Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.2.2012 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.2.2012
2012-05-11
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 11.05.2012 roku.

Znak sprawy; OR.271.2.2012


                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie
Numer ogłoszenia: 150620 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i dostawy przewidziane do wykonania w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00189-6922-UM1300197/10, w ramach Programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) dotyczącej realizacji operacji : Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie zawartej pomiędzy Gminą Wiślica a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego polegające na:

I. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sielec

1.Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Roboty remontowe wewnętrzne

5. Wyposażenie świetlicy

6. Przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw

II. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylniki

1.Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Roboty remontowe wewnętrzne

5. Wyposażenie świetlicy

6. Przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw

III. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluzy

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

5. Wyposażenie świetlicy

6. Przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw

IV. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotel Czerwony

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

 4. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

5. Wyposażenie świetlicy

6. Przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw

V. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Hołudza

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

2. Wymiana pokrycia dachu

3. Wykonanie elewacji budynku

4. Remont pomieszczeń ogólnodostępnych

5. Wyposażenie świetlicy

6. Przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw

VI. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzezie

1. Remont pomieszczeń wewnętrznych

2. Wyposażenie świetlicy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) Dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ:

a. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Sielec i zagospodarowanie działki Nr 307/3 w Sielcu, gmina Wiślica.

b. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Kobylniki i zagospodarowanie działek Nr 1488/1 i 1488/2 w Kobylnikach, gmina Wiślica.

c. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Gluzy i zagospodarowanie działki Nr 220 w Gluzach, gmina Wiślica.

d. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Chotel Czerwony i zagospodarowanie działki Nr 467 w Chotlu Czerwonym, gmina Wiślica.

e. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Hołudza i zagospodarowanie działki Nr 535/1 w Hołudzy, gmina Wiślica.

f. Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Brzezie i zagospodarowanie działki Nr 227/9 w Brzeziu, gmina Wislica.

Uwaga Powyższa dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia - roboty budowlane jest tożsama z zakresem operacji przewidzianej do wykonania w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00189-6922-UM1300197/10, w ramach Programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) dotyczącej realizacji operacji : Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie zawartej pomiędzy Gminą Wiślica a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ A PRZEDMIARAMI ROBÓT WYKONAWCA DO OBLICZENIA CENY OFERTY PRZYJMUJE WYŁACZNIE ROBOTY (MATERIAŁY) WYSZCZEGÓLNIONE W KSIĄŻCE PRZEDMIARÓW 2) Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie - Załącznik Nr 10 do SIWZ

3) Zgłoszenie robót budowlanych - Załącznik Nr 12 do SIWZ.

4) Książka przedmiarów: Załącznik Nr 11 do SIWZ.

5) Zestawienie rzeczowe i opis wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

6) Jeżeli w SIWZ, STWiOR, Książkach przedmiarów lub innych załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane.

7) Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp.

8) Wyrażenia Urządzenie miejsc rekreacji znajdujące się w treści SIWZ i załącznikach do niej jest tożsame z wyrażeniem Urządzenie miejsc aktywności i dotyczy tej samej operacji przewidzianych do wykonania (robót budowlanych) w ramach umowy o przyznanie pomocy Nr 00189-6922-UM1300197/10, w ramach Programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) dotyczącej realizacji operacji : Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie zawartej pomiędzy Gminą Wiślica a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót tożsamych z przedmiotem zamówienia podstawowego opisanego za pomocą kodów we wspólnym słowniku zamówień jak zamówienie podstawowe

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.11.25-6, 45.26.12.13-0, 45.32.40.00-4, 39.12.12.00-8, 39.11.20.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15000 PLN, słownie: piętnaście tysięcy złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 dla wadium z adnotacją: Wadium na urządzenie miejsc aktywności społecznej

2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 28.05.2012 godz. 8.00, sposób przekazania: dołączyć do oferty dokument w oryginale.

U W A G A W przypadku: - Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu, - Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż w pieniądzu należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do dnia 28.05.2012 r. do godz. 8.00.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt C.2 niniejszej siwz

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym w szczególności posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonali robotę/roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przebudowie lub remoncie co najmniej jednego budynku lub budynków o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 370 m2 [w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. z dn. 17.08.2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.)], w ramach których były wykonywane roboty polegające na:

- Wymianie stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych o łącznej powierzchni co najmniej - 40 m2

- Wymianie pokrycia dachu na budynku lub budynkach o łącznej powierzchni co najmniej-614m2

- Wykonanie elewacji budynku lub budynków o łącznej powierzchni co najmniej -823 m2

- Roboty remontowe wewnętrzne w budynku lub budynkach o łącznej powierzchni co najmniej - 370 m2

- Przygotowanie terenu pod urządzenie placu zabaw/ zagospodarowanie terenu o łącznej powierzchni co najmniej - 375 m2

 wszystkie winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt C.1 i C.2 niniejszej siwz;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt C.2 niniejszej siwz;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt C.2 niniejszej siwz;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia     

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt C.2 niniejszej siwz;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. VI pkt D niniejszej siwz;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik nr 5 do SIWZ.

3) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik nr 2 do SIWZ,

4) Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie książki przedmiarów robót i podpisane przez wykonawcę - załącznik nr 11 do SIWZ,

5) Zestawienie cenowe dla dostaw wyposażenia świetlic - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - załącznik nr 3 do SIWZ,

6) Projekt umowy - parafowany przez wykonawcę - załącznik nr 8 do SIWZ,

7) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

1.1. Zmiana treści dokumentów stanowiących integralną część umowy, w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędu projektanta; wystąpienie robót zamiennych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; rezygnacji z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

1.2. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym terminów wykonania zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu; Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek: - siły wyższej,

- okoliczności, których nie można przewidzieć,

- zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, dla danej pory roku

- przyczyn zależnych od Zamawiającego, np. opóźnienie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy

 - z winy Zamawiającego

- wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu prawidłowego wykonania prac, a uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót,

- w wyniku kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi,

- nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego.

1.2.1. Przez przypadek wystąpienia siły wyższej będzie się rozumieć w szczególności każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezależne od stron niniejszej umowy, których zaistnienie lub skutki mogą wpłynąć na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub niewykonanie wynikających z niej zobowiązań.

1.2.2. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1.2., Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń.

1.2.3. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1.2., data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym zdarzenia te uniemożliwiły kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 1.3. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika/ów robót, o ile będzie to konieczne z przyczyn obiektywnych np. utraty przez wskazaną osobę zdolności do pracy - o ile Zamawiający daną zmianę zaakceptuje czy też wystąpi o jej wprowadzenie.

1.4. Zmiana terminu wykonania lub wynagrodzenia umownego wynikająca z konieczności wcześniejszego wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; zamiennych; rezygnacja z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym.

1.5. Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

1.6. Wszelkie zmiany umowy, w szczególności dotyczące rozliczania umowy lub dokonywania płatności na skutek wytycznych dotyczących realizacji projektu ze strony Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialną za podpisanie z Zamawiającym umowy o dofinansowanie.

1.7. Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub ich wytycznych.

1.8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innych zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego. 1.9. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych teleadresowych, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną, umowy - np. zmiana rachunku bankowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

                                                                      Wójt Gminy Wiślica

                                                                   mgr inż. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK