Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.3.2012 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.3.2012
2012-04-30
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne, Wiślica-Szczytniki,Koniecmosty, Jurków

Numer ogłoszenia: 139926 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne, Wiślica-Szczytniki, Koniecmosty, Jurków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne, Wiślica-Szczytniki, Koniecmosty, Jurków

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 45 000 000-7, 45 200 000-9, 45 230 000-8, 45 233 000-9 2.1.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 1 dotyczy:

NAZWA ZADANIA - Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne w tym:

 2.1.1 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony dz. Nr 676 na długości 1260 mb w km 1+600 - 2+260 i w km 2+590 - 3+190 - etap II w zakresie:

1). Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką w km 2+590 - 3+190,

 2). Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm na całej szerokości jezdni w km 2+590 - 3+190,

3). Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm na całej szerokości jezdni w km 2+590 - 3+190,

4). Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm w km 2+590 - 3+190,

5). Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w km 1+600 - 2+260,

6). Wyrównanie istniejącej podbudowy - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm w km 1+600 - 2+260,

7). Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. w km 1+600 - 2+260, 8). Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm w km 1+600 - 2+260,

2.1.2 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Górki dz. 416, 417 na długości 680 mb w km 0+620 - 1+300 - etap II w zakresie:

1). Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką,

2).Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm,

3). Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm,

4). Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm,

2.1.3 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. 212 na długości 185 mb w km 0+000 - 0+185 w zakresie:

1). Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką na poszerzeniach jezdni w km od 0+ 085 do 0+185,

2). Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm na poszerzeniach jezdni w km od 0+ 085 do 0+185,

3). Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm na poszerzeniach jezdni w km od 0+ 085 do 0+185,

4). Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na

poszerzeniach jezdni w km od 0+ 085 do 0+185,

5). Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na długości 85 mb + 100 mb w km od 0+000 do 0+185, 6). Wyrównanie istniejącej podbudowy - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na długości 85+100 mb od 0+000 do 0+185,

7). Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. od 0+000 do 0+085,

8). Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm od 0+000 do 0+085

 W ramach środków przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 1 opisują:

- Przedmiary robót - Załącznik Nr 13 do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ

 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 17 do SIWZ

2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 2 dotyczy:

 NAZWA ZADANIA - Odbudowa drogi gminnej Nr 004379T Wiślica - Szczytniki od km 0+000 do km 0+430 w zakresie:

1. Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową w ilości 75kg/ m2,standard II, transport mieszanki samochód samowyład. o ładowności 10-15

2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.

W ramach środków z Funduszu Solidarności UE przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 2 opisują:

- Przedmiar robót - Załącznik Nr 14 do SIWZ

 - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 10 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 17 do SIWZ

 2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 3 dotyczy:

NAZWA ZADANIA - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty dz. Nr 527 na długości 770 mb w zakresie:

1). Koryta gł. 30 cm wykonane w gruntach kat.II-IV równiarką,

2). Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm,

3). Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm.

4). Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

W ramach środków z Funduszu Solidarności UE przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 3 opisują:

- Przedmiar robót - Załącznik Nr 15 do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 11 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 17 do SIWZ

2.4 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania Nr 4 dotyczy:

NAZWA ZADANIA. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków w tym:

2.4.1 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków dz. 1613, 1610 na długości 300 mb w km 0+000 - 0+300 w zakresie

1) Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni na długości 65 mb,

2) Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm na poszerzeniach jezdni na długości 65 mb,

3) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm na poszerzeniach jezdni na długości 65 mb,

4) Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na poszerzeniach jezdni na długości 65 mb,

5) Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV równiarką na długości 93 mb,

6) Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm na długości 93 mb,

7) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm na długości 93 mb,

8) Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na długości 93 mb,

9) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na długości 142 mb,

10) Wyrównanie istniejącej podbudowy - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na długości 142 mb,

11) Regulacja studzienek kanalizacyjnych szt 3,

12) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.,

13) Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm.

W ramach środków z Funduszu Solidarności UE przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2.4.2 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków dz. 1613, 1610 na długości 47 mb w km 0+300 - 0+347 w zakresie:

1) Koryta gł.30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni,

2) Warstwa odsączająca wykonana z piasku zagęszczona mechanicznie o grubości 10cm na poszerzeniach jezdni,

3) Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15cm na poszerzeniach jezdni,

4) Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na poszerzeniach jezdni,

5) Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na długości 47 mb,

6) Wyrównanie istniejącej podbudowy - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na długości 47 mb,

7) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.,

8) Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.4 cm.

Finansowana ze środków budżetu Gminy

Szczegółowy opis zamówienia dla zadania Nr 4 opisują:

- Przedmiary robót - Załącznik Nr 16 do SIWZ

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 12 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 17 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1) Ustala się wadium dla całości zamówienia tj zadanie 1+zadanie 2 + zadanie 3 + zadanie 4 w wysokości 22 400,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta zł)

2) Ustala się wadium w zakresie poszczególnych zadań od 1 do 4 w wysokości:

2.1) dla zadania nr 1 w wysokości: 14 000,00 zł, (słownie: czternaście tysięcy zł).

2.2) dla zadania nr 2 w wysokości: 1500,00 zł, (słownie: jeden tysiąc pięćset zł).

2.3) dla zadania nr 3 w wysokości: 5 000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy zł).

2.4) dla zadania nr 4 w wysokości: 1 900,00 zł, (słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł).

2.5) w przypadku składania oferty na dwa lub trzy zadania wybrane do realizacji przez Wykonawcę wysokość wadium ustala się na kwotę sumy wartości kwot ustalonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań.

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 dla wadium z adnotacją:

a) w przypadku składania oferty na zadanie od 1 do 4 - wadium - Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne, Wiślica-Szczytniki, Koniecmosty, Jurków - zadanie od 1 do 4.

b) w przypadku składania oferty na zadania nr 1 -wadium- Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne - zadanie nr 1.

c) w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 - wadium- Odbudowa drogi gminnej Nr 004379T Wiślica - Szczytniki - zadanie nr 2.

d) w przypadku składania oferty na zadanie nr 3 - wadium- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty - zadania nr 3.

e) w przypadku składania oferty na zadanie nr 4 - wadium- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Jurków - zadania nr 4.

f) w przypadku składania oferty na dwa lub trzy zadania wybrane przez Wykonawcę - wadium - Odbudowę dróg gminnych w miejscowości - zadanie nr , zadanie nr , zadanie nr

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

U W A G A!!! W przypadku: - Wniesienia wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy do oferty należy dołączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał dokumentu wadialnego - przelewu,

- Wniesienia wadium w pozostałych formach innych niż pieniężna należy dołączyć do oferty dokument w oryginale.

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do 15.05.2012 r. do godz. 08:00

4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

5. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty- Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 1 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Za spełnianie warunku w zakresie Zadania Nr 1 Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 2 roboty budowlane tj.

- co najmniej wykonania drogi o nawierzchni z kamienia o długości 400 mb

- co najmniej wykonania drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 400 mb.

2. W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 2 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Za spełnianie warunku w zakresie Zadania Nr 2 Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 robotę budowlaną tj.

- wykonania drogi o nawierzchni z asfaltu o długości 220 mb.

3. W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 3 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Za spełnianie warunku w zakresie Zadania Nr 3 Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 robotę budowlaną tj.

- wykonania drogi o nawierzchni z kamienia o długości 350 mb .

4. W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 4 wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Za spełnianie warunku w zakresie Zadania Nr 4 Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 1 robotę budowlaną tj.

- wykonania drogi o nawierzchni z asfaltu o długości 150 mb.

5. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednio większym doświadczeniem w powyższym zakresie i w przypadku składania oferty na: Dwie lub trzy lub cztery części zamówienia Wykonawca winien okazać się sumą robót/doświadczeń opisanych dla poszczególnych zadań zaoferowanych przez Wykonawcę do realizacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: dysponuje lub będzie dysponował narzędziami w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

1) W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 1 lub Zadanie Nr 2 lub Zadanie Nr 4 Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował:

 - Rozściełaczem mas bitumicznych co najmniej - szt 1

- Walcem drogowy co najmniej - szt 2,

- Koparką co najmniej - szt 2,

- Samochodem samowyładowczy co najmniej - szt 2,

- Piłą do cięcia asfaltu co najmniej - szt 1

- Równiarką co najmniej - szt 1.

2) W przypadku składania oferty częściowej na Zadanie Nr 3 Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował:

- Walcem drogowy co najmniej - szt 2,

- Koparką co najmniej - szt 2,

- Samochodem samowyładowczy co najmniej - szt 2,

- równiarka co najmniej - szt 1.

3) W przypadku składania oferty na całość zamówienia tj: Zadanie Nr 1,2,3 i 4 Zamawiający żąda aby Wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował:

- Rozściełaczem mas bitumicznych co najmniej - szt 1

- Walcem drogowy co najmniej - szt 2,

- Koparką co najmniej - szt 2,

- Samochodem samowyładowczy co najmniej - szt 2,

- Piłą do cięcia asfaltu co najmniej - szt 1 - równiarka co najmniej - szt 1.

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty- Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty- Załącznik Nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

4) Wykaz osób do kontaktow z zamawiającym

5) Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę

6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

7) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 4 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

1.2 Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

1.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <a href=&a

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK