Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.4.2012 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.4.2012
2012-05-31
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Rozbudowa infrastruktury informatycznej - sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica w ramach projektu E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST
Numer ogłoszenia: 182850 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3792128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury informatycznej - sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica w ramach projektu E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa sieci światłowodowej na terenie gminy Wiślica, w której to skład wchodzi budowa rurociągów kablowych wraz ze studniami, budowa kabli światłowodowych i miedzianych oraz wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej. Sieć połączy 21 lokalizacji (obiektów) na terenie gminy; w tym 7 budynków i 12 kamer monitoringu z punktem centralnym w Gimnazjum w Wiślicy.

W szczególności zamówienie obejmuje:

A. Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych obowiązującym prawem przed rozpoczęciem robót budowlanych:

- Budowy sieci światłowodowej wraz z przyłączami,

- Projekt konfiguracji i instalacji sieciowych urządzeń aktywnych,

- Projekt adaptacji pomieszczeń dla potrzeb punktów dostępowych.

B. Budowa sieci światłowodowej i miedzianej oraz rurociągów kablowych wraz ze studniami

W szczególności:

- Budowa rurociągów - około1640 mb ,

- Budowa kabli światłowodowych - około 3200 mb.

- Budowa kabli miedzianych - około 750 mb.

- Budowa 7szt. słupów pod system monitoringu ulicznego.

- Montaż 1szt. infokiosku zewnętrznego.

- Montaż 1szt. infokiosku wewnętrznego.

- Montaż 3szt. hot-spot.

 Zadanie obejmuje między innymi wprowadzenie kabli OTK do budynków:

- Punkt Centralny - Gimnazjum w Wiślicy ul. Okopowa 27,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy ul. Podwale 1,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Okopowa,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Plac Solny 32,

- Budynek UG w Wiślicy ul. Kilińskiego 19,

- Remiza OSP w Wiślicy ul. Długosza,

C. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb punktów dostępowych sieci w lokalizacjach:

- Węzeł Główny - Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa27,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy, ul. Podwale 1,

- Budynek UG w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 62,

- Budynek UG w Wiślicy, ul. Okopowa 8,

- Budynek UG w Wiślicy, ul. Plac Solny 32,

- Budynek UG w Wiślicy, ul. Kilińskiego 19,

- Budynek Remizy OSP w Wiślicy, ul. Długosza,

 D. Instalacja systemu monitoringu ulicznego - 12 kamer

E. Instalacja punktów HOT SPOT - 3 szt.

- Wykonanie dokumentacji wykonawczej,

- Montaż i uruchomienie HOT SPOT,

- Konfiguracja HOT SPOT,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

F. Instalacja punktów INFOKIOSK - 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiące załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający załącza do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, którego znaczenie sprowadza się do ułatwienia czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania, a nie wyszczególnienia materiałów i prac itp., które składają się na zamówienie. Jeżeli w KPP, PF-U lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp - do wysokości 50% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.20.00-1, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.30.00-2, 45.23.20.00-2, 45.31.00.00-3, 45.51.00.00-5, 45.52.00.00-8, 32.30.00.00-6, 32.32.20.00-6, 32.41.00.00-0, 32.42.00.00-3, 32.50.00.00-8, 32.51.00.00-1, 32.52.00.00-4, 45.23.23.10-8, 45.23.23.32-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 13 000,00 PLN, słownie: trzynaście tysięcy złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 dla wadium z adnotacją: : Wadium - sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 18-06-2012 godz. 08.00, sposób przekazania: dołączyć do oferty dokument w oryginale.

 U W A G A!!! W przypadku: - Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu, - Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do dnia 18-06-2012 godz. 08.00.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie nakłada szczególnych wymogów z tym związanych Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty- załącznik nr 4 do SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

A. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej/rurociągów kablowych o długości co najmniej 820 mb oraz budowy kabli światłowodowych o długości co najmniej 1600 mb;

B. zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczenia węzła sieci (serwerowni),

C. zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składającą się z co najmniej sześciu kamer wizyjnych na słupach wraz z rejestratorem;

Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonanie jednej roboty budowlanej obejmującej w/w zakres lub wykaże się wykonaniem robót budowlanych obejmujących w/w zakres. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty, na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty- załącznik nr 4 do SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że dysponuje lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: posiadające wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne, w szczególności uprawnienia do pełnienia funkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: A. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

B. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

C. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

D. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

E. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

F. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 ze zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

G. osobą posiadającą uprawnienia do geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

H. osobą posiadającą uprawnienia do geodezyjnej obsługi inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2010.193.1287 z późn. zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Warunek zostanie również uznany za spełniony, gdy co najmniej jedna osoba wykaże się uprawnieniami w specjalnościach wymienionych powyżej. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.z 2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394). Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień geodezyjnych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. nr 63, poz. 394). Należy złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (określone w warunku powyżej). Podstawą oceny spełnienia warunków, o których mowa powyżej, będą w szczególności dokumenty i oświadczenia wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty- załącznik nr 4 do SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Formularz cenowy/harmonogram - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 2 do SIWZ,

5. Projekt umowy - parafowany przez wykonawcę - załącznik nr 7 do SIWZ,

6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

7. Listy oferowanego sprzętu aktywnego (switche, infokioski, hotspoty) wraz z kartami katalogowymi oferowanych urządzeń. Karty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowany sprzęt aktywny wymagań stawianych przez Program Funkcjonalno-Użytkowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

<p styl
 

Specyfikacja :siwz_271_4_2012_ost.pdf
 
Pytania:

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA/ WYKONAWCY

W związku z pytaniami do SIWZ w sprawie postępowania o zamówienie publiczne pn.  „Rozbudowa infrastruktury informatycznej - sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica w ramach projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” (nr sprawy: OR.271.4.2012.) Zamawiający jeszcze raz informuje, że:

 

Zamawiający załączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiar robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, którego znaczenie sprowadza się do ułatwienia czynności skalkulowania kosztów realizacji zadania, a nie wyszczególnienia materiałów i prac itp., które składają się na zamówienie.

Jeżeli w KPP, PF-U lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp.

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

                                                                 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne pn.  „Rozbudowa infrastruktury informatycznej - sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica w ramach projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” (nr sprawy: OR.271.4.2012.).  Zgodnie z art. 38 ust 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniem:

 

Pytanie - 13.06.2012 roku.

1. „Podczas opracowywania oferty na rozbudowę infrastruktury informatycznej w SIWZ znalazłem dane dotyczące wymagań wobec klimatyzatorów, które wydają się być błędne. Dotyczą one poboru mocy chłodzenia/grzania i wynoszą 1,58/1,63 [W].

Bardzo proszę o weryfikację tych danych”.

 

2.W „Programie Funkcjonalno-Użytkowym” podano informację o wydajności klimatyzatorów wynoszącej 5,2/6,7 kW. Tymczasem w przedmiarze robót podano konkretny typ klimatyzatora - Fujitsu ASYG12LE 3,4 kW. Jego parametry znacznie odbiegają od wcześniej podanych mocy i wynoszą 3,4 / 4,0 kW. Proszę o informację, którymi parametrami się kierować przy opracowywaniu oferty”.

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

                                                                            

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne pn.  „Rozbudowa infrastruktury informatycznej - sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica w ramach projektu „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” (nr sprawy: OR.271.4.2012.).  Zgodnie z art. 38 ust 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniem:

 

Pytanie - 12.06.2012 roku

1. „Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania jw., Zamawiający wymaga by wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło nie później niż do dnia 31.07.2012 r. Biorąc pod uwagę fakt, że powyższe wymaga uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, gdzie okres wydania decyzji administracyjnej wynosi, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, 14 dni, a okres przewidziany na wykonanie całości dokumentacji projektowej to ok. 30 dni, istnieje realne zagrożenie, że termin ten nie będzie możliwy do dochowania. Czy w związku z powyższym, Inwestor, przewiduje wydłużenie ww. terminu?”

 

2. „Czy inwestor dysponuje mapami do celów projektowych, gdyż realny termin rzetelnego opracowania podkładów geodezyjnych wynosi ok. 12-14 tygodni, co kolei skutkuje tym, że cały cykl projektowy nie może zostać zakończony do dnia 31.07.2012 r.”


Odpowiedzi:

Odpowiedź - 13.06.2012 roku.

Ad.1 Mocy chłodzenia/grzania powinna wynosić 1,58/1,63 [kW]. Oczywista pomyłka edytorska.

Ad. 2 Wymagania co do klimatyzatorów zostały wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i tylko one określają wymaganie Zamawiającego . Przedmiar jest tylko ułatwieniem dla Wykonawcy w przygotowaniu oferty, Wykonawca sam musi określić zakres prac i proponowane urządzenia. Zamawiający nie wskazuje producenta ani typu urządzeń.  

 

Odpowiedź -12.06.2012 roku

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania I etapu postępowania tj. opracowania dokumentacji projektowej do dnia 10 września 2012 roku, jednakże pod warunkiem wykonania całości przedmiotu zamówienie nie później niż do dnia 30 października 2012 roku.

 

Ad.2. Zamawiający informuje iż nie posiada map do celów projektowych. Zamówienie obejmuje opracowanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej we wskazanym terminie.


Protesty:

WYNIK