Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.4.2012

Numer sprawy : OR.271.4.2012
2012-05-31
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 21.09.2012 roku.

Znak sprawy; OR.271.4.2012

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.4.2012. Nazwa zadania: Rozbudowa infrastruktury informatycznej - sieć światłowodowa w miejscowości Wiślica w ramach projektu E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych JST

 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

W w/w postępowaniu Zamawiający przewidział wykonanie inwestycji w dwóch etapach:

1. Zakończenie I etapu robót (dokumentacja projektowa) do 31.07.2012 roku (w wyniku wyjaśnień do SIWZ Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu wykonania I etapu tj. opracowania dokumentacji projektowej do dnia 10 września 2012 roku, jednakże pod warunkiem wykonania całości przedmiotu zamówienie nie później niż do dnia 30 października 2012 roku)

2. Zakończenie II etapu – całość robót do 30.10.2012 roku

W związku z powyższym nie jest możliwe zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówień publicznych z zachowaniem terminu wykonania I etapu tj. opracowania dokumentacji projektowej który upłynął w dnia 10 września 2012 roku.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust 6 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

 

Środki ochrony prawnej

od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)    zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak