Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.6.2013

Numer sprawy : OR.271.6.2013
2013-06-06
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 26.06.2013 roku

Numer sprawy: Or.271.6.2013

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.6.2013. Nazwa zadania: Wymiana instalacji elektrycznych w podziemiach Bazyliki i przebudowa sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców

I. Zadanie Nr 1 - Wymiana instalacji elektrycznych w podziemiach Bazyliki

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Handlowo-Usługowe „ELBA” Jan Bańcyrowski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Świętokrzyska 11

 Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 38 105,76zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena w zakresie zadania Nr 1.

 

II Zadanie Nr 2 - Przebudowa sieci teletechnicznej na Rynku i Placu Solnym w Wiślicy

1. KLIMAR-TEL S.C, Krzysztof Klisik, Jerzy Paluch, 27-400 Ostrowiec Św. ul. Denkowska 72

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 49 181,55 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena w zakresie zadania Nr 2.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 01.07.2013 roku.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1) Oferta Nr 1 złożona  na zadanie Nr 2 przez  KLIMAR-TEL S.C, Krzysztof Klisik, Jerzy Paluch 27-400 Ostrowiec Św. ul. Denkowska 72 – cena brutto oferty - 49 181,55 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja   100  pkt.

 

2) Oferta Nr 2 złożona na zadanie Nr 1 przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Handlowo-Usługowe „ELBA” Jan Bańcyrowski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Świętokrzyska 11 – cena brutto oferty – 38 105,76 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja   100  pkt.

 

3) Oferta Nr 3 złożona na zadanie Nr 2 przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MERPOL sp.z o.o Uniszowice 97A, 21-030 Motycz – cena brutto oferty - 84 800,80 zł

Ocena punktowa w kryterium ceny – 58 pkt ,

Łączna punktacja   58  pkt.

 

4) Oferta Nr 4 złożona na zadanie Nr 1 przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Leszek Noszczyk, Leszcze 45 „a” 28-400 Pińczów – cena brutto oferty – 47 205,35  zł. - Nie dotyczy, Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt 2  wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta.

- Oferta Nr 4 złożona na zadanie Nr 1 przez Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Leszek Noszczyk, Leszcze 45 „a” 28-400 Pińczów

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony jeden wykonawcy.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Leszek Noszczyk, Leszcze 45 „a” 28-400 Pińczów Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt 2  wymienionej ustawy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                              mgr inż. Stanisław Krzak