Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.8.2013

Numer sprawy : OR.271.8.2013
2013-07-04
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 16.08.2013 roku

Numer sprawy: Or.271.8.2013

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny

w części 1  – Zadania Nr 1: Poranny dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwóz dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) Zamawiający informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. w powyższym postępowaniu w części 1: – Zadania Nr 1: Poranny dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwóz dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 4 złożona przez:

- PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA za cenę brutto 26 335,58 zł

 

Uzasadnienie:

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, tj. firma PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ pismem z dnia 09.08.2013 r. odstąpił od podpisania umowy w zakresie w/w zadania. Wobec powyższego Zamawiający, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Wyłoniony Wykonawca i jego oferta spełniają wymogi formalne.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  28.08.2013  roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro o godzinie 9:00.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 231) w części nr 1 niniejszego postępowania nie przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wykonawca może, na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, tj. w terminie 10 dni, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie określone na podstawie art. 180 ust. 2.

                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

Wiślica, dnia 31.07.2013 roku

Numer sprawy: Or.271.8.2013

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.8.2013. Nazwa zadania: Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wiślica w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opiekunami dowożonych i odwożonych dzieci.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców w zakresie części/zadań

 

I. CZĘŚĆ Nr: 1 – Zadanie Nr 1: Poranny dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwóz dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci –

WYBRANY WYKONAWCA

PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 24 784,54 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

II. CZĘŚĆ Nr: 2 - Zadanie Nr 2 - Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

NIEREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 29 999,14 brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

III. CZĘŚĆ Nr: 3 – Zadanie Nr 3: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA” EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 29 082,24 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

IV. CZĘŚĆ Nr: 4 Zadanie Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce – Jurków – Koniecmosty   wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA” EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47,28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 21 581,45 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

V. CZĘŚĆ Nr: 5 – Zadanie Nr 5: Poranny dowóz dzieci  do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy  z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

WYBRANY WYKONAWCA

PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 23 144,62 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

VI. CZĘŚĆ Nr: 6 – Zadanie Nr 6: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice

WYBRANY WYKONAWCA

PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 23 144,62 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

VII. CZĘŚĆ Nr: 7 – Zadanie Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice

WYBRANY WYKONAWCA

PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 23 144,62 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Wybrani wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 09.08.2013 roku.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

I. CZĘŚĆ Nr: 1 - Zadanie Nr 1 - Poranny dowóz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy i popołudniowy odwóz dzieci z miejscowości: Łatanice, Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Chochół wraz z opiekunem dzieci.

Oferta Nr 2 -  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”, EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  –  87,98 pkt ,

Łączna punktacja - 87,98 pkt.

 

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 94,11 pkt ,

Łączna punktacja  - 94,11 pkt.

 

II. CZĘŚĆ Nr: 2 – Zadanie Nr 2: Porannego dowozu dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Łatanice, Hołudza, Gluzy  wraz z opiekunem dzieci

Oferta Nr 1 - NIEREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  100 – pkt ,

Łączna punktacja  100 - pkt.

 

Oferta Nr 2 -  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”, EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 85,01 pkt ,

Łączna punktacja  - 85,01 pkt.

 

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 88,85  pkt ,

Łączna punktacja  - 88,85 pkt.

 

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 83,04 pkt ,

Łączna punktacja  - 83,04 pkt.

 

III. CZĘŚĆ Nr: 3 Zadanie Nr 3: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary, Koniecmosty  wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

Oferta Nr 2 -  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”, EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  -100 pkt.

 

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 94,34 pkt ,

Łączna punktacja  94,34 pkt.

 

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,05 pkt ,

Łączna punktacja  - 87,05 pkt.

 

 

IV. CZĘŚĆ Nr: 4 - Zadanie Nr 4: Poranny dowóz dzieci do Zespołu Szkolono-Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy z miejscowości Stawiszyce - Jurków - Koniecmosty wraz z opiekunem dowożonych dzieci.

Oferta Nr 2 -  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”, EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 70,01 pkt ,

Łączna punktacja 70,01 pkt.

 

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 63,92 pkt ,

Łączna punktacja  - 63,92 pkt.

 

V. CZĘŚĆ Nr: 5 – Zadanie Nr 5: Porannego dowozu dzieci  do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy  z miejscowości: Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Sielec wraz z opiekunem dowożonych dzieci

Oferta Nr 1 - NIEREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  - 92,58 – pkt ,

Łączna punktacja  - 92,58 pkt.

 

Oferta Nr 2 -  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”, EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,14 pkt ,

Łączna punktacja  - 87,14 pkt.

 

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,86 pkt ,

Łączna punktacja  - 87,86 pkt.

 

VI. CZĘŚĆ Nr: 6 Zadanie Nr 6: Popołudniowego odwozu dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice.

Oferta Nr 1 - NIREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  - 92,58 pkt ,

Łączna punktacja  - 92,58 pkt.

 

Oferta Nr 2 -  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”, EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,14 pkt ,

Łączna punktacja   - 87,14 pkt.

 

Oferta Nr 3 - PRZEWÓZ OSÓB „ATLANTIC”  MACIEJ KOPEĆ, ZBLUDOWICE, UL. ŚWIETOKRZYSKA 8, 28-100 BUSKO ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 4 - PRZEWÓZ OSÓB SYLWESTER LASAK, SZCZERBAKÓW 43, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,86 pkt ,

Łączna punktacja  - 87,86 pkt.

 

VII. CZĘŚĆ Nr: 7 - Zadanie Nr 7: Popołudniowy odwóz dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy do miejscowości Sielec Kobylnik, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice oraz ze Szkoły Podstawowej w  Skotnikach Dolnych do miejscowości : Skotniki Górne i Skorocice.

Oferta Nr 1 - NIEREGULARNY PRZEWÓZ OSÓB DARIUSZ OPOZDA UL. WARYŃSKIEGO 20, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  - 92,58 pkt ,

Łączna punktacja  - 92,58 pkt.

 

Oferta Nr 2 -  RZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO–USŁUGOWE ”EWA”, EWA HANSZKE, OŚ. LESZKA CZARNEGO1/47, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,14 pkt ,

Łączna punktacja   - 87,14 pkt.