Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.6.2013 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.6.2013
2013-06-06
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wymiana instalacji elektrycznych w podziemiach Bazyliki i przebudowa sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy
Numer ogłoszenia: 218460 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3792128.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji elektrycznych w podziemiach Bazyliki i przebudowa sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Zadanie Nr 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia podziemia Bazyliki w Wiślicy. Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż instalacji istniejącej i montaż kompletnie nowej instalacji elektrycznej w następującym zakresie: a) wewnętrzne linie zasilające; b) złącze licznikowe ZL-1; c) tablice rozdzielcze TR1 i TR2; d) oświetlenie podstawowe; e) oświetlenie ekspozycyjne; f) instalację gniazd wtykowych 230V; g) instalację zasilania i sterowania wentylacji; h) instalację wyrównania potencjałów; i) okablowanie instalacji monitoringu wizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 9a do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10a do SIWZ, - przedmiarze - załącznik nr 11a do SIWZ. Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzjach - załącznik nr 12a do SIWZ: - Starosty Buskiego - pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę, - Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp. Zadanie Nr 2 Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowy kabli rozdzielczych i abonenckich w ramach przebudowy kolidującej napowietrznej sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy. Zakres rzeczowy sieci teletechnicznej: - Kanalizacja teletechniczna 1-otw o długości: 123 mb ( w tym pod drogą - 26 mb) - Studnie kablowe - 8 szt - Słupek rozdzielczy TSK - 3 szt - Rurociąg kablowy - 107 mb - Kable rozdzielcze - 705 mb (zakres 16,44 km.par) - Kable abonenckie - 353 mb ( zakres 0,865 km.par) - Słupy kablowe - 2 szt - Projekty organizacji ruchu - 2 szt - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2 kpl - Zajęcie pasa drogowego - 204 m2, - Nadzór archeologiczny - 300 mb Wykonawca przywróci teren na którym będą prowadzone roboty budowlane do stanu pierwotnego, w szczególności odtworzy nawierzchnię istniejących chodników i dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 9b do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10b do SIWZ, - przedmiarze - załącznik nr 11b do SIWZ. Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzjach/zgłoszeniach - załącznik nr 12b do SIWZ: - zgłoszenie robót budowlanych do Starosty Buskiego, - Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.23.23.10-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 2 w wysokości: 1) dla Zadania Nr 1 w wysokości: 1200 zł, słownie: tysiąc dwieście złotych. 2) dla Zadania Nr 2 w wysokości: 1300 zł, słownie: tysiąc dwieście złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Urząd Gminy Wiślica, Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica, nr rachunku: 37848000042002006002840005 tytułem wadium - Wymiana instalacji elektrycznych w podziemiach Bazyliki i przebudowa sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy zadanie Nr ____ 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej przed terminem składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla zadania Nr 1 Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie okablowania lub instalacji elektrycznych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Dla zadania Nr 2 Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej, której zakres obejmował wykonanie kanalizacji teletechnicznej oraz budowę kabli rozdzielczych i abonenckich, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla Zadania Nr 1: Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować Kierownikiem budowy-osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 11.08.2011 nr 165, poz. 987). Osoby, które uzyskały zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do prac konserwatorskich i robót budowlanych. Dla zadania Nr 2 Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować Kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Dla Zadania Nr 1 Wykonawca powinien wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie okablowania lub instalacji elektrycznych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Dla zadania Nr 2 Wykonawca powinien wykazać co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował wykonanie kanalizacji teletechnicznej oraz budowę kabli rozdzielczych i abonenckich, o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie wymaga informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 1) Zmiana treści dokumentów stanowiących integralną część umowy, w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędu projektanta; wystąpienie robót zamiennych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; rezygnacji z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2) Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym terminów wykonania zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu; Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek: - siły wyższej, - okoliczności, których nie można przewidzieć, - zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, dla danej pory roku - przyczyn zależnych od Zamawiającego, np. opóźnienie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy - z winy Zamawiającego - wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu prawidłowego wykonania prac, a uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, - konieczności przeprowadzenia badań, pomiarów, sprawdzeń, prac zabezpieczających została nałożona przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego. Przez przypadek wystąpienia siły wyższej będzie się rozumieć w szczególności każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezależne od stron niniejszej umowy, których zaistnienie lub skutki mogą wpłynąć na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub niewykonanie wynikających z niej zobowiązań. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w wyżej., Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa wyżej, data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym zdarzenia te uniemożliwiły kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole konieczności podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 3) Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym inspektora nadzoru, kierownika budowy, o ile będzie to konieczne z przyczyn obiektywnych np. utraty przez wskazaną osobę zdolności do pracy - o ile Zamawiający daną zmianę zaakceptuje czy też wystąpi o jej wprowadzenie. 4) Zmiana terminu wykonania lub wynagrodzenia umownego wynikająca z konieczności wcześniejszego wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; robót zamiennych; rezygnacja z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym. 5) Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa. 6) Wszelkie zmiany umowy, w szczególności dotyczące rozliczania umowy lub dokonywania płatności. 7) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych teleadresowych, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy - np. zmiana rachunku bankowego. 8) Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oświetlenia podziemia Bazyliki w Wiślicy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż instalacji istniejącej i montaż kompletnie nowej instalacji elektrycznej w następującym zakresie: a) wewnętrzne linie zasilające; b) złącze licznikowe ZL-1; c) tablice rozdzielcze TR1 i TR2; d) oświetlenie podstawowe; e) oświetlenie ekspozycyjne; f) instalację gniazd wtykowych 230V; g) instalację zasilania i sterowania wentylacji; h) instalację wyrównania potencjałów; i) okablowanie instalacji monitoringu wizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 9a do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10a do SIWZ, - przedmiarze - załącznik nr 11a do SIWZ. Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzjach - załącznik nr 12a do SIWZ: - Starosty Buskiego - pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę, - Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej, budowy kabli rozdzielczych i abonenckich w ramach przebudowy kolidującej napowietrznej sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy sieci teletechnicznej: - Kanalizacja teletechniczna 1-otw o długości: 123 mb ( w tym pod drogą - 26 mb) - Studnie kablowe - 8 szt - Słupek rozdzielczy TSK - 3 szt - Rurociąg kablowy - 107 mb - Kable rozdzielcze - 705 mb (zakres 16,44 km.par) - Kable abonenckie - 353 mb ( zakres 0,865 km.par) - Słupy kablowe - 2 szt - Projekty organizacji ruchu - 2 szt - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2 kpl - Zajęcie pasa drogowego - 204 m2, - Nadzór archeologiczny - 300 mb Wykonawca przywróci teren na którym będą prowadzone roboty budowlane do stanu pierwotnego, w szczególności odtworzy nawierzchnię istniejących chodników i dróg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: - dokumentacji projektowej - załącznik nr 9b do SIWZ, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10b do SIWZ, - przedmiarze - załącznik nr 11b do SIWZ. Warunki prowadzenia robót zostały określone w decyzjach/zgłoszeniach - załącznik nr 12b do SIWZ: - zgłoszenie robót budowlanych do Starosty Buskiego, - Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacja projektowa, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.23.10-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

                                                                                     Wójt Gminy Wislica

                                                                                   mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

DECYZJA KONSERWATORA

ZALACZNIKI

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK