Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych - Numer sprawy : OR.271.14.2011 (wynik)

Numer sprawy : OR.271.14.2011
2011-12-13
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica
Numer ogłoszenia: 425210 - 2011; data zamieszczenia: 13.12.2011

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie: 1 539 428,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres karencji w spłacie kredytu - do 31.12.2011 roku. Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 254,00 zł i jednej raty w wysokości 14 250,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Oprocentowanie zmienne w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości wskazanej w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy (Załącznik nr 6), powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy o kredyt. Odsetki płacone miesięcznie w terminie wskazanym w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6). Forma zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Terminy uruchomienia kredytu jednorazowo i winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu 29.12.2011 roku do godziny 10:00. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.- Załącznik Nr 3 do SIWZ

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych- Załącznik Nr 4 do SIWZ

4) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - Załącznik Nr 5 do SIWZ

5) Postanowienia umowy - parafowany przez wykonawcę - Załącznik Nr 6 do SIWZ

6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

7) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wislica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica, I piętro , pok. Nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                            Wójt Gminy Wiślica

                                                           mgr inż. Stanisław Krzak

Wiślica, dnia 16.12.2011 roku.

Znak sprawy; OR.271.14.2011
                                      OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 429538 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 425210 - 2011 data 13.12.2011 r.

Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, fax. 041 372128.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SEKCJA II, pkt II.1.3.  

W ogłoszeniu jest:

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie: 1 539 428,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres karencji w spłacie kredytu - do 31.12.2011 roku. Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 254,00 zł i jednej raty w wysokości 14 250,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Oprocentowanie zmienne w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości wskazanej w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy (Załącznik nr 6), powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy o kredyt. Odsetki płacone miesięcznie w terminie wskazanym w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6). Forma zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Terminy uruchomienia kredytu jednorazowo i winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu 29.12.2011 roku do godziny 10:00. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.

 

 

W ogłoszeniu powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie: 1 519 428,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres karencji w spłacie kredytu - do 30.01.2012 roku. Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 100,00 zł i jednej raty w wysokości 10 728,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Oprocentowanie zmienne w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości wskazanej w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy (Załącznik nr 6), powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy o kredyt. Odsetki płacone miesięcznie w terminie wskazanym w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6). Forma zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Terminy uruchomienia kredytu jednorazowo i winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu 29.12.2011 roku do godziny 10:00. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.

                                                                             Wójt Gminy Wiślica

                                                                          mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

MODYFIKACJA

Pytania:

Odpowiedzi:

Wiślica, dnia 16.12.2011 roku.

Znak sprawy; OR.271.14.2011
 

Do wszystkich Wykonawców nr post.: OR.271.14.2011

 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.14.2011. Nazwa zadania: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.

 

MODYFIKACJA  treści SIWZ

Gmina Wiślica, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

JEST

DZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2.

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie: 1 539 428,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres karencji w spłacie kredytu - do 31.12.2011 roku. Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 254,00 zł i jednej raty w wysokości 14 250,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.

Oprocentowanie zmienne w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości wskazanej w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy (Załącznik nr 6), powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy o kredyt. Odsetki płacone miesięcznie w terminie wskazanym w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6). Forma zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Terminy uruchomienia kredytu jednorazowo i winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu 29.12.2011 roku do godziny 10:00.

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.

 

WINNO BYĆ

DZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie: 1 519 428,00 zł ( słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych) przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres karencji w spłacie kredytu - do 30.01.2012 roku. Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 100,00 zł i jednej raty w wysokości 10 728,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca. Oprocentowanie zmienne w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości wskazanej w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy (Załącznik nr 6), powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy o kredyt. Odsetki płacone miesięcznie w terminie wskazanym w istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 6). Forma zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Terminy uruchomienia kredytu jednorazowo i winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu 29.12.2011 roku do godziny 10:00. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu.

 

2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY:

JEST

Oświadczam, że:

    Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:

- uruchomienie kredytu jednorazowo i postawienie do dyspozycji Zamawiającego w dniu 29.12.2011 roku do godziny 10:00,

- okres karencji w spłacie kredytu - do 31.12.2011 roku,

- okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 254,00 zł i jednej raty w wysokości 14 250,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.

 

WINNO BYĆ

Oświadczam, że:

    Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia:

- uruchomienie kredytu jednorazowo i postawienie do dyspozycji Zamawiającego w dniu 29.12.2011 roku do godziny 10:00,

- okres karencji w spłacie kredytu - do 30.01.2012 roku,

- okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 100,00 zł i jednej raty w wysokości 10 728,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.

 

3. Załącznik Nr 2 do SIWZ – FORMULARZ CENOWY

JEST

W tabeli - L.p 1, PRZEDMIOT- Kwota kredytu w zł, CENA – 1 539 428,00

 

WINNO BYĆ

W tabeli - L.p 1, PRZEDMIOT- Kwota kredytu w zł, CENA – 1 519 428,00

 

4. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 JEST

§ 1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, kredytu długoterminowego w wysokości 1 539 428,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych)

§ 3. Okres karencji w spłacie kredytu - do 31.12.2011 roku. Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 254,00 zł i jednej raty w wysokości 14 250,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.

2. Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do dnia 30 grudnia  2020 roku.

 

WINNO BYĆ

§ 1. Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, kredytu długoterminowego w wysokości 1 519 428,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych)

§ 3. Okres karencji w spłacie kredytu - do 30.01.2012 roku. Okres spłaty kredytu od 31.01.2012 roku do 30.12.2020 roku w 107 ratach po 14 100,00 zł i jednej raty w wysokości 10 728,00 zł płatnych w odstępach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.

2. Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami do dnia 30 grudnia  2020 roku.

 Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega przesunięciu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

                                                                               Wójt Gminy Wiślica

                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak


Protesty:

WYNIK