Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.3.2012

Numer sprawy : OR.271.3.2012
2012-04-30
OG?OSZENIE

Wiślica, 21.05.2012 roku

Znak sprawy: Or.271.3.2012

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.3.2012. Nazwa zadania: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne, Wiślica-Szczytniki, Koniecmosty, Jurków w tym:

Zadanie Nr 1 -  Odbudowa dróg  gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne w tym:

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony dz. Nr 676 na długości  1260 mb w km 1+600 - 2+260 i w km 2+590 - 3+190 – etap II,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Górki dz. 416, 417 na długości 680 mb w km   0+620 - 1+300  – etap II,

- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. 212 na długości 185 mb w km 0+000 - 0+185.

Zadanie Nr 2 - Odbudowa drogi gminnej Nr 004379T Wiślica – Szczytniki od km 0+000 do km 0+430.

Zadanie Nr 3 – Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty dz. Nr 527 na długości 770 mb.

Zadanie Nr 4 - Odbudowa drogi gminnej w  miejscowości Jurków w tym:

- Odbudowa drogi gminnej w  miejscowości Jurków dz. 1613, 1610 na długości 300 mb w km 0+000 - 0+300,

- Odbudowa drogi gminnej w  miejscowości Jurków dz. 1613, 1610 na długości 47 mb w km 0+300 - 0+347.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia/zadania:

 

Lista wybranych wykonawców

 

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce na  zadanie:

1.1 Zadanie Nr 2 - Odbudowa drogi gminnej Nr 004379T Wiślica – Szczytniki od km 0+000 do km 0+430 za kwotę brutto - 76 161,60 zł

Uzasadnienie wyboru: uzasadnienie wyboru

Oferta, przedstawia najkorzystniejszy bilans i uzyskała maksymalna liczbę przyznanych punktów – 100 pkt w oparciu o ustalone kryterium- cena. Została uznana za najkorzystniejszą, w zakresie:  Zadania Nr 2.

 

2. Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe, Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica na Zadanie Nr:

2.1 Zadanie Nr 1 - Odbudowa dróg  gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne za kwotę brutto -  297 867,56 zł,

2.2 Zadanie Nr  3 - Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty dz. Nr 527 na długości 770 mb za kwotę brutto - 82 871,25 zł,

2,3 Zadanie Nr 4 - Odbudowa drogi gminnej w  miejscowości Jurków za kwotę brutto - 48 885,43 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta, przedstawia najkorzystniejszy bilans i uzyskała maksymalna liczbę przyznanych punktów – 100 pkt w oparciu o ustalone kryterium- cena. Została uznana za najkorzystniejszą, w zakresie  Zadania Nr 1,3 i 4.

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty w zakresie następujących części zamówienia/zadania:

 

I.  Zadanie Nr: 1-  Odbudowa dróg  gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne

1. Oferta Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o, 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41 b

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,36  pkt,

Łączna punktacja  96,36 pkt.

 

2. Oferta Nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 91,72  pkt ,

Łączna punktacja  91,72 pkt.

 

3. Oferta Nr 4 złożona przez: Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

II. Zadanie Nr: 2 - Odbudowa drogi gminnej Nr 004379T Wiślica – Szczytniki od km 0+000 do km 0+430.

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o, 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41 b

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 86,49  pkt ,

Łączna punktacja  86,49 pkt.

 

2. Oferta Nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego268a, 25-116 Kielce

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

3. Oferta Nr 4 złożona przez: Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 97,63  pkt ,

Łączna punktacja  97,63 pkt.

 

III. Zadanie Nr: 3 Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Koniecmosty dz. Nr 527 na długości 770 mb.

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o, 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41 b

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 78,49  pkt ,

Łączna punktacja  78,49 pkt.

 

2. Oferta Nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego268a, 25-116 Kielce

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 78,13  pkt ,

Łączna punktacja  78,13 pkt.

 

3. Oferta Nr 3 złożona przez: Anna Kwiatkowska, KWIAT-KOP BUDOWNICTWO ROBOTY ZIEMNE, 28-100 Busko-Zdrój, ul. C.K Norwida 2

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 90,91  pkt ,

Łączna punktacja  90,91 pkt.

 

4. Oferta Nr 4 złożona przez: Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

 

IV. Zadanie Nr: 4- Odbudowa drogi gminnej w  miejscowości Jurków

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o, 32-200 Miechów, ul. Racławicka 41 b

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 96,43  pkt ,

Łączna punktacja  96,43 pkt.

 

2. Oferta Nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego268a, 25-116 Kielce

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 92,01  pkt ,

Łączna punktacja  92,01 pkt.

 

3. Oferta Nr 4 złożona przez: Zakład Budownictwa Drogowego Produkcji Materiałów Budowlanych Usługi Transportowe , Tadeusz Mysior, Chotel Czerwony 69, 28-160 Wiślica Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100  pkt ,

Łączna punktacja  100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3), litera a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  24.05.2012  roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro dla:

Zadania Nr 1,3,4 o godzinie 9:00

Zadania Nr 2 o godzinie 9:15

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

                                                                                    Wójt Gminy Wiślica

                                                                                 mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Wiślica, 23.05.2012 roku

Znak sprawy: Or.271.3.2012

 

Wszyscy wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.3.2012. Nazwa zadania: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Chotel Czerwony, Górki, Skotniki Dolne, Wiślica-Szczytniki, Koniecmosty, Jurków

            W związku z koniecznością uzyskania zgody na przesunięcie środków przyznanych w ramach środków Funduszu Solidarności UE przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla Zadania Nr 2 - Odbudowa drogi gminnej Nr 004379T Wiślica – Szczytniki od km 0+000 do km 0+430 informujemy, że termin podpisania umowy ulega przesunięciu.

Nowym terminem podpisania umowy dla Zadania Nr 2 - Odbudowa drogi gminnej Nr 004379T Wiślica – Szczytniki od km 0+000 do km 0+430 jest:

28.05.2012 roku o godzinie 12:00  w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. Nr 8 I piętro

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak