Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.5.2012.

Numer sprawy : OR.271.5.2012.
2012-06-12
OG?OSZENIE

Wiślica, 28.06.2012 roku

Znak sprawy: Or.271.5.2012

  

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2012. Nazwa zadania: Renowacja reliktów romańskich wraz ze świadkami archeologicznymi w krypcie wiślickiej Bazyliki; Etap II

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: KAMEX, Konserwacja Obiektów Zabytkowych, Pyrek W. Strumiński A. Wawrzkiewicz M., Spółka Jawna, Podłęże Nr 133, 32-003 Podłęże k/Krakowa

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 225 090,44 brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1 – złożona przez : KAMEX, Konserwacja Obiektów Zabytkowych, Pyrek W. Strumiński A. Wawrzkiewicz M., Spółka Jawna, Podłęże Nr 133, 32-003 Podłęże k/Krakowa

Ocena punktowa w kryterium ceny –  100  pkt ,

Łączna punktacja   100  pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

4. 4. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1), litera a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  29.06.2012  roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro. o godzinie 09:00

 

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

  

                                                                                 Wójt Gminy Wiślica

                                                                               mgr inż. Stanisław Krzak