Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.2.2012

Numer sprawy : OR.271.2.2012
2012-05-11
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 09.07.2012 roku.

Numer sprawy: Or.271.2.2011

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.2.2012
Nazwa zadania/operacji: "Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, UL. PARTYZANTÓW 22

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 629 283,50 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1 - SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, UL. PARTYZANTÓW 22

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja   100  pkt.

Oferta Nr 2 - Firma Budowlana, J&S Kurek Janusz, 28-500 Kazimierza Wielka, ul.Partyzantów 40A/6

Ocena punktowa w kryterium ceny – 84,35 pkt ,

Łączna punktacja   84,35  pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta.

Oferta Nr 3 – złożona przez Z.B.E EKOROB, Roboty Ziemno-Drogowe, Lewandowski Robert Miernów 63, 28-425 Złota Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 24, ust 4 wyżej wymienionej ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony 1 wykonawca.

Oferta Nr 3 – złożona przez Z.B.E EKOROB, Roboty Ziemno-Drogowe, Lewandowski Robert Miernów 63, 28-425 Złota

 

Podstawa wykluczenia wykonawcy  - art. 24, ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm)

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wezwał Wykonawcę pismem  do przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą do dnia 26.06.2012 r. do godz. 15:00. Wykonawca wyraził zgodę na przedłużenie ważności terminu związania ofertą lecz nie przedłużył okresu ważności wadium jak również nie wniósł nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Brak przedłużenia ważności wadium stanowi więc podstawę do wykluczenia wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 16.07.2012 roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro. o godzinie 10:00

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

 

  

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak