Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EWIDENCJA LUDNOŚCI (OR.V)

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy - nie dotyczy cudzoziemców


Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz pobytu czasowego
3. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu

Opłaty

1. Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom
2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie
3.
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok.nr 4 (parter)

Termin i sposób załatwiania sprawy:
W wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego / stałego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie

Uwagi:
W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy meldunek automatycznie wygasa.
Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 24 września 2010 roku r. o ewidencji ludności
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 

 

Zameldowanie na pobyt pobyt czasowy cudzoziemców

 

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA — przygotuj:

1. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
2.
Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA — przygotuj:

1. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
2.W
ażny dokument podróży
3.Ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE

Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 

1. Formularz zgłoszenia pobytu czasowego
2. W
ażny dokument podróży
3. Wizę

Jeśli twój wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo jesteś w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE — przygotuj:

  • ważny dokument podróży
    oraz JEDEN z następujących dokumentów:
  • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt czasowy
  • Zgoda na pobyt tolerowany”
  • karta pobytu
  • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,

 

Opłaty

1. Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy nie podlega opłacie.
2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł.


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok. nr 4 (parter)

 

Ważne:

Jeżeli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz innego tytułu pranego do mieszkania w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzy zgłoszenia pobytu.
Dokument, który potwierdzi tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie.

Obywatele państw członkowskich UE oraz członkowie rodziny obywateli UE są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Pozostali cudzoziemcy są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium Polski nie przekracza 14 dni.

Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 24 września 2010 roku r. o ewidencji ludności
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 

Zameldowanie na pobyt pobyt stały cudzoziemców

 

Wymagane dokumenty

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA — przygotuj:

1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego
2.
Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo

Jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego UE albo EFTA — przygotuj:

1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego
2.W
ażny dokument podróży
3.Ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a jeśli nie masz takiej możliwości — inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela UE

Jeśli NIE jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE albo EFTA oraz NIE jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, przygotuj: 

1. Formularz zgłoszenia pobytu stałego
2.  W
ażny dokument podróży

3. Kartę  pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego  UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
4. „Zgoda na pobyt tolerowany”
5. Zezwolenie na pobyt stały
6. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
7. Decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

 

Opłaty

1. Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały nie podlega opłacie.
2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały – 17 zł


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok. nr 4 (parter)

 

Ważne:

Jeżeli nie jesteś właścicielem i nie posiadasz innego tytułu pranego do mieszkania w którym chcesz się zameldować – osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania, musi się podpisać i potwierdzić twój pobyt na formularzy zgłoszenia pobytu. Dokument, który potwierdzi tytuł prawny do mieszkania, pokaż w urzędzie.

Obywatele państw członkowskich UE oraz członkowie rodziny obywateli UE są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Pozostali cudzoziemcy są obowiązani dokonać zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium Polski nie przekracza 14 dni.

Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w którym ma nastąpić zameldowanie.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 24 września 2010 roku r. o ewidencji ludności

ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej


Wymagane dokumenty
1. Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu (umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)

Miejsce złożenia dokumentów:
- bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica
- w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie - Urz
ąd Miasta i Gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok.nr 4 (parter)

Termin i sposób załatwiania sprawy
- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy
- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu
- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania
- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie


Tryb odwoławczy
Od decyzji wydanej przez organ I instancji (Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Świętokrzyski) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 


Opłaty:

Czynności związane z wymeldowaniem administracyjnym podlegają opłacie 10,00 zł

Podstawa prawna:
ustawy z dnia 24 września 2010 roku r. o ewidencji ludności
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

 

 

 

Wymeldowanie z pobytu stałegoWymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość.
2. Złożony osobiście formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego

Opłaty:
Czynności związane z wymeldowaniem nie podlegają opłatom.


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Wiślica, budynek przy ul. Batalionów Chłopskich nr 62-  pok. nr 4 (parter)

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.


Podstawa prawna

ustawy z dnia 24 września 2010 roku r. o ewidencji ludności
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej