Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - Numer sprawy : Or.271.12.2011 (wynik)

Numer sprawy : Or.271.12.2011
2011-11-24
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Roboty uzupełniające przy odbudowie drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony w ramach inwestycji Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony etap I
Numer ogłoszenia: 395964 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3792106, faks 041 3792128 , strona internetowa www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty uzupełniające przy odbudowie drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony w ramach inwestycji Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających przy: Odbudowie drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony od km 2+260 do km 2+590 na długości 330 mb w ramach inwestycji Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony etap I i polegających na wykonaniu:

- koryt głębokości 30 cm wykonane w gruntach kat. II-IV równiarką - 1320 m2

- warstwy odsączającej wykonanej z piasku zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm na całej szerokości jezdni - 1320 m2,

- dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na całej szerokości jezdni - 1320 m2

- górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - 1320 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

1. Podstawa prawna: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu: Przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem uzupełniającym do zamówienia podstawowego pn Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony etap I prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy Or.271.11.2011, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 359458-2011 z dnia 31.10.2011. Zamówienie podstawowe udzielono w dniu 21.11.2011 roku w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją ustawową Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia podstawowego oraz w ogłoszeniu o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Wykonanie zamówienia powierza się dotychczasowemu wykonawcy, który realizuje zamówienie podstawowe. Przedmiot mniejszego zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i obejmuje te same roboty i nie przekracza 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. W związku z powyższym, spełnione zostały wszystkie przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

F.U.B.BUD-TRANS, TOMASZ WIŚNIEWSKI, UL. WITOSA 34A, 28-130 Stopnica, kraj/woj. świętokrzyskie.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK