Niesłyszący

Biuletyn Informacji Publicznej

DOWODY OSOBISTE (OR.V.)

DOWÓD OSOBISTY

 

W aktualnym stanie prawnym istnieje:

  1. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce

  2. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną (Poprzez platformę ePUAP) Obywatel odwiedzi Urząd Miasta i Gminy Wiślica wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości

  3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny

  4. możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną

  5. możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną


 

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat

W imieniu dziecka do 18 roku życia wniosek składa rodzic, opiekunem prawnym albo kurator. Dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne podczas składania wniosku

W imieniu osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej wniosek składa opiekun prawny

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu.
2.Jedno aktualne
kolorowe zdjęcie („na wprost”) o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 , pok nr 4 (parter)

Termin załatwienia sprawy:
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach

Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście w obecności opiekuna ustawowego lub prawnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych


 

Wydanie dowodu osobistego osobie posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu, ze wskazaniem przyczyny wymiany dowodu (np. upływ terminu ważności, utrata, zniszczenie, zmiana wizerunku twarzy)
2.Jedno aktualne kolorowe zdjęcie („na prosto”) o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
3. Dokument podlegający wymianie

Opłaty:  wolne od opłaty

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62 , pok nr 4 (parter)

Termin załatwienia sprawy
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach


Uwagi:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście
Dla dzieci do lat 5 dowód osobisty wydawany jest na okres 5 lat
Dla dzieci powyżej 5 lat oraz dorosłych dowód osobisty wydawany jest na okres 10 lat


 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych