Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. - Numer sprawy : OR.271.11.2011.

Numer sprawy : OR.271.11.2011.
2011-10-31
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 17.11.2011 roku

Numer sprawy: Or.271.11.2011

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.271.11.2011 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Chotel Czerwony - etap I

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: F.U.B.BUD-TRANS, TOMASZ WIŚNIEWSKI, 28-130 STOPNICA, UL. WITOSA 34A

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 77 867,86 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1 - złożona przez F.U.B.BUD-TRANS, TOMASZ WIŚNIEWSKI, 28-130 STOPNICA, UL. WITOSA 34A

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja   100  pkt

Oferta Nr 2 - złożona przez PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „FARMER” LESŁAW PITROWSKI, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, OŚ SIKORSKIEGO 25/7

Ocena punktowa w kryterium ceny –  61,02 pkt ,

Łączna punktacja   61,02  pkt.

Oferta Nr 3 - złożona przez ZAKŁAD BUDOWNICTWA DROGOWEGO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH USŁUGI TRANSPORTOWE , TADEUSZ MYSIOR, CHOTEL CZERWONY 69, 28-160 WIŚLICA

Ocena punktowa w kryterium ceny –  66,06  pkt ,

Łączna punktacja   66,06   pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3), litera a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  21.11.2011 roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. Nr 8 o godzinie 09:00.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)     wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)     niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

                                                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                    mgr inż Stanisław Krzak