 7. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy: Popołudniowego odwozu dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice. Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 14:15, długość trasy około 16 km, liczba dzieci na trasie około - 61 osób (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości Skotniki Górne i Skorocice. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 7 w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 500,00 zł, słownie: pięćset zł. 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 700,00 zł, słownie: siedemset zł. 3) dla zadania nr 3 w wysokości: 800,00 zł, słownie: osiemset zł. 4) dla zadania nr 4 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 5) dla zadania nr 5 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 6) dla zadania nr 6 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 7) dla zadania nr 7 w wysokości: 600,00 zł, słownie: sześćset zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy Wiślica, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku: 37848000042002006002840005 tytułem wadium - Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2013/2014 Nr sprawy OR.271.8.2013 Zadanie Nr 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej przed terminem składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania Licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego w zakresie objętym niniejszym zamówieniem o której mowa w art. 5 Ustawy o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012, poz. 1265 z późn. zm) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ.. 3) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 5) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 7 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np.: - zmiany organizacji roku szkolnego i tras dowozu/odwozu. - w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, - w zakresie ewentualnego wykonania - robót budowlanych związanych z remontem, modernizacją, budowa drogi/dróg którymi będzie realizowany dowóz/odwóz dzieci związanych ze zmianą przebiegu trasy oraz wynagrodzenia. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego, 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej a warunkiem wyżej wymienionych zmian jest to, aby zmiany te były korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Poranny dowoz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwoz dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Łatanice (dojazd do posesji Państwa Woźniaków nr domu 73a) - Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (dojazd do posesji Pana Klimka), Wiśniówki (obok przetwórni), Chochół (przystanek autobusowy) Wiślica - długość trasy około14 km ilość dzieci na trasie około - 22 osoby. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). 2.1.2 Popołudniowy odwóz dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy - godzina rozpoczęcia odwozu 14:15: Poranny dowóz i popołudniowy odwóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Poranny dowoz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy wraz z opiekunem dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Łatanice - Hołudza - Gluzy - Wiślica - długość trasy około 14 km ilość dzieci na trasie około - 62 osoby. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Poranny dowoz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Kocina - Ostrów - Wawrowice - Kuchary- Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 8 km ilość dzieci na trasie około - 51 osób. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Poranny dowoz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty - Wiślica - długość trasy około 13 km ilość dzieci na trasie około - 55 osób. 2.1.1 Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00). Poranny dowóz odbywał się będzie w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Poranny dowoz dzieci do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dowożonych dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa : Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym: - Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 18 osób, - Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 19 osób, - Przewóz dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec - 48 osoby - (docelowo). Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7:50 (początek lekcji godz. 8:00)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Popołudniowy odwoz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 13:25, długość trasy około 16 km, liczba dzieci na trasie około - 32 osób (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości: Skotniki Górne i Skorocice. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Popołudniowy odwoz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa: Sielec, Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice rozpoczęcia odwozu godzina 14:15, długość trasy około 16 km, liczba dzieci na trasie około - 61 osób (wsiadających w Wiślicy) plus dzieci wsiadające ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych do miejscowości Skotniki Górne i Skorocice. Odwóz odbywał się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych od nauki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 27.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  Wójt Gminy Wiślica

 •  

   

   

 •  
 • mgr inż. Stanisław Krzak
 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK